Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů Novela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů Novela."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů Novela zákona č. 193/2012 Sb. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád účinnost od 01.09.2012

2 Novela týkající se podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání  § 94a - Provázanost na pozbytí na pozbytí řidičského oprávnění –dnem právní moci rozhodnutí  Povinnost odevzdat řidičský průkaz  O výše uvedených skutečnostech musí být řidič poučen

3 Zákon č. 141/1961 Sb.  § 179 g – státní zástupce  Po splnění podmínek  Podmíněně odloží podání návrhu na potrestání  Zavázání se během zkušební doby – zdržení se řízení motorových vozidel  Zkušební doba – 6 měsíců až 2 roky možná až na 5 let  Zkušební doba počíná běžet právní mocí rozhodnutí

4 Poučení  Podezřelý se zaváže zdržet se řízení motorových vozidel  Musí být poučen o odevzdání řidičského průkazu  Musí být poučen o pozbytí řidičského oprávnění – právní mocí rozhodnutí

5 § 179h zákona č. 141/1961 Sb.  Pokud se podezřelý osvědčil – rozhodne státní zástupce že se osvědčil – možnost vrácení řidičského oprávnění podle § 102 zákona č. 361/2000 Sb.  Během zkušební doby může rozhodnout, že se neosvědčil – též možnost vrácení ŘO - § 102 zákona č. 361/2000 Sb.  Možnost prodloužení zkušební doby až o jeden rok – zkušební doba nesmí převýšit 5 let  Jestliže do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno rozhodnutí, aniž měl na tom podezřelý vinu, má se za to, že se osvědčil

6 § 307 zákona č. 141/1961 Sb.  Soud a v přípravném řízení státní zástupce může rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání za splnění zákonem stanovených podmínek  Náležitosti totožné jako u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání

7 § 308 zákona č. 141/1961   Soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o tom že se obviněný osvědčil – možnost vrácení ŘO   Rozhodnutí o neosvědčení se i během zkušební doby – možnost vrácení ŘO   Pokračování v trestním řízení   Možnost prodloužení zkušební doby až o jeden rok – nesmí převýšit 5 let

8 § 362 zákona č. 141/1961 Sb.  Náležitosti stanovené pro soud a státního zástupce  Zasílání rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a podmíněném zastavení trestního stíhání – komu, tj. jakému úřadu a do jaké doby

9 § 82 zákona č 361/2000 Sb. § 82 zákona č 361/2000 Sb.  Pokud je osoba ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo pod. zastavení trestního stíhání – nelze jí udělit řidičské oprávnění  § 124 odst. 5 – pokud by došlo k podání žádosti o řidičské oprávnění – nutno informovat příslušný orgán

10 § 94a zákona č. 361/2000 Sb.  Na základě rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání  Pozbytí řidičského oprávnění dnem právní moci rozhodnutí  Zkušební doba běží od právní moci rozhodnutí

11 § 113 zákona a § 124 odst. 5 č. 361/2000 Sb.  Povinnost odevzdat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů  informovat příslušný orgán o odevzdání řidičského průkazu

12 §119 zákona č. 361/2000 Sb.  Odst. 2 písm. j)  Údaje o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby

13 § 102 zákona č. 361/2000 Sb.  Možnost vrácení řidičského oprávnění  Po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době  Nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení

14 § 102 zákona č. 361/2000 Sb.  Doložení rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení se ve zkušební době  Podrobení se dopravně psychologickému vyšetření  Doložení zdravotní způsobilosti  Doložení odborné způsobilosti – pokud – pokud od právní moci rozhodnutí, uplynul více než 1 rok

15 § 123b – započítávání bodů – zákon č. 361/2000 Sb.  Jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání  Pozor – též po trestném činu pro nějž bylo trestní řízení vedeno - obava dvojího zaznamenání bodů  Ke dni nabytí právní moci rozhodnutí

16 § 123e zákona č. 361/2000 Sb.  Odečet bodů -na základě pokračování trestního stíhání, ve kterém nedošlo k odsouzení řidiče, pro trestn ý čin, který spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení  Po zkušební dobu neběží doba pro odečítání bodů- odložení podání návrhu na potrestání a podmíněné zastavení trestního stíhání

17 Novela zákona č. 361/2000 Sb. – zákon č. 390/2012 Sb.  - účinnost od 8.12.2012  Novela trestního zákoníku  Nové ustanovení – zanedbání povinné výživy - § 196a

18 § 196a – zákon č. 40/2009 Sb.  Pachateli trestného činu zanedbání povin n é výživy (§ 196) může soud uložit jako přiměřené omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.

19 § 359 zákona č. 40/2009 Sb.  Rozhodnutí o upuštění – uhrazení výživného  Rozhodnutí o upuštění - na základě žádosti – neveřejné zasedání - podklady, důkazy odsouzeného

20 § 82 – z.č. 361/2000 Sb Udělení řidičského oprávnění  § 82 odst. 1 písm. f)  Osobě, které bylo uloženo v tr e stní m řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není možné udělit řidičské oprávnění

21 § 94a zákona č. 361/2000 Sb.  Dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel - pozbytí řidičského oprávnění  Povinnost odevzdat řidičský průkaz  Do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci - § 113

22 § 102 zákona č. 361/2000 Sb.  Vrácení řidičského oprávnění jako u ZŘMV  -po vykonání trestu  Po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení mot. vozidel  Po upuštění od přiměřeného omezení

23 § 102 zákona č. 361/2000 Sb.  Pokud od právní moci rozsudku, kterým bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, uplynul více než 1 rok  - doložení odborné a zdravotní způsobilosti

24 Novela zákona č. 396/2012 Sb. - zákon č. 120/2001 Sb. účinnost od 01.01.2013  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění – nedoplatek výživného na nezletilé dítě  § 71a zákona č. 120/2001 Sb.  Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění – vydá soudní exekutor  Dnem doručení exekučního příkazu se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění

25 § 71a zákona č. 120/2001 Sb.  Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění nejprve doručí soudní exekutor povinnému  Poté soudní exekutor zasílá exekuční příkaz orgánu, který vede registr řidičů u povinného

26 § 113 zákona č. 361/2000 Sb.   Podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2000 Sb., je povinný povinen odevzdat řidičský průkaz   do 5 pracovních dnů

27 § 71a zákona č. 120/2001 Sb.  Exekutor exekuční příkaz zruší  Prokáže-li povinný, že k uspokojování základních živ. potřeb svých a osob ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění  Zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě

28 § 82 zákona č. 361/2000 Sb.  Rozšíření podmínek pro udělení řidičského oprávnění  Nelze udělit řidičské oprávnění osobě, která je povinným v exekuci pozastavením řidičské oprávnění

29 § 114 zákona č. 361/2000 Sb. vrácení řidičského průkazu  Zanikl-li účinek exekučního příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění  Po doručení oznámení o zrušení exekučního příkazu nebo o skončení exekuce pozastavením řidičského oprávnění

30 § 119 zákona č. 361/2000 Sb. Registr řidičů   v registru řidičů se vedou údaje o exekučním příkazu pozastavením řidičského oprávnění   je možné též vydat soudnímu exekutorovi údaje z registru řidičů o řidičském oprávnění povinného


Stáhnout ppt "Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů Novela."

Podobné prezentace


Reklamy Google