Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Přednáška Lucia Madleňáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Přednáška Lucia Madleňáková"— Transkript prezentace:

1 2. Přednáška Lucia Madleňáková
Správní delikt 2. Přednáška Lucia Madleňáková

2 Správní delikt Základní pojem správního práva trestního
= protiprávní jednání odpovědné osoby, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu sankcí trestní povahy ukládané v rámci výkonu veřejné správy

3 Pojmové znaky SD Protiprávnost Škodlivost
Zákonné vyjádření skutkové podstaty Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Trestnost Zákonné zmocnění k uplatnění odpovědnosti v rámci veřejné správy

4 protiprávnost = nesplnění zákonné (právní) povinnosti
Výchozí pojmový znak každého deliktu Povinnost Příkazem zákazem Může být navozena Jednáním stavem Okolnosti vylučující protiprávnost Nutná obrana, krajní nouze,… Vůbec nedojde ke vzniku SD!!!

5 škodlivost = nebezpečnost činu pro společnost = protiprávnost?
Korektiv při neúčelné/staré právní úpravě Dnes již není odstupňována (dle nového trestního zákona)

6 Skutková podstata Vyjádření správního deliktu
Nullum crimen sine lege (pouze zákonem!!) Obecnější stanovení než u TČ Znaky: Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka

7 objekt = právem chráněný zájem společnosti (který je SD ohrožen/porušen) Obecný Druhový Konkrétní X předmět útoku

8 Objektivní stránka Jednání, následek, příčinná souvislost Jednání:
konání, opomenutí (SD komisivní, omisivní, nepravé omisivní) Vůle + projev vůle Následek: ohrožení/porušení objektu X účinek Příčinná souvislost (kauzální nexus) Zásada gradace Zásada umělé izolace jevů

9 subjekt = pachatel/obviněný = osoba, která za delikt odpovídá PO/FO
Speciální subjekt Právní subjektivita Způsobilost k PÚ Způsobilost k PPÚ (deliktní způsobilost)

10 Subjektivní stránka = zavinění
Zkoumá se zavinění – subjektivní odpovědnost Nezkoumá se odpovědnost (presumuje se) – objektivní odpovědnost Možnost liberace Nemožnost liberace – absolutní odpovědnost Zásadně platí zavinění z nedbalosti Zavinění úmyslné musí být výslovně stanoveno Z nedbalosti Vědomá nevědomá Úmyslné Přímý nepřímý

11 trestnost = hrozba sankcí trestní povahy
Uložitelné sankce musí být stanoveny zákonem Sankční rozpětí (nesmí být překročeno) Sankce relativně určité Sankce absolutně určité Zásada legality, zásada oportunity Osobní povaha Ne bis in idem Zákaz reformatio in peius

12 Projednává SO Ve správním řízení Většinou z moci úřední
Netýká se pouze státní správy, ale celé VS

13 Klasifikace SD Přestupky Jiné Disciplinární delikty Pořádkové delikty
Smíšené delikty Jiné SD FO Jiné SD PO Analogie pouze ve prospěch delikventa!!!

14 Jiné dělení PO x FO Se speciálním subjektem x s obecným subjektem
S ohledem na zavinění x bez ohledu na zavinění Úmyslné x z nedbalosti Zahajované na návrh x ex offo Důkazní břemeno na SO x na odpovědné osobě Lze se zprostit odpovědnosti x nelze se Komisivní x omisivní Ohrožovací x poruchové Dokonavé x trvající Hmotněprávní x procesněprávní Povinně projednávané x účelově Musí být uložena sankce x nemusí být Projednávané ve st. Správě x územní samosprávě x profesní samosprávě

15 lhůty Subjektivní – běh počíná od doby, kdy se SO dozví o spáchání SD
Objektivní – běh od spáchání SD Prekluzivní (propadné) Uložení pokuty = právní moc rozhodnutí o uložení pokuty Ve lhůtě musí rozhodnutí nabýt právní moci Do kdy má být zahájeno řízen Do kdy má být rozhodnuto Marným uplynutím lhůty dochází k zániku trestnosti

16 Děkuji za pozornost a těším se na shledanou!
Příště: Přestupkové právo I


Stáhnout ppt "2. Přednáška Lucia Madleňáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google