Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní proces Realizace práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní proces Realizace práva"— Transkript prezentace:

1 Legislativní proces Realizace práva
Mgr. Petra Malaníková

2 1. Legislativní proces

3 REALIZACE PRÁVA Formy realizace:
1) Prosté dodržování povinností a výkon práv 2) Vytváření právních vztahů 3) Aplikace práva 4) Právní odpovědnost

4 Hodnocení chování subjektů práva
a) v souladu s právními normami - secundum legem (podle zákona) - praeter legem (vedle zákona) b) v rozporu s právními normami - contra legem (proti zákonu) - in fraudem legis (obcházení zákona)

5 1.PRÁVNÍ VZTAHY 3 znaky: nejméně 2 subjekty objekt pr.vztahu obsah

6 1. Právní vztahy-pokračování
Předpoklady vzniku, změny, zániku PV: právní norma právní skutečnost Vznik: ex lege (ze zákona) na základě pr. skutečnosti

7 1. Právní vztahy-právní skutečnosti
= okolnost, s níž pr.norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu 4 druhy: a) Právní jednání - právní úkony - individuální pr. akty b) Protiprávní jednání c) Právní události d) Protiprávní vztahy

8 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ : 1.Právní úkony = projev vůle FO nebo PO,který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností Členění: jednostranné, dvoustranné, vícestranné adresované, neadresované reálné, volní formální, neformální úplatné, bezúplatné pojmenované, nepojmenované

9 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ : 1.Právní úkony Výslovné Konkludentní Tacitní (nečinnost)

10 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ : 1.Právní úkony: OBSAH PÚ: podstatné složky pravidelné složky nahodilé složky ( podmínky, stanovení doby, příkaz)

11 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 1.Právní úkony: NÁLEŽITOSTI PÚ: a) subjektu b) vůle (skutečnost, svoboda vůle, vážnost, prostá omylu) c) projevu (srozumitelnost, určitost, forma) d) poměru vůle a projevu (vědomá, nevědomá) e) Předmětu (možnost, dovolenost)

12 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
NÁSLEDEK PRÁVNÍHO ÚKONU: vznik, změna, zánik právního vztahu Pokud PÚ nesplňuje náležitosti, je vadný: a) Nicotnost b) Neplatnost – absolutní - relativní c) Odstoupení od vadného úkonu d) Odporovatelnost e) Odpovědnost za vady PÚ – důsledek neplatnosti či odstoupení

13 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
b) PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 1.Trestné činy 2.Správní přestupek 3. Disciplinární delikt 4. Delikty upravené soukromoprávní metodou Komisivní jednání Omisivní jednání

14 1.Právní vztahy-právní skutečnosti
c) PRÁVNÍ UDÁLOSTI Mimovolní pr.skutečnosti Nastávají objektivně d) PROTIPRÁVNÍ STAVY !!! Samostudium – subjekty právních vztahů

15 Čas jako právní skutečnost
Pevně stanovený čas (datum) Plynoucí čas (lhůta) Lhůty: Prosté Prekluzivní Promlčecí Počítání času: dle dnů, týdnů, měsíců, let

16 Čas jako právní skutečnost
Konec plynutí času: Den, o kterém je jisté že nastane a ví se kdy Den, o kterém je jisté že nastane, ale neví se kdy Den, o němž není jisté že nastane, ale ví se kdy Den, o němž není jisté že nastane, ani případně kdy nastane

17 Čas jako právní skutečnost
Stavění lhůt- lhůta po stanovenou dobu neběží, po opadnutí této překážky pokračuje Přerušení lhůt – lhůta začíná běžet znova Druhy lhůt: hmotněprávní, procesněprávní zákonné, smluvní

18 2. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost Politická odpovědnost
Ústavní odpovědnost Morální odpovědnost primární povinnost » porušení primární povinnosti » sekundární povinnost Porušení pr. povinnosti: komisivní omisivní

19 2. Právní odpovědnost-pokračování
DRUHY PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ: 1)Trvání primární povinnosti a možnost vynutit ji pr. Předvídaným způsobem 2) Vznik nové povinnosti 3) Jiné následky: - neplatnost PÚ - zánik práva

20 2. Právní odpovědnost-pokračování
FUNKCE: a) Reparační (kompenzační): aa) naturální restituce ab) odškodnění b) Satisfakční c) Preventivní d) Represivní e) Další

21 2. Právní odpovědnost-pokračování
KLASIFIKACE PR.ODPOVĚDNOSTI: soukromoprávní: odpovědnost za škodu odpovědnost z prodlení odpovědnost z bezdůvodného obohacení odpovědnost za vady odpovědnost za zásah do nehmotného statku Veřejnoprávní: trestné činy přestupky a jiné správní delikty disciplinární delikty + ústavní delikty, mezinárodněprávní delikty

22 2.Právní odpovědnost-pokračování
PŘEDPOKLADY VZNIKU: OBJEKTIVNÍ: protiprávní jednání újma příčinná souvislost SUBJEKTIVNÍ: zavinění –úmyslné, nedbalostní motiv pohnutka

23 2.Právní odpovědnost-pokračování
Subjektivní odpovědnost Odpovědnost za zavinění Objektivní odpovědnost Odpovědnost za výsledek Liberace X absolutní objektivní odpovědnost

24 3.APLIKACE PRÁVA Druhy procesů aplikace práva: Občanské soudní řízení
Trestní řízení Správní řízení Některé typy řízení před Ústavním soudem Zvláštní typy řízení

25 Aplikace práva Stadia procesu aplikace práva:
zjištění skutkového stavu zjištění právní normy rozhodnutí ve věci (IPA)

26 Individuální právní akt
výrok odůvodnění poučení o opravných prostředcích - účinnost, právní moc, vykonatelnost

27 Druhy aktů aplikace práva
a) Konstitutivní akt - působí ex nunc b) Deklaratorní akt – působí ex tunc Meritorní rozhodnutí Procesní rozhodnutí X osvědčení

28 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: dle subjektu, který výklad provádí
dle metody a způsobu výkladu dle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření dle dosahu výkladu

29 4.Interpretace-pokračování
a)dle subjektu, který výklad provádí výklad Ústavního soudu výklad vyšších soudů výklad orgánů aplikujících právo doktriální výklad oficiální výklad

30 4.Interpretace-pokračování
b)dle metody a způsobu výkladu jazykový logický systematický teleologický historický

31 4.Interpretace-pokračování
c) dle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření doslovný zužující rozšiřující

32 4.Interpretace-pokračování
d) dle dosahu výkladu: obecný kasuistický individuální ANALOGIE V PRÁVU - analogie legis - analogie iuris

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Legislativní proces Realizace práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google