Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 193/2012 Sb. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 193/2012 Sb. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 193/2012 Sb. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů Novela zákona č. 193/2012 Sb. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád účinnost od

2 Novela týkající se podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a podmíněného zastavení trestního stíhání § 94a - Provázanost na pozbytí na pozbytí řidičského oprávnění –dnem právní moci rozhodnutí Povinnost odevzdat řidičský průkaz O výše uvedených skutečnostech musí být řidič poučen

3 Zákon č. 141/1961 Sb. § 179 g – státní zástupce Po splnění podmínek
Podmíněně odloží podání návrhu na potrestání Zavázání se během zkušební doby – zdržení se řízení motorových vozidel Zkušební doba – 6 měsíců až 2 roky možná až na 5 let Zkušební doba počíná běžet právní mocí rozhodnutí

4 Poučení Podezřelý se zaváže zdržet se řízení motorových vozidel Musí být poučen o odevzdání řidičského průkazu Musí být poučen o pozbytí řidičského oprávnění – právní mocí rozhodnutí

5 § 179h zákona č. 141/1961 Sb. Pokud se podezřelý osvědčil – rozhodne státní zástupce že se osvědčil – možnost vrácení řidičského oprávnění podle § 102 zákona č. 361/2000 Sb. Během zkušební doby může rozhodnout, že se neosvědčil – též možnost vrácení ŘO - § 102 zákona č. 361/2000 Sb. Možnost prodloužení zkušební doby až o jeden rok – zkušební doba nesmí převýšit 5 let Jestliže do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nebylo učiněno rozhodnutí, aniž měl na tom podezřelý vinu, má se za to, že se osvědčil

6 § 307 zákona č. 141/1961 Sb. Soud a v přípravném řízení státní zástupce může rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání za splnění zákonem stanovených podmínek Náležitosti totožné jako u podmíněného odložení podání návrhu na potrestání

7 § 308 zákona č. 141/1961 Soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o tom že se obviněný osvědčil – možnost vrácení ŘO Rozhodnutí o neosvědčení se i během zkušební doby – možnost vrácení ŘO Pokračování v trestním řízení Možnost prodloužení zkušební doby až o jeden rok – nesmí převýšit 5 let

8 § 362 zákona č. 141/1961 Sb. Náležitosti stanovené pro soud a státního zástupce Zasílání rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a podmíněném zastavení trestního stíhání – komu, tj. jakému úřadu a do jaké doby

9 § 82 zákona č 361/2000 Sb. Pokud je osoba ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo pod. zastavení trestního stíhání – nelze jí udělit řidičské oprávnění § 124 odst. 5 – pokud by došlo k podání žádosti o řidičské oprávnění –nutno informovat příslušný orgán

10 § 94a zákona č. 361/2000 Sb. Na základě rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání Pozbytí řidičského oprávnění dnem právní moci rozhodnutí Zkušební doba běží od právní moci rozhodnutí

11 § 113 zákona a § 124 odst. 5 č. 361/2000 Sb. Povinnost odevzdat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů informovat příslušný orgán o odevzdání řidičského průkazu

12 §119 zákona č. 361/2000 Sb. Odst. 2 písm. j)
Údaje o zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se řidič zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby

13 § 102 zákona č. 361/2000 Sb. Možnost vrácení řidičského oprávnění
Po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době Nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení

14 § 102 zákona č. 361/2000 Sb. Doložení rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení se ve zkušební době Podrobení se dopravně psychologickému vyšetření Doložení zdravotní způsobilosti Doložení odborné způsobilosti – pokud – pokud od právní moci rozhodnutí, uplynul více než 1 rok

15 § 123b – započítávání bodů – zákon č. 361/2000 Sb.
Jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání Pozor – též po trestném činu pro nějž bylo trestní řízení vedeno - obava dvojího zaznamenání bodů Ke dni nabytí právní moci rozhodnutí

16 § 123e zákona č. 361/2000 Sb. Odečet bodů -na základě pokračování trestního stíhání, ve kterém nedošlo k odsouzení řidiče, pro trestný čin, který spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení Po zkušební dobu neběží doba pro odečítání bodů- odložení podání návrhu na potrestání a podmíněné zastavení trestního stíhání

17 Novela zákona č. 361/2000 Sb. – zákon č. 390/2012 Sb.
- účinnost od Novela trestního zákoníku Nové ustanovení – zanedbání povinné výživy - § 196a

18 § 196a – zákon č. 40/2009 Sb. Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196) může soud uložit jako přiměřené omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována.

19 § 359 zákona č. 40/2009 Sb. Rozhodnutí o upuštění – uhrazení výživného Rozhodnutí o upuštění - na základě žádosti – neveřejné zasedání - podklady, důkazy odsouzeného

20 § 82 – z.č. 361/2000 Sb Udělení řidičského oprávnění
§ 82 odst. 1 písm. f) Osobě, které bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není možné udělit řidičské oprávnění

21 § 94a zákona č. 361/2000 Sb. Dnem právní moci rozhodnutí , kterým bylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel - pozbytí řidičského oprávnění Povinnost odevzdat řidičský průkaz Do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci - § 113

22 § 102 zákona č. 361/2000 Sb. Vrácení řidičského oprávnění jako u ZŘMV
-po vykonání trestu Po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení mot. vozidel Po upuštění od přiměřeného omezení

23 § 102 zákona č. 361/2000 Sb. Pokud od právní moci rozsudku, kterým bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, uplynul více než 1 rok - doložení odborné a zdravotní způsobilosti

24 Novela zákona č. 396/2012 Sb. - zákon č. 120/2001 Sb. účinnost od 01
Exekuce pozastavením řidičského oprávnění – nedoplatek výživného na nezletilé dítě § 71a zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění – vydá soudní exekutor Dnem doručení exekučního příkazu se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění

25 § 71a zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění nejprve doručí soudní exekutor povinnému Poté soudní exekutor zasílá exekuční příkaz orgánu, který vede registr řidičů u povinného

26 § 113 zákona č. 361/2000 Sb. Podle ustanovení § 113 zákona č. 361/2000 Sb., je povinný povinen odevzdat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů

27 § 71a zákona č. 120/2001 Sb. Exekutor exekuční příkaz zruší
Prokáže-li povinný, že k uspokojování základních živ. potřeb svých a osob ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění Zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě

28 § 82 zákona č. 361/2000 Sb. Rozšíření podmínek pro udělení řidičského oprávnění Nelze udělit řidičské oprávnění osobě, která je povinným v exekuci pozastavením řidičské oprávnění

29 § 114 zákona č. 361/2000 Sb. vrácení řidičského průkazu
Zanikl-li účinek exekučního příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění Po doručení oznámení o zrušení exekučního příkazu nebo o skončení exekuce pozastavením řidičského oprávnění

30 § 119 zákona č. 361/2000 Sb. Registr řidičů
v registru řidičů se vedou údaje o exekučním příkazu pozastavením řidičského oprávnění je možné též vydat soudnímu exekutorovi údaje z registru řidičů o řidičském oprávnění povinného


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 193/2012 Sb. zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád"

Podobné prezentace


Reklamy Google