Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odklony v trestním řízení, přípravné řízení a mediace BRNO, SENIOR AKADEMIE 10. 10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odklony v trestním řízení, přípravné řízení a mediace BRNO, SENIOR AKADEMIE 10. 10. 2011."— Transkript prezentace:

1 Odklony v trestním řízení, přípravné řízení a mediace BRNO, SENIOR AKADEMIE 10. 10. 2011

2 ALTERNATIVY PROCESNĚ PRÁVNÍ  1-§ 307 TrŘ – podmíněné zastavení trestního stíhaní  2- § 309 TrŘ – narovnání  3- zastavení trestního stíhán( souhlas poškozeného)

3 Podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu  horní hranice tr.sazby nepřevyšuje 5 roků - přečin  souhlas obviněného ( v přípravném řízení rozhoduje státní zástupce)  obviněný se k činu doznal  nahradil škodu (uzavřel dohodu o náhradě škody, učinil jiná potřebná opatření k její náhradě)  osoba obviněného (dosavadní život, okolnosti případu, lze toto rozhodnutí považovat za dostačující)

4 Zkušební doba  Zkušební doba 6 měsíců až 2 roky. (Právní moc tohoto rozhodnutí o PZTS)  Obviněnému se uloží (odst. 3) aby na základě dohody v průběhu zkušební doby uhradil škodu  Lze uložit i přiměřená opatření a povinnosti k tomu aby vedl řádný život (odst.4).  Obviněný i poškozený mohou podat stížnost, jenž má odkladný účinek.  Pokud o tom rozhodne soudu může podat stížnost o státní zástupce (odst.5).

5 § 308 TrŘ jestliže obviněný v průběhu zkušební doby  odst. 1 – vedl řádný život, uhradil škodu a vyhověl dalším uloženým omezením, rozhodne orgán, jenž trestní stíhání v prvním stupni podmíněně zastavil, že se osvědčil. Jinak by se v trest. stíhání pokračovalo.  odst. 2 – osvědčil se ze zákona ( do 1 roku nebylo učiněno rozhodnutí podle odst. 1)  odst. 3 – právní moci rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil, nebo uplynutím lhůty uvedené v odst. 2 nastávají účinky zastavení trestního stíhání (§11 odst. 1 písm.f)  proti rozhodnutí podle odst. 1 mohou obviněný a poškozený podat stížnost, jenž má odkladný účinek. Učiní-li takové rozhodnutí soud, má toto právo též státní zástupce.

6 § 309 – narovnání schválení narovnání v př. ř. SZ, soudce  Zákon stanoví trest do 5 roků - přečin  a)Souhlas obviněného a poškozeného, Obviněný prohlásí že spáchal skutek, pro,který je stíhán, jeho prohlášení je učiněno svobodně, vážně a určitě  b)Uhradí poškozenému způsobenou škodu nebo učiní potřebné úkony k jeho náhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem,  c)Složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžní částku určenému konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům, a tato částka není zřejmě nepřiměřená k závažnosti přečinu (osoba obviněného, osobní a majetkové poměry)  Proti tomuto rozhodnutí může obviněný, poškozený a v řízení před soudem státní zástupce podat stížnost, jež má odkladný účinek.

7 § 310 TrŘ  1. Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání byla mezi nimi učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Obviněného vyslechne také k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán.  2. Před výslechem poškozeného a obviněného je třeba je poučit o jejich právech a podstatě institutu narovnání.  3. Je-li poškozenou právnická osoba, lze místo výslechu statutárního zástupce opatřit její písemné prohlášení o okolnostech uvedených v odst. 1.

8 § 310a TrŘ  Práva poškozeného podle §§ 309 a 311 nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody.

9 § 311 TrŘ  1. Rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, jehož se narovnání týká, právní posouzení, obsah narovnání zahrnující výše uhrazené škody nebo škody, k jejíž úhradě byly provedeny potřebné úkony, případně způsob jiného odčinění újmy vzniklé trestným činem, peněžní částku určenou k obecně prospěšným účelům s uvedením jeho příjemce, včetně částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, a výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká.  2. Při určení příjemce peněžité částky k obecně prospěšným účelům je soud vázán obsahem dohody o narovnání mezi obviněným a poškozeným.

10 §312 TrŘ  1. Za peněžitou částku určenou k obecně prospěšným účelům se považují částky pro obce se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na pořádní ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti  2. Z peněžité částky k OPU musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem TČ poskytovanou podle zvláštního zákona

11 MEDIACE setkání pachatele (obviněného) a poškozeného při osobním jednání za přítomnosti probačního úředníka - mediátora  Vhodné případy ( majetková kriminalita, trestné činy z nedbalosti, trestné činy v dopravě, trestné činy proti rodině, životu a zdraví, narušující občanské soužití, provinění spáchaná mladistvými ( 15-18 roků)  Přítomni mou být - právní zástupce zúčastněných stran, osoby příbuzné a dle dohody, jednání je otevřené.  U osob do 15 roků platí zákon č. 218/2003 Sb.

12 Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje a vedoucí střediska PMS ČR Brno Tel. : 546 592 161, mobil: 737 231 290 – vklusak@pms.justice.cz vklusak@pms.justice.cz PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ vedoucí střediska PMS ČR v Třebíči Tel. : 568 842 502, mobil: 731 692 746 – jauerova@pms.justice.cz


Stáhnout ppt "Odklony v trestním řízení, přípravné řízení a mediace BRNO, SENIOR AKADEMIE 10. 10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google