Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do správního řízení Principiální čin způsobuje proměnu institucí a vlád.. Henry David Thoreau FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do správního řízení Principiální čin způsobuje proměnu institucí a vlád.. Henry David Thoreau FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Úvod do správního řízení Principiální čin způsobuje proměnu institucí a vlád.. Henry David Thoreau FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do správního řízení Správní řízení Správní řízení Zákon č. 500/2005 Sb. ve znění zák.č. 413/2005 Sb. – Správní řád Zákon č. 500/2005 Sb. ve znění zák.č. 413/2005 Sb. – Správní řád Upravuje postup Upravuje postup orgánů moci výkonné orgánů moci výkonné orgánů územních samosprávných celků orgánů územních samosprávných celků jiných orgánů jiných orgánů právnických i fyzických osob právnických i fyzických osob v oblasti veřejné správy v oblasti veřejné správy

3 Úvod do správního řízení Správní řízení Správní řízení Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá

4 Úvod do správního řízení Správní řízení Správní řízení Postup směřující k exekuci - nuceném výkonu správního rozhodnutí Postup směřující k exekuci - nuceném výkonu správního rozhodnutí Postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení Postup směřující k vydání vyjádření, osvědčení nebo sdělení Postup k uzavření veřejnoprávních smluv Postup k uzavření veřejnoprávních smluv Postup směřující k vydání opatření obecné povahy Postup směřující k vydání opatření obecné povahy

5 Úvod do správního řízení Správní řízení Správní řízení Rámcové požadavky na právní úpravy správního řízení v členských státech Evropské unie stanovuje Rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy č. (77) 31, o ochraně jednotlivce ve vztahu ke správním aktům Rámcové požadavky na právní úpravy správního řízení v členských státech Evropské unie stanovuje Rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy č. (77) 31, o ochraně jednotlivce ve vztahu ke správním aktům

6 Úvod do správního řízení Zásady činnosti správních orgánů Zásady činnosti správních orgánů Postup v souladu s právními předpisy Postup v souladu s právními předpisy Postup v souladu s mezinárodními smlouvami Postup v souladu s mezinárodními smlouvami Pravomoc v mezích právního předpisu Pravomoc v mezích právního předpisu Důraz na veřejný zájem a proporcionalitu Důraz na veřejný zájem a proporcionalitu

7 Úvod do správního řízení Základní pravidla: zásada legality – porušení zákona má za následek přezkoumání nezákonného rozhodnutí, příp. nahrazení škody zásada legality – porušení zákona má za následek přezkoumání nezákonného rozhodnutí, příp. nahrazení škody zásada správnosti – správní orgán je povinen použít nejvhodnějších prostředků, které vedou k správnímu vyřízení věci zásada správnosti – správní orgán je povinen použít nejvhodnějších prostředků, které vedou k správnímu vyřízení věci zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu – správní orgány jsou povinny vyžadovat plnění povinností od osob, které jsou účastníky správního řízení nebo kterým byly tyto povinnosti uloženy zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu – správní orgány jsou povinny vyžadovat plnění povinností od osob, které jsou účastníky správního řízení nebo kterým byly tyto povinnosti uloženy

8 Úvod do správního řízení Základní pravidla: zásada ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy – správní orgány jsou povinny chránit práva a právem chráněné zájmy fyzických i právnických osob zásada ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy – správní orgány jsou povinny chránit práva a právem chráněné zájmy fyzických i právnických osob zásada přednosti smírného řešení – správní orgán se vždy, pokud to připouští povaha věci, pokusí o smírné vyřízení zásada přednosti smírného řešení – správní orgán se vždy, pokud to připouští povaha věci, pokusí o smírné vyřízení zásada součinnosti správních orgánů s účastníky řízení – i mimo rámec konkrétního řízení je povinností správního orgánu poučit potenciální účastníky o právních předpisech, aby při neznalosti právních předpisů neutrpěli újmu zásada součinnosti správních orgánů s účastníky řízení – i mimo rámec konkrétního řízení je povinností správního orgánu poučit potenciální účastníky o právních předpisech, aby při neznalosti právních předpisů neutrpěli újmu

9 Úvod do správního řízení Základní pravidla: zásada rychlosti a hospodárnosti – zbytečné průtahy v řízení či zbytečné zatěžování účastníků lze kvalifikovat jako nesprávný úřední postup zásada rychlosti a hospodárnosti – zbytečné průtahy v řízení či zbytečné zatěžování účastníků lze kvalifikovat jako nesprávný úřední postup zásada materiální pravdy – rozhodnutí správního orgánu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci, správní orgán není vázán návrhy účastníků, příp. jejich shodným tvrzením zásada materiální pravdy – rozhodnutí správního orgánu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci, správní orgán není vázán návrhy účastníků, příp. jejich shodným tvrzením zásada přesvědčivosti rozhodnutí – že rozhodnutí musí být srozumitelně a jednoznačně odůvodněno zásada přesvědčivosti rozhodnutí – že rozhodnutí musí být srozumitelně a jednoznačně odůvodněno zásada rovnosti účastníků řízení – v řízení, kde vystupuje více účastníků, mají všichni rovná procesní práva a povinnosti zásada rovnosti účastníků řízení – v řízení, kde vystupuje více účastníků, mají všichni rovná procesní práva a povinnosti

10 Úvod do správního řízení Správní řízení Správní řízení Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá. Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

11 Úvod do správního řízení Příslušnost správních orgánů Příslušnost správních orgánů Věcná příslušnost Věcná příslušnost Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona. Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona.

12 Úvod do správního řízení Příslušnost správních orgánů Příslušnost správních orgánů Místní příslušnost Místní příslušnost V řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu V řízeních týkajících se fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu V řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky V řízeních týkajících se právnické osoby místem jejího sídla nebo místem sídla její organizační složky

13 Úvod do správního řízení Příslušnost správních orgánů Příslušnost správních orgánů Vedení řízení a úkony správních orgánů Vedení řízení a úkony správních orgánů Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud to nevylučuje povaha věci Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá Jednotlivé sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak Obsah úkonů prováděných jinou než písemnou formou se poznamená do spisu, nestanoví-li zákon jinak

14 Úvod do správního řízení Příslušnost správních orgánů Příslušnost správních orgánů Úkony správních orgánů Úkony správních orgánů Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak Oprávněné úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny, nestanoví-li zákon jinak V řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu V řízení provádějí úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu

15 Úvod do správního řízení Zahájení řízení Zahájení řízení Řízení o žádosti Řízení o žádosti Zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu Zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu Pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba, aby podání byla učiněna současně Pokud ze zákona nebo z povahy věci vyplývá, že žádost může podat jen více žadatelů společně, není třeba, aby podání byla učiněna současně Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich; správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učinil poslední z nich; správní orgán o zahájení řízení ostatní žadatele vyrozumí

16 Úvod do správního řízení Průběh řízení Průběh řízení Překážky řízení Překážky řízení Dokazování Dokazování Přerušení řízení Přerušení řízení Zastavení řízení Zastavení řízení

17 Úvod do správního řízení Rozhodnutí Rozhodnutí Usnesení Usnesení Rozhodnutí Rozhodnutí Opravné prostředky Opravné prostředky Přezkumné řízení Přezkumné řízení Obnova řízení Obnova řízení

18 Úvod do správního řízení Doručování Doručování Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Doporučení pro orgány veřejné moci i pro právnické a fyzické osoby novým způsobem Doporučení pro orgány veřejné moci i pro právnické a fyzické osoby novým způsobem

19 Úvod do správního řízení Doručování Doručování Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jakož i zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jakož i zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ke stejnému datu nabyla účinnosti novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ke stejnému datu nabyla účinnosti novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

20 Úvod do správního řízení DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

21 Úvod do správního řízení TOTIS VIRIBUS Všemi silami.. -Vyčerpej vždy všechny smírné prostředky. -Když se nerozhodneš, buď nerozhodný. -Když se rozhodneš, buď rozhodný. -I na tobě záleží, zda správní řízení použiješ k výkonu práva.


Stáhnout ppt "Úvod do správního řízení Principiální čin způsobuje proměnu institucí a vlád.. Henry David Thoreau FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google