Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo Vypracoval:JUDr. Čančík František Materiál:VY_32_INOVACE_45 Datum:9.1.2013 Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

2 ČLOVĚK A PRÁVO KRIMINALITA PÁCHANÁ NA DĚTECH A MLADISTVÝCH, KRIMINALITA PÁCHANÁ MLADISTVÝMI

3 KLÍČOVÉ POJMY kriminalita, delikvence, mladiství, provinění, latence trestné činnosti, trestní odpovědnost mladistvých, opatření výchovná, ochranná a trestní, probace. AUDIATUR ET ALTERA PARS. (BUDIŽ SLYŠENA I DRUHÁ STRANA.)

4 POJMY KRIMINALITA (zlo č innost): souhrn trestné činnosti. DELIKVENCE: činnost porušující jak právní, tak i společenské normy. MLADISTVÍ: osoby ve věku od 15 do 18 let. MLÁDE Ž : osoby do věku 18 let. PROVIN Ě NÍ: trestný čin spáchaný mladistvým.

5 KRIMINALITA PÁCHANÁ NA MLÁDEŽI (nejčastější formy)  nepln ě ní povinností rodi čů (zanedbávání);  agresivní jednání (týrání, únos, vražda narozeného dít ě te matkou, domácí násilí, šikana, t ě lesné tresty);  obchodování s d ě tmi;  ohrožení mravní výchovy (mravnostní kriminalita);  pohlavní zneužívání;  zneužívání návykových látek, alkoholismus, tabakismus (násilí pouli č ních gang ů, divácké násilí).

6 STATISTIKA O OBĚTECH TRESTNÉ ČINNOSTI Policie Č R registruje ro č n ě p ř es 3000 ob ě tí do 15 let v ě ku! kolem 20 d ě tí je ro č n ě zavra ž d ě no! kolem 100 d ě tí je prokazateln ě týráno! více jak 400 d ě tem je úmysln ě ublí ž eno na zdraví! POZOR: d ě ti, které se staly ob ě tí trestného č inu, se mohou pozd ě ji samy stát pachateli trestné č innosti!!!

7 POMOC OBĚTEM POSKYTNE  Policie Č R (ale také obecní i m ě stská);  místn ě p ř íslušná pedagogicko psychologická poradna;  orgány sociáln ě právní ochrany;  nevládní organizace, nap ř.: - Linka bezpe č í - Naše dít ě - D ě tské krizové centrum.

8 KRIMINALITA PÁCHANÁ MLADISTVÝMI (nejčastější delikty)  násilí proti jednotlivci č i skupin ě ;  opilství, výtržnictví, ublížení na zdraví;  neoprávn ě né užívání motorového vozidla;  rozkrádání, vandalismus, vloupání, loupež;  toxikomanie (neoprávn ě ná výroba a držení);  porušování autorských práv.

9 LATENTNÍ TRESTNÁ ČINNOST -skrytá- (nejčastější formy) provozování prostituce; užívání drog (a jiných omamných látek); šikanování; verbální rasistické útoky; vandalismus v č etn ě sprejerství; kyberšikana (p ř es internet).

10 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH  TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLADISTVÝCH PACHATELŮ ve věku od 15 do 18 let je upravena:  ZÁKONEM O ODPOV Ě DNOSTI MLÁDE Ž E ZA PROTIPRÁVNÍ Č INY A O SOUDNICTVÍ VE V Ě CECH MLÁDE Ž E.  TRESTNÝ ČIN MLADISTVÉHO se nazývá PROVINĚNÍ.  ZNAKY trestní odpov ě dnosti: - p ř í č etnost, - dostate č ná rozumová a volní vysp ě lost.  Mladistvým provinilcům je snižována trestní sazba na polovinu.

11 OPATŘENÍ SHLEDÁ-LI SOUD MLADISTVÉHO VINNÝM, ULO Ž Í MU N Ě KTERÉ Z T Ě CHTO OPAT Ř ENÍ: - VÝCHOVNÉ - OCHRANNÉ - TRESTNÍ

12 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  dohled proba č ního ú ř edníka,  proba č ní program,  výchovné povinnosti,  výchovná omezení,  napomenutí s výstrahou.

13 OCHRANNÁ OPATŘENÍ  ochranné lé č ení,  zabezpe č ovací detence,  zabrání v ě ci,  ochranná výchova.

14 TRESTNÍ OPATŘENÍ Obecn ě prosp ě šné práce. Propadnutí v ě ci. Zákaz č innosti. Vyhošt ě ní. Domácí v ě zení. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní nebo spole č enské akce. Odn ě tí svobody podmín ě né (zkušební doba) s dohledem. Odn ě tí svobody nepodmín ě né.

15 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Kde můžete vyhledat pomoc, stanete-li se obětí trestného činu? 1.Kdy vzniká trestní odpovědnost mladistvých? 1.Jaká opatření mohou být uložena mladistvým?

16 ZDROJE Radovan Ryska, Monika Puškinová: PRÁVO PRO ST Ř EDNÍ ŠKOLY (podle nového ob č anského zákoníku) Nakladatelství EDUKO, s.r.o., Praha 2012 ZÁKON č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném zn ě ní ZÁKON č. 141/1961 Sb., o trestním ř ízení soudním (trestní ř ád) v platném zn ě ní ZÁKON č. 218/2003 Sb., o odpov ě dnosti mládeže za protiprávní č iny a o soudnictví ve v ě cech mládeže v platném zn ě ní

17 VAZBU MLADISTVÉHO LZE NAHRADIT ZÁRUKOU, DOHLEDEM, SLIBEM NEBO JEHO UMÍST Ě NÍM V PÉ Č I D Ů V Ě RYHODNÉ OSOBY. D Ě KUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:"

Podobné prezentace


Reklamy Google