Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

téma: Sociální práce v trestní justici

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "téma: Sociální práce v trestní justici"— Transkript prezentace:

1 téma: Sociální práce v trestní justici
přednášející: Mgr. Kateřina Hyková

2 Rozvojový plán sociálních služeb města ČB X Sociální práce v trestní justici
sociální služba = činnost dle zákona č. 108/2006 Sb. zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení dílčí cíl rozvojového plánu – zjistit nabídku veškerých poskytovaných služeb v sociální sféře na území města

3 Program 9.00-12.00 Sociální práce v trestní justici
instituce soc. práce v trestní justici činnost PMS ČR probační programy trestně- právní mediace Občanskoprávní mediace

4 Protidrogová prevence a prevence kriminality
Centrum následné péče (při os.s PREVENT) Jihočeský streetwork (při o.s. PREVENT se sídlem ve Strakonicích) Jihočeské substituční centrum (při o.s. Prevent) Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost "Háječek" o.s. Modrá Spirála Naděje, o.s. Městská policie Poradna drogové závislosti Pedagogicko-psychologická poradna Nemocnice Č. Budějovice – psychiatrické oddělení RUBICON, o.s. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry Středisko výchovné péče  Mm České Budějovice, odbor sociálních věcí – protidrogová prevence

5 Sociální práce v trestní justici
prevence kriminality práce s obětí trestného činu práce s pachatelem trestného činu práce s odsouzeným práce s propuštěným z výkonu trestu

6 Probační a mediační služba ČR
upravena zákonem č.257/2000 Sb. úřad státní správy resort Ministerstva spravedlnosti v sídle okresních soudů pozice asistent, úředník

7 Úředník bezúhonný, způsobilý k právním úkonům VŠ v oblasti společenskovědní v magisterském studijním programu absolvování ročního kvalifikačního kurzu odborná zkouška organizovaná MSp Asistent starší 21 let středoškolské společenskovědní vzdělání půlroční kvalifikační kurz

8 Činnost PMS v přípravném řízení a v rámci řízení před soudem
Příprava podkladů pro odklon (diverzi) tj. podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání Zjištění předpokladů pro uložení alternativního trestu Zjištění předpokladů pro náhradu vazby jiným opatřením Zajištění výkonu výchovných opatření u mladistvých Činnost PMS ve vykonávacím řízení PMS zajišťuje výkon alternativních trestů- především OPP, tresty resp.opatření spojené s probačním dohledem výkon tzv. parole- odsouzený, který je podmíněně propuštěn z výkonu trestu může zbytek trestu vykonat mimo věznici za podmínek probačního dohledu

9 Podmíněné zastavení trestního stíhání- § 307 TŘ
tr. čin se sazbou do 5 let doznání obviněného náhrada škody dostatečnost rozhodnutí Narovnání- § 309 TŘ obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán náhrada škody, popř. vzniklé újmy úhrada částky na obecné prospěšné účely Odstoupení od trestního stíhání- § 70 SM provinění se sazbou do 3 let chybějící veřejný zájem na stíhání mladistvého stupeň nebezpečnosti osoba mladistvého fakultativně- probační program, náhrada škody…

10 Činnost PMS v přípravném řízení a v rámci řízení před soudem
Příprava podkladů pro odklon (diverzi) tj. podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání Zjištění předpokladů pro uložení alternativního trestu Zjištění předpokladů pro náhradu vazby jiným opatřením Zajištění výkonu výchovných opatření u mladistvých Činnost PMS ve vykonávacím řízení PMS zajišťuje výkon alternativních trestů - především OPP, tresty resp. opatření spojené s probačním dohledem výkon tzv. parole- odsouzený, který je podmíněně propuštěn z výkonu trestu může zbytek trestu vykonat mimo věznici za podmínek probačního dohledu

11 Náhrada vazby zárukou peněžitou zárukou dohledem slibem
umístěním v péči důvěryhodné osoby

12 Činnost PMS v přípravném řízení a v rámci řízení před soudem
Příprava podkladů pro odklon (diverzi) tj. podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání Zjištění předpokladů pro uložení alternativního trestu Zjištění předpokladů pro náhradu vazby jiným opatřením Zajištění výkonu výchovných opatření u mladistvých Činnost PMS ve vykonávacím řízení PMS zajišťuje výkon alternativních trestů- především OPP, tresty resp.opatření spojené s probačním dohledem výkon tzv. parole- odsouzený, který je podmíněně propuštěn z výkonu trestu může zbytek trestu vykonat mimo věznici za podmínek probačního dohledu

13 Probace: organizování a výkon dohledu nad obviněným
kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (tzv. parole) individuální pomoc odsouzenému a působení na něj, aby vyhověl uloženým podmínkám

14 Probační dohled náhrada vazby dohledem
podmíněné upuštění od potrestání s dohledem podmíněné odsouzení s dohledem podmíněné propuštění z VT s dohledem prvek kontroly i pomoci

15 Probace: organizování a výkon dohledu nad obviněným
kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (tzv. parole) individuální pomoc odsouzenému a působení na něj, aby vyhověl uloženým podmínkám

16 Druhy trestů- trestní zákon:
odnětí svobody podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem obecně prospěšné práce ztráta čestných titulů a vyznamenání zákaz činnosti propadnutí majetku peněžitý trest propadnutí věci vyhoštění zákaz pobytu

17 Zákon č. 218/2003 ze dne 25.června 2003 o soudnictví ve věcech mládeže
Výchovná opatření - §15 dohled probačního úředníka - §16 probační program - §17 výchovné povinnosti - §18 výchovná omezení - §19 napomenutí s výstrahou - §20 Druhy trestních opatření obecně prospěšné práce peněžité opatření peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu propadnutí věci zákaz činnosti vyhoštění podmíněné odsouzení odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem odnětí svobody nepodmíněné

18 Probační program Pojem v trestním zákoně - např. § 26a - dospělí
De facto plán probačního dohledu Pojem v zákoně o soudnictví nad mládeží - § 17- mladiství Probačním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s různým režimem omezení v běžném způsobu života, který směřuje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Probační program schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu probačních programů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

19 Práce s dospělými Výkon probačního dohledu pozvání, úvodní schůzka
sestavení plánu probačního dohledu kontrola - spolupráce s rodinou, se školou, zaměstnavatelem, institucemi… zprávy z probačního dohledu závěrečná zpráva

20 Programy pro dospělé Sdružení pro probaci a mediaci: - Motivační programy ZZ - Mentor - Sanace dluhů

21 Probační programy-mladiství
národní- celostátní místní- lokální ________________________________ - probační programy ukládá OS popř. SZ PMS koordinuje zařazení klientů + dohlíží na výkon tohoto výchovného opatření poskytovatel- zajišťuje realizaci programu klient- se svým souhlasem se programu účastní

22 Probační program MENTOR
Hlavní cíle snížit sociální vyloučení klientů PMS ČR hlásící se k romské menšině zvýšení právního povědomí v oblasti trestní justice – hlavně u alternativních trestů zvýšení úspěšnosti vykonat alternativní trest zmírnit diskriminační dopady Priority projektu posílení sociální soudržnosti v dané komunitě vytvoření podmínek a pravidel spolupráce romských mentorů s úředníky a asistenty PMS vytvoření a ověření vzdělávacího rekvalifikačního kurzu pro romské mentory spolupracující s PMS Cílová skupina: služba Mentor je určena klientům Probační a mediační služby - příslušníkům romské menšiny, kterým byl uložen alternativní trest jedná se o tzv. problémové klienty, kteří povinnosti vyplývající z výkonu uloženého trestu nevykonávají nebo vykonávají s obtížemi.

23 Učební program- mladiství
Hlavní cíle Národní probační program, původně pocházející ze Švýcarska, si klade za cíl snížit riziko opakování trestné činnosti u mladistvých, učit mladistvé pachatele novým strategiím chování a vést je k odpovědnosti za své činy. Cílová skupina Program je určen pro mladistvé klienty ve věku let, kteří opakovaně páchají provinění. V rámci programu pracují ve skupinách po 8 až 10 mladistvých. Každou skupinu mladistvých vedou dva lektoři. Celý program má 12 dvouhodinových skupinových setkání 1x týdně v odpoledních hodinách. Poté následují dvě setkání po 4 a 8 měsících.

24 Právo pro každý den Hlavní cíle
Tento program klientům nabízí rozvoj sociálních dovedností a zvyšuje jejich právní povědomí. V rámci programu byla použita cvičebnice a vznikly další metodické materiály. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří klienti PMS ČR ve věku let, kteří jsou prvopachatelé méně závažných provinění.

25 Mediace jako jediná má v ČR svůj legislativní rámec - zákon o Probační a mediační službě č.257/2000 Sb. definice mediace: mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného

26 Mediátor Má v rukou celý proces a pomáhá stranám ve vzájemné komunikaci Neradí, neřeší a nehodnotí Je schopen odhalit skryté zájmy stran a dostat strany z pozice, kdy stojí proti sobě a mezi sebou mají konflikt do pozice, kdy stojí vedle sebe a řeší vzniklou situaci, která leží před nimi

27 Výňatek ze zásad mediace
mediace je dobrovolná - klienty k mediaci mohu motivovat, nikoliv jim vyčítat, že nabídky nevyužijí mediátor je vyvážený - odolává tlaku stran, věnuje stejný prostor oběma stranám, používá neutrální jazyk, ošetřuje možnou nerovnost stran problémy, o kterých strany hovoří nejsou vaše vlastní - neřešte je za ně, mediátor je zodpovědný za proces mediace, výsledek záleží na jednotlivých stranách lidé jsou různí - nemoralizujte, neodsuzujte, nehodnoťte jednání může ustrnout na mrtvém bodě - pokuste se o rekapitulaci, použijte různé techniky, např. brainstorming možných řešení…


Stáhnout ppt "téma: Sociální práce v trestní justici"

Podobné prezentace


Reklamy Google