Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání Monika Čablová Markéta Svobodová Vítek Pergler VSRR, 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání Monika Čablová Markéta Svobodová Vítek Pergler VSRR, 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání Monika Čablová Markéta Svobodová Vítek Pergler VSRR, 1. ročník

2 Správní dokument Dokument vydaný orgány státní moci a správy či dalšími korporacemi při výkonu povinností uložených zákonem či obdobným právním aktem. Dokument vydaný orgány státní moci a správy či dalšími korporacemi při výkonu povinností uložených zákonem či obdobným právním aktem.

3 Žádost je to nejčastější úřední písemnost je to nejčastější úřední písemnost žádost je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci žádost je nějaký požadavek nebo prosba, která je adresována příslušné instituci

4 Formy žádosti ÚSTNÍ ŽÁDOST ÚSTNÍ ŽÁDOST - v některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou (př. žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery) - v některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou (př. žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery) PÍSEMNÁ ŽÁDOST PÍSEMNÁ ŽÁDOST - používá se při formálnějších záležitostech - používá se při formálnějších záležitostech

5 K čemu žádost slouží? povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů povolení nebo schválení nejrůznějších návrhů opatření opatření vyřešení stížnosti vyřešení stížnosti zajištění úprav změn popř. výjimek zajištění úprav změn popř. výjimek

6 Náležitosti žádosti fyzická osoba: fyzická osoba: - čistá A4 - čistá A4 uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování právnická osoba: právnická osoba: - dopisní předtisky - dopisní předtisky uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování uvede svůj název nebo obchodní firmu, IČ nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování

7 Stylizace žádosti pečlivá, jasná, stručná, spíše neosobní pečlivá, jasná, stručná, spíše neosobní nemá obsahovat jazykové prostředky citově zabarvené nemá obsahovat jazykové prostředky citově zabarvené oslovení zpravidla odpadá oslovení zpravidla odpadá písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí písemnost začíná výstižným uvedením důvodu a žádostí na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné vyřízení na závěr je vhodné vyslovit přesvědčení, že očekáváme včasné vyřízení nemusíme zakončovat pozdravem nemusíme zakončovat pozdravem nakonec vlastnoručně podepíšeme nakonec vlastnoručně podepíšeme

8 Jak napsat žádost? vlevo nahoře uvedeme adresáta vlevo nahoře uvedeme adresáta pod adresáta věc (tj. heslovitě to, o co žádáme) pod adresáta věc (tj. heslovitě to, o co žádáme) žádost zdůvodníme (uvedeme všechny pravdivé údaje, které mohou žádost podpořit) žádost zdůvodníme (uvedeme všechny pravdivé údaje, které mohou žádost podpořit) v závěru můžeme vyjádřit poděkování za předpokládané kladné vyřízení žádosti v závěru můžeme vyjádřit poděkování za předpokládané kladné vyřízení žádosti na konci žádosti je pak kromě pozdravu nezbytný čitelný podpis (s adresou; tu jindy umísťujeme v záhlaví dopisu) a datum na konci žádosti je pak kromě pozdravu nezbytný čitelný podpis (s adresou; tu jindy umísťujeme v záhlaví dopisu) a datum

9 Příklady žádostí žádost o povolení kácení dřevin žádost o povolení kácení dřevin žádost o rozvod žádost o rozvod žádost o přídavky žádost o přídavky žádost o vydání rybářského lístku žádost o vydání rybářského lístku žádost o vydání osvědčení o státním občanství žádost o vydání osvědčení o státním občanství žádost o místo žádost o místo žádost o rozvázání pracovního poměru žádost o rozvázání pracovního poměru …

10 Rozhodnutí musí být vydáno orgánem k tomu příslušným musí být vydáno orgánem k tomu příslušným vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci musí obsahovat předepsané náležitosti musí obsahovat předepsané náležitosti vyhotovuje se v písemné formě vyhotovuje se v písemné formě

11 Náležitosti rozhodnutí VÝROKOVÁ ČÁST VÝROKOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ POUČENÍ POUČENÍ

12 Výroková část popsání řešené otázky, která je předmětem řízení popsání řešené otázky, která je předmětem řízení uvedení právních ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno uvedení právních ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno označení účastníků FO a PO označení účastníků FO a PO dále se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění dále se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění může obsahovat jeden nebo více výroků může obsahovat jeden nebo více výroků

13 Odůvodnění uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí uvedou se důvody výroku nebo výroků rozhodnutí podklady pro jeho vydání podklady pro jeho vydání úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán 1.stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán 1.stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví

14 Poučení uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává uvede se, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena

15 Oznámení rozhodnutí rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného stejnopisu do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného stejnopisu do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením

16 Lhůty pro vydání rozhodnutí bezodkladně v jednoduchých věcech, obvykle na podkladech písemného materiálu bezodkladně v jednoduchých věcech, obvykle na podkladech písemného materiálu 30 dnů v běžných věcech 30 dnů v běžných věcech 60 dnů ve složitých věcech 60 dnů ve složitých věcech

17 Příklady rozhodnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu rozhodnutí o ne/přijetí na vysokou školu rozhodnutí o ne/přijetí na vysokou školu rozhodnutí o stipendiu rozhodnutí o stipendiu rozhodnutí o stavebním povolení rozhodnutí o stavebním povolení …

18 Odvolání odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně odvolání je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně odvolání podává zpravidla sám účastník správního řízení odvolání podává zpravidla sám účastník správního řízení

19 Odvolání podává státní zástupce státní zástupce obžalovaný (příp. jeho obhájce) obžalovaný (příp. jeho obhájce) poškozený poškozený zúčastněná osoba zúčastněná osoba příbuzní obžalovaného v přímém pokolení příbuzní obžalovaného v přímém pokolení

20 Odvolací lhůta lhůtu 15 dnů k podání odvolání stanovuje zákon lhůtu 15 dnů k podání odvolání stanovuje zákon lhůta počíná běžet okamžikem doručení písemného vyhotovení rozsudku osobě, která má právo odvolání podat lhůta počíná běžet okamžikem doručení písemného vyhotovení rozsudku osobě, která má právo odvolání podat včas podané odvolání má odkladný účinek včas podané odvolání má odkladný účinek

21 Náležitosti odvolání označení správního orgánu, jemuž je určeno označení správního orgánu, jemuž je určeno údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje v jakém rozsahu rozhodnutí napadá (není-li uveden rozsah, platí, že se účastník domáhá zrušení celého rozhodnutí) v jakém rozsahu rozhodnutí napadá (není-li uveden rozsah, platí, že se účastník domáhá zrušení celého rozhodnutí) a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo

22 Povinnost správního orgánu vyrozumět ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání vyrozumět ostatní účastníky řízení o obsahu podaného odvolání vyzvat je, aby se vyjádřili a podle potřeby doplnili řízení vyzvat je, aby se vyjádřili a podle potřeby doplnili řízení přezkoumat napadené rozhodnutí přezkoumat napadené rozhodnutí změnit rozhodnutí v části odůvodnění, je-li to nutné změnit rozhodnutí v části odůvodnění, je-li to nutné zrušit rozhodnutí, jsou-li důvody, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí zrušit rozhodnutí, jsou-li důvody, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat

23 Příklady odvolání odvolání proti soudnímu rozhodnutí odvolání proti soudnímu rozhodnutí odvolání na vysokou školu odvolání na vysokou školu odvolání proti známce odvolání proti známce odvolání k přestupkové komisi odvolání k přestupkové komisi …

24 Zdroje obchodní korespondence pro střední školy obchodní korespondence pro střední školy http://www.jaknapsat.cz/ http://www.jaknapsat.cz/ http://www.jaknapsat.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://www.pef.czu.cz/cs/ http://www.pef.czu.cz/cs/

25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Správní dokumenty - žádost, rozhodnutí, odvolání Monika Čablová Markéta Svobodová Vítek Pergler VSRR, 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google