Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T RESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stadia trestního řízení – I. Přípravné řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T RESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stadia trestního řízení – I. Přípravné řízení."— Transkript prezentace:

1 T RESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stadia trestního řízení – I. Přípravné řízení

2 S TADIA T RESTNÍHO Ř ÍZENÍ Přípravné řízení I. Jedno ze stadií trestního řízení Jedno ze stadií trestního řízení (vedle předběžného projednání obžaloby, hlavního líčení, řízení o opravných prostředcích a vykonávacího řízení); Smysl přípravného řízení Smysl přípravného řízení: prověřit, zda podezření ze spáchání tr. činu vůči určité osobě je natolik odůvodněno, aby byla podána obžaloba nebo bylo jinak meritorně rozhodnuto a na základě toho shromáždit nezbytné důkazy nebo důkazní prostředky; cílem je též zabránit nedůvodnému postavení obviněného před soud; Obsah přípravného řízení Obsah přípravného řízení: shromáždění důkazů, umožňujících rozhodnutí o postavení obviněného před soud nebo zastavení tr. stíhání. Zásadně by se mělo jednat o důkazy, které by nebylo možné provést až v přípravném řízení pro nebezpečí jejich znehodnocení nebo ztráty; Členění stadií přípravného řízení Členění stadií přípravného řízení - postup před zahájením tr. stíhání§ 158 až 159b postup před zahájením tr. stíhání (prověřování okolností, nasvědčujících tomu, že byl spáchán tr. čin - § 158 až 159b); vyšetřování§ 160 až 175b vyšetřování - § 160 až 175b; zkrácené přípravné řízení § 179a až 179h zkrácené přípravné řízení - § 179a až 179h; BIVŠ Kurz trestního práva 2013

3 S TADIA T RESTNÍHO Ř ÍZENÍ Přípravné řízení II. Vztah státního zástupce a policejního orgánu v průběhu přípravného řízení státní zástupce státní zástupce je v přípravném řízení „dominus litis“, neboť je oprávněn provést kterýkoliv úkon nebo i celé přípravné řízení sám; § 157 odst. 2 písm. a) – c) konkrétní oprávnění jsou vymezena v § 157 odst. 2 písm. a) – c); konzultanta§ 157 odst. 3 úloha konzultanta policejního orgánu nebo státního zástupce v přípravném řízení - § 157 odst. 3; § 157a tzv. žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce - § 157a; § 174 – 175 další oprávnění státního zástupce vyplývají z výkonu dozoru - § 174 – 175; BIVŠ Kurz trestního práva 2013

4 S TADIA T RESTNÍHO Ř ÍZENÍ Přípravné řízení III. Postup před zahájením trestního stíhání – I. (§§ 158 – 159b) Úkony činí policejní orgán Úkony činí policejní orgán (není vyloučeno, aby převzal nebo zcela provedl státní zástupce); Zahajuje se na základě - trestního oznámení (zpravidla poškozeného); - vlastních poznatků policie; - podnětů jiných osob nebo orgánů; na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření, že byl spáchán trestný čin; Policejní orgán je povinen Policejní orgán je povinen učinit všechna opatření k prověření oznámení (podnětu) a ke zjištění pachatele, včetně opatření k předcházení trestné činnosti; O zahájení shora uvedených úkonů policie sepíše záznam O zahájení shora uvedených úkonů policie sepíše záznam (§ 158 odst. 3); Okruh úkonů úkony prováděné za účasti soudce Okruh úkonů v této fázi prováděných je vymezen v § 158 odst. 3 písm. a) – i), 8, 9 a § 158b a násl.; úkony prováděné za účasti soudce - § 158a; Oznamovatel Oznamovatel – poučení o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje a právo být vyrozuměn do jednoho měsíce o učiněných opatřeních (§ 158 odst. 2); BIVŠ Kurz trestního práva 2013

5 S TADIA T RESTNÍHO Ř ÍZENÍ Přípravné řízení IV. Postup před zahájením trestního stíhání – II. (§§ 158 – 159b) výsledky šetření v průběhu tohoto stadia jsou jen v omezené míře dále procesně použitelné výsledky šetření v průběhu tohoto stadia jsou jen v omezené míře dále procesně použitelné – kupř. § 158 odst. 6, 9; § 211 odst. 6; způsoby vyřízení věci způsoby vyřízení věci - § 159a, § 159b rozhodnutí státního zástupce policejního orgánu o odevzdání věci a o odložení věci rozhodnutí policejního orgánuo dočasném odložení trestního stíhání rozhodnutí státního zástupce anebo policejního orgánu o odevzdání věci a o odložení věci podle § 159a odst. 1 – 5; rozhodnutí policejního orgánu se souhlasem státního zástupce o dočasném odložení trestního stíhání podle § 159b odst. 1 TrŘ. Pozn. Pozn. - význam odložení věci z hlediska překážky věci rozhodnuté; Zahájení trestního stíhání (§ 160) Náležitosti a zákonné podmínky vydání usnesení policejního orgánu podle § 160 odst. 1; Doručování opisu usnesení podle § 160 odst. 2; Postup v případě neodkladnosti a neopakovatelnosti úkonů podle § 160 odst. 3, 4; Rozšíření obvinění podle § 160 odst. 5; BIVŠ Kurz trestního práva 2013

6 S TADIA T RESTNÍHO Ř ÍZENÍ Přípravné řízení V. Vyšetřování Pojem - úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby - § 161 odst. 1; orgány konající vyšetřování § 161 odst. 2 - 8 orgány konající vyšetřování - § 161 odst. 2 - 8; trestní stíhání se souhlasem poškozeného § 163 – 163a trestní stíhání se souhlasem poškozeného - § 163 – 163a ; postup ve vyšetřování a použitelnost důkazů pořízených před zahájením trestního stíhání § 164 postup ve vyšetřování a použitelnost důkazů pořízených před zahájením trestního stíhání - § 164; účast obviněného a obhájce ve vyšetřování § 165 účast obviněného a obhájce ve vyšetřování - § 165; skončení vyšetřování§ 166 - § 167 skončení vyšetřování - § 166 - § 167; zvláštnosti vyšetřování tr. činů patřících do působnosti krajského soudu § 168 - § 170; zvláštnosti vyšetřování tr. činů patřících do působnosti krajského soudu - § 168 - § 170; spolupracující obviněný § 178a spolupracující obviněný - § 178a; rozhodnutí v přípravném řízení171 - § 173a rozhodnutí v přípravném řízení – 171 - § 173a; obžaloba a její náležitosti§§ 176 – 178 obžaloba a její náležitosti - §§ 176 – 178; dozor státního zástupce a oprávnění NSZ§§ 174 – 175 dozor státního zástupce a oprávnění NSZ - §§ 174 – 175; dohoda o vině a trestu - § 175a - § 175b; BIVŠ Kurz trestního práva 2013

7 S TADIA T RESTNÍHO Ř ÍZENÍ Přípravné řízení VI. Zkrácené přípravné řízení (§§ 179a – 179h) vymezení trestných činů, ohledně nichž lze konat zkrácené přípravné řízení z hlediska typové nebezpečnosti § 179a odst. 1 typové nebezpečnosti - § 179a odst. 1; okolností případu § 179a odst. 1 písm. a), b); okolností případu - § 179a odst. 1 písm. a), b); odlišnosti proti vyšetřování rozsah prováděných důkazů § 179b odst. 1 rozsah prováděných důkazů - § 179b odst. 1; postavení osoby, proti níž se řízení vede a její zadržení § 179b odst. 2 – 3 postavení osoby, proti níž se řízení vede a její zadržení - § 179b odst. 2 – 3; lhůty§ 179b odst. 4 lhůty - § 179b odst. 4; způsoby skončení zkráceného přípravného řízení § 179c - § 179e způsoby skončení zkráceného přípravného řízení - § 179c - § 179e; překážky konání zkráceného přípravného řízení § 179f překážky konání zkráceného přípravného řízení - § 179f; podmíněné odložení návrhu na potrestání § 179g - § 179h podmíněné odložení návrhu na potrestání - § 179g - § 179h; BIVŠ Kurz trestního práva 2013


Stáhnout ppt "T RESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stadia trestního řízení – I. Přípravné řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google