Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo procesní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo procesní"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo procesní
Zvláštní způsoby řízení

2 Zvláštní způsoby řízení
Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., §§ 290 – 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava, užije se obecná úprava (§ 290); Řízení proti mladistvému – v souvislosti s právní úpravou řízení v trestních věcech mladistvých s účinností od v §§ 36 – 88 ZSM – tj. zvláštní zákon, zrušena ustanovení §§ 292 – (§ 291); Řízení proti uprchlému – (§§ 302 – 306a); Podmíněné zastavení trestního stíhání – (§§ 307 – 308); Narovnání - (§§ 309 – 314); Řízení před samosoudcem - (§§ 314a – 314g); Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu – (§§ 314h k); Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu - (§§ 314l – 314n); Řízení o schválení dohody o vině a trestu – (§§ 314o – 314s); Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

3 Zvláštní způsoby řízení
Řízení proti uprchlému (§§ 302 – 306) Zákonná podmínka konání řízení proti uprchlému - Proti tomu, kdo se vyhýbá trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývá; Trestní stíhání uprchlého nebo skrývajícího se obviněného se zahajuje doručením usnesení o jeho zahájení obhájci; Později v přípravném řízení se zahajuje řízení proti uprchlému – záznamem státního zástupce; V řízení před soudem se o řízení proti uprchlému rozhoduje k návrhu státního zástupce nebo i z vlastní iniciativy soudu; Obligatorní zastoupení obhájcem, který má stejná práva jako obviněný (nebyl-li zvolen podle § 37odst. 1, ustanoví se); Všechny písemnosti určené obviněnému se doručují pouze obhájci; Předvolání k hlavnímu líčení a veřejnému zasedání se vhodným způsobem uveřejní (na soudní desku); Pominou-li důvody pro konání řízení proti uprchlému, pokračuje se v řádném řízení. Požaduje-li obviněný opakování dokazování, soud vyhoví (lze-li opakovat); skončilo-li řízení pravomocným odsuzujícím rozsudkem, k návrhu odsouzeného podaného do 8 dnů soud rozsudek v potřebném rozsahu zruší a hlavní líčení provede znovu. Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

4 Zvláštní způsoby řízení
Podmíněné zastavení trestního stíhání (§§ 307 – 308) Zákonné podmínky Obecné (§ 307 odst. 1): pouze v řízení o přečinu se souhlasem obviněného, který se a) k činu doznal; b) nahradil škodu, pokud byla způsobena (nebo uzavřel s poškozeným dohodu o její úhradě či učinil jiné opatření); c) vydal činem získané bezdůvodné obohacení (nebo uzavřel s poškozeným dohodu o jeho vydání či učinil jiné opatření); a současně vzhledem k okolnostem případu, osobě obviněného a s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu lze takové rozhodnutí považovat za dostačující; Zvláštní (§ 307 odst. 2): S ohledem na zvláštní povahu a závažnost spáchaného přečinu, okolnosti jeho spáchání anebo poměry obviněného, pouze tehdy, pokud obviněný vedle obecných podmínek navíc a) se zaváže, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu, nebo b) složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a současně vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. Rozhoduje – v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soud; Zkušební doba - od 6 měsíců do 2 let a podle § 307 odst. 2 až 5 let; lze uložit i přiměřená omezení a povinnosti. Uzavřel-li s poškozeným dohodu o náhradě škody nebo o vydání bezdůvodného obohacení, soud uloží povinnost ve zkušební době škodu uhradit nebo bezdůvodné obohacení vydat. Stížnost – přípustná a oprávněné osoby – obviněný a poškozený; v řízení před soudem státní zástupce, jež má odkladný účinek; Další postup a rozhodování jako u podmíněného odsouzení (viz § 308 odst ); Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

5 Zvláštní způsoby řízení
Narovnání (§§ 309 – 314) Zákonné podmínky Podmínky pouze v řízení o přečinu, pokud obviněný a poškozený s ním souhlasí a a) obviněný prohlásí, svobodně, vážně a určitě, že spáchal skutek, pro který je stíhán, současně b) poškozenému uhradí způsobenou škodu, či ji jinak odčiní, nebo učiní potřebné úkony k její úhradě nebo c) vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a d) složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu, a takový způsob vyřízení je dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům; Podmínkou rozhodnutí je dále předchozí výslech obviněného a poškozeného k obsahu dohody a k tomu, zda rozumí jejím důsledkům. Rozhoduje – v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem soud; Stížnost – přípustná a oprávněné osoby – obviněný a poškozený; v řízení před soudem státní zástupce, jež má odkladný účinek; Rozhodnutí se eviduje v Rejstříku trestů s tím, že práva poškozeného podle § § 311 nepřecházejí na právní nástupce; Není-li narovnání schváleno, nelze k prohlášení obviněného přihlížet jako k důkazu. Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

6 Zvláštní způsoby řízení
Řízení před samosoudcem – I. (§§ 314a – 314g) Podmínky pro jeho konání Samosoudce koná řízení o všech trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí nepřevyšující 5 let, nepřichází-li v úvahu uložení trestu souhrnného nebo společného, uloženého senátem; Řízení a) před samosoudcem s určitými výjimkami podle „obecných“ ustanovení; b) zjednodušené řízení; c) trestní příkaz; Ad a) Předběžné projednání obžaloby nebo návrhu na potrestání se nekoná, po jejich přezkoumání podle §§ 181 a 186 může učinit rozhodnutí uvedená v § 188 odst. 1 nebo § 172 odst. 2, odmítnout návrh na potrestání, stanovit státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu; Předběžně neprojednává ani návrh na schválení dohody o vině a trestu, ale přezkoumává z hledisek podle §§ 314o a 314p; Ad b) Na zkrácené přípravné řízení navazuje zjednodušené řízení podáním návrhu na potrestání, kterým je trestní stíhání dosud podezřelého zahájeno, Je-li soudu předán zadržený obviněný, soudce jej vyslechne k okolnostem zadržení, důvodům vazby a k tomu, které skutečnosti považuje za nesporné, které se nemusejí dokazovat Podle výsledku soudce buď rozhodne trestním příkazem nebo nařídí hlavní líčení a rozhodne o vazbě; V hlavním líčení lze upustit od dokazování nesporných skutečností; Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

7 Zvláštní způsoby řízení
Řízení před samosoudcem – II. (§§ 314a – 314g) Ad c) Trestní příkaz, který má povahu odsuzujícího rozsudku, lze vydat, pokud je předloženými důkazy skutkový stav bezpečně zjištěn; Lze jím uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu; domácí vězení do jednoho roku; trest obecně prospěšných prací; trest zákazu činnosti do pěti let; peněžitý trest; trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty; vyhoštění do pěti let; zákaz pobytu do pěti let; trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let; Uložení trestů obecně prospěšných prací a domácího vězení je podmíněno předchozím vyžádáním cíleně zaměřené zprávy od probačního úředníka; Trestní příkaz nelze vydat a) proti obviněnému, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena; b) má-li být rozhodováno o ochranném opatření; c) má-li být uložen souhrnný nebo společný trest a předchozí byl uložen rozsudkem; Náležitosti trestního příkazu - § 314 f) odst. 1 Právo odporu obviněný a osoby uvedené v § 247 odst. 2; ne poškozený! státní zástupce; Suspenzivní účinek - Podáním odporu se trestní příkaz ruší a ve věci je nařízeno hlavní líčení, v němž není vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu z TP; Týká-li se trestní příkaz trestného činu uvedeného v § 163a, může poškozený vzít souhlas zpět do doručení trestního příkazu první z osob, oprávněných podat proti němu odpor (totéž se týká i zpětvzetí obžaloby státním zástupcem). Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

8 Zvláštní způsoby řízení
Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§§ 314h – 314k) V řízení pokračuje orgán činný v trestním řízení, které bezprostředně předcházelo vydání zrušeného rozhodnutí, přitom je vázán právním názorem a pokyny k provedení úkonů a doplnění Ústavního soudu; Byl-li zákon porušen pouze v neprospěch obviněného, platí obdobná omezení a povinnosti jako v případě obnovy řízení (§ 314i); Týká-li se zrušení jen některého trestného činu, za něž byl uložen úhrnný nebo souhrnný trest, rozhodne příslušný soud ve veřejném zasedání o trestu za zbylé trestné činy; Byl-li zrušen vykonávaný nepodmíněný trest odnětí svobody, příslušný soud rozhodne o vazbě; Bylo-li vykonávané rozhodnutí zrušeno, soud rozhodne o zastavení, přerušení nebo o jiném vhodném opatření; Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu (§§ 314l – 314n) Úprava vychází z § 88 odst. 8 O návrhu po přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu rozhoduje Nejvyšší soud v neveřejném zasedání; Shledá-li, že příkaz nebo jeho provedení bylo vydán o v rozporu se zákonem, vysloví porušení zákona (v opačném případě vysloví, že zákon nebyl porušen); Proti těmto rozhodnutím není přípustný opravný prostředek. Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

9 Zvláštní způsoby řízení
Řízení o schválení dohody o vině a trestu – I. (§§ 314o – 314s) Navazuje na právní úpravu podmínek dohody o vině a trestu podle §§ 175a – 175b; Postup – předseda senátu po přezkoumání návrhu a obsahu spisu: a) nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu, b) rozhodne o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2, nebo c) nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu; Ad a) o návrhu se rozhoduje ve veřejném zasedání, jehož příprava, pravidla předvolání, vyrozumění, přítomnosti a průběhu jsou vymezeny v § 314q odst. 1 – 5. Rozhodnutí ve veřejném zasedání (§ 314r) Předpoklady: jen o skutku, jeho právní kvalifikaci, trestu a ochranném opatření v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu; jen o nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu uvedeném v dohodě o vině a trestu, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3); Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

10 Zvláštní způsoby řízení
Řízení o schválení dohody o vině a trestu – II. (§§ 314o – 314s) Výsledek a) Neschválení dohody o vině a trestu – a) nesprávná nebo nepřiměřená, b) zjištění závažného porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu – poté usnesení o vrácení věci do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost s odkladným účinkem; Namísto vrácení věci do přípravného řízení lze oznámit výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody o vině a trestu. Za tímto účelem soud odročí veřejné zasedání. Pokud ve stanovené lhůtě nebude soudu předloženo nové znění dohody o vině a trestu, postupuje soud podle vpředu uvedeným postupem. b) Schválení dohody o vině a trestu – odsuzujícím rozsudkem - výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. Výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení soud uvede v souladu s dohodou o vině a trestu, se kterou poškozený souhlasí, nebo s dohodou o vině a trestu, v níž dohodnutý rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 43 odst. 3); jinak soud postupuje podle § 228, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, popřípadě podle § 229. c) Další rozhodnutí – usnesení - předpoklady - některá z okolností uvedených v § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 a 2, § 173 odst. 1 písm. b) až d), nebo v § 223a odst. 1, odůvodňující rozhodnutí o postoupení věci, zastavení trestního stíhání, přerušení trestního stíhání nebo trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1; přerušení trestního stíhání též tehdy, nelze-li obviněnému doručit předvolání k veřejnému zasedání. Proti těmto rozhodnutím může státní zástupce podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání mohou takovou stížnost podat též obviněný a poškozený. Ad b) viz popis shora; Ad c) důvody - a) věc patří do příslušnosti jiného soudu, b) věc má být postoupena podle § 171 odst. 1, c) jsou dány okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 nebo schválení narovnání podle § 309; Koná se zpravidla v neveřejném zasedání, výjimečně podle potřeb ve veřejném zasedání; Rozhodnutí – obligatorní a) o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, b) o postoupení věci jinému orgánu, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 171 odst. 1, c) o zastavení trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1, d) o přerušení trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 173 odst. 1, e) o podmíněném zastavení trestního stíhání podle § 307 nebo o schválení narovnání podle § 309 odst. 1, f) o odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady, zejména neměl-li obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce, nebo z důvodů uvedených v § 314r odst. 2. Rozhodnutí - fakultativní – zastavení trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 172 odst. 2. Kurz trestního práva - BIVŠ 2013


Stáhnout ppt "Trestní právo procesní"

Podobné prezentace


Reklamy Google