Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní proces Realizace práva Mgr. Petra Malaníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní proces Realizace práva Mgr. Petra Malaníková."— Transkript prezentace:

1 Legislativní proces Realizace práva Mgr. Petra Malaníková

2 1. Legislativní proces

3 REALIZACE PRÁVA Formy realizace: 1) Prosté dodržování povinností a výkon práv 2) Vytváření právních vztahů 3) Aplikace práva 4) Právní odpovědnost

4 Hodnocení chování subjektů práva a) v souladu s právními normami - secundum legem (podle zákona) - praeter legem (vedle zákona) b) v rozporu s právními normami - contra legem (proti zákonu) - in fraudem legis (obcházení zákona)

5 1.PRÁVNÍ VZTAHY 3 znaky: nejméně 2 subjekty objekt pr.vztahu obsah

6 1. Právní vztahy-pokračování Předpoklady vzniku, změny, zániku PV: právní norma právní skutečnost Vznik: ex lege (ze zákona) ex lege (ze zákona) na základě pr. skutečnosti na základě pr. skutečnosti

7 1. Právní vztahy-právní skutečnosti = okolnost, s níž pr.norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu 4 druhy: a) Právní jednání - právní úkony - individuální pr. akty b) Protiprávní jednání c) Právní události d) Protiprávní vztahy

8 1.Právní vztahy-právní skutečnosti a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ: 1.Právní úkony = projev vůle FO nebo PO,který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností Členění: jednostranné, dvoustranné, vícestranné adresované, neadresované reálné, volní formální, neformální úplatné, bezúplatné pojmenované, nepojmenované

9 1.Právní vztahy-právní skutečnosti a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ: 1.Právní úkony a) a) Výslovné b) b) Konkludentní c) c) Tacitní (nečinnost)

10 1.Právní vztahy-právní skutečnosti a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ: 1.Právní úkony: OBSAH PÚ: podstatné složky pravidelné složky nahodilé složky ( podmínky, stanovení doby, příkaz)

11 1.Právní vztahy-právní skutečnosti a) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 1.Právní úkony: NÁLEŽITOSTI PÚ: a) subjektu b) vůle (skutečnost, svoboda vůle, vážnost, prostá omylu) c) projevu (srozumitelnost, určitost, forma) d) poměru vůle a projevu (vědomá, nevědomá) e) Předmětu (možnost, dovolenost)

12 1.Právní vztahy-právní skutečnosti NÁSLEDEK PRÁVNÍHO ÚKONU: - - vznik, změna, zánik právního vztahu - - Pokud PÚ nesplňuje náležitosti, je vadný: a) Nicotnost b) Neplatnost – absolutní - relativní c) Odstoupení od vadného úkonu d) Odporovatelnost e) Odpovědnost za vady PÚ – důsledek neplatnosti či odstoupení

13 1.Právní vztahy-právní skutečnosti b) PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 1.Trestné činy 2.Správní přestupek 3. Disciplinární delikt 4. Delikty upravené soukromoprávní metodou Komisivní jednání Omisivní jednání

14 1.Právní vztahy-právní skutečnosti c) PRÁVNÍ UDÁLOSTI - - Mimovolní pr.skutečnosti - - Nastávají objektivně d) PROTIPRÁVNÍ STAVY !!! Samostudium – subjekty právních vztahů

15 Čas jako právní skutečnost Pevně stanovený čas (datum) Plynoucí čas (lhůta) Lhůty: Prosté Prekluzivní Promlčecí Počítání času: dle dnů, týdnů, měsíců, let

16 Čas jako právní skutečnost Konec plynutí času: Den, o kterém je jisté že nastane a ví se kdy Den, o kterém je jisté že nastane, ale neví se kdy Den, o němž není jisté že nastane, ale ví se kdy Den, o němž není jisté že nastane, ani případně kdy nastane

17 Čas jako právní skutečnost Stavění lhůt- lhůta po stanovenou dobu neběží, po opadnutí této překážky pokračuje Přerušení lhůt – lhůta začíná běžet znova Druhy lhůt: hmotněprávní, procesněprávní zákonné, smluvní

18 2. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST a) a) Právní odpovědnost b) b) Politická odpovědnost c) c) Ústavní odpovědnost d) d) Morální odpovědnost primární povinnost » porušení primární povinnosti » sekundární povinnost Porušení pr. povinnosti: komisivní omisivní

19 2. Právní odpovědnost-pokračování DRUHY PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ: 1)Trvání primární povinnosti a možnost vynutit ji pr. Předvídaným způsobem 2) Vznik nové povinnosti 3) Jiné následky: - neplatnost PÚ - zánik práva

20 2. Právní odpovědnost-pokračování FUNKCE: a) Reparační (kompenzační): aa) naturální restituce ab) odškodnění b) Satisfakční c) Preventivní d) Represivní e) Další

21 2. Právní odpovědnost-pokračování KLASIFIKACE PR.ODPOVĚDNOSTI: soukromoprávní: odpovědnost za škodu odpovědnost z prodlení odpovědnost z bezdůvodného obohacení odpovědnost za vady odpovědnost za zásah do nehmotného statku Veřejnoprávní: trestné činy přestupky a jiné správní delikty disciplinární delikty + ústavní delikty, mezinárodněprávní delikty

22 2.Právní odpovědnost-pokračování PŘEDPOKLADY VZNIKU: OBJEKTIVNÍ: protiprávní jednání újma příčinná souvislost SUBJEKTIVNÍ: zavinění –úmyslné, nedbalostní motiv pohnutka

23 2.Právní odpovědnost-pokračování Subjektivní odpovědnost - - Odpovědnost za zavinění Objektivní odpovědnost - - Odpovědnost za výsledek - - Liberace X absolutní objektivní odpovědnost

24 3.APLIKACE PRÁVA Druhy procesů aplikace práva: 1. 1. Občanské soudní řízení 2. 2. Trestní řízení 3. 3. Správní řízení 4. 4. Některé typy řízení před Ústavním soudem 5. 5. Zvláštní typy řízení

25 Aplikace práva Stadia procesu aplikace práva: 1. 1. zjištění skutkového stavu 2. 2. zjištění právní normy 3. 3. rozhodnutí ve věci (IPA)

26 Individuální právní akt výrok odůvodnění poučení o opravných prostředcích - účinnost, právní moc, vykonatelnost

27 Druhy aktů aplikace práva a) Konstitutivní akt - působí ex nunc b) Deklaratorní akt – působí ex tunc A) A) Meritorní rozhodnutí B) B) Procesní rozhodnutí X osvědčení

28 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: a) a) dle subjektu, který výklad provádí b) b) dle metody a způsobu výkladu c) c) dle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření d) d) dle dosahu výkladu

29 4.Interpretace-pokračování a)dle subjektu, který výklad provádí výklad Ústavního soudu výklad vyšších soudů výklad orgánů aplikujících právo doktriální výklad oficiální výklad

30 4.Interpretace-pokračování b)dle metody a způsobu výkladu 1. 1. jazykový 2. 2. logický 3. 3. systematický 4. 4. teleologický 5. 5. historický

31 4.Interpretace-pokračování c) dle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření 1. 1. doslovný 2. 2. zužující 3. 3. rozšiřující

32 4.Interpretace-pokračování d) dle dosahu výkladu: obecný kasuistický individuální ANALOGIE V PRÁVU - analogie legis - analogie iuris

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Legislativní proces Realizace práva Mgr. Petra Malaníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google