Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Dudová Integrovaná prevence a omezování znečisťování (IPPC)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Dudová Integrovaná prevence a omezování znečisťování (IPPC)"— Transkript prezentace:

1 Jana Dudová Integrovaná prevence a omezování znečisťování (IPPC)

2 Principy minimalizace zne č ist ě ní volbou vhodných výrobních postup ů integrovaný p ř ístup p ř i zvažování dopad ů výrobního cyklu ( č inností) na dot č ené složky životního prost ř edí

3 Prameny právní úpravy Sm ě rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování zne č ist ě ní Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zne č is ť ování, o integrovaném registru zne č is ť ování a o zm ě n ě n ě kterých zákon ů, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolením, rozsah a zp ů sob jejího vyhlášen Na ř ízení vlády č. 63/2003 Sb., o zp ů sobu a rozsahu zabezpe č ení systému vým ě ny informací o nejlepších dostupných technikách

4 Věcná působnost Za ř ízení (stacionární technické jednotky) za ř azené do p ř ílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Zákon se nevztahuje na: Zne č ist ě ní zp ů sobené vniknutím radioaktivních látek do životního prost ř edí Vypoušt ě ní radioaktivních látek do životního prost ř edí a emisní limity stanovené pro tyto látky Nakládání s geneticky modifikovanými organismy

5 Kategorie Energetika Výroba a zpracování kov ů Zpracování nerost ů Chemický pr ů mysl Nakládání s odpady Ostatní pr ů myslové č innosti

6 BAT Zákon o ovzdušíz. o IPPC nejú č inn ě jší a nejpokro č ilejší stupe ň vývoje použitých technologií a zp ů sob ů jejich provozování, které jsou vyvinuty v m ěř ítku umož ň ujícím jejich zavedení v p ř íslušném hospodá ř ském odv ě tví za ekonomicky a technicky p ř ijatelných podmínek a zárove ň jsou nejú č inn ě jší v dosahování vysoké úrovn ě ochrany životního prost ř edí jako celku nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií, činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí

7 Referenční dokumenty BREF Souhrnn ě uvádí informace o evropských nejlepších dostupných technikách. BREF jsou zpracovávány pro jednotlivá pr ů myslová odv ě tví a obsahují údaje o pr ů myslových procesech, používaných technikách, emisních limitech používaných v č lenských zemích EU, prioritních materiálových tocích a monitoringu. BREF podává informaci o úrovni techniky, které dané odv ě tví dosáhlo. Informace zde uvedené nejsou právn ě závazné ani vymahatelné, ale jsou sm ě rodatné pro rozhodnutí o tom, zda p ř íslušná technologie a zp ů sob jejího provozování odpovídá požadavk ů m zákona o IPPC a zda bude vydáno povolení k provozu pr ů myslových za ř ízení.

8 Povinnost zavádět BAT dle nástrojů přímé regulace Zákon o IPPC Zákon o ochran ě ovzduší - § 3/6 Zákon o vodách - § 5/2 Další právní p ř edpisy

9 Řízení o vydání integrovaného povolení správní ř ízení na žádost obsah žádosti - § 4 zákona o integrované prevenci podání žádosti u místn ě a v ě cn ě p ř íslušného ú ř adu krajský ú ř ad MŽP Integrované povolení rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu za ř ízení, v č etn ě provozu č inností p ř ímo spojených s provozem za ř ízení v míst ě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjád ř ení a souhlas ů vydávaných podle zvláštních p ř edpis ů v oblasti ochrany životního prost ř edí, ochrany ve ř ejného zdraví a v oblasti zem ě d ě lství (pokud to tyto p ř edpisy umož ň ují).

10 Žádost o vydání povolení Rozeslání žádosti ú č astník ů m ř ízení krom ě provozovatele za ř ízení p ř íslušným správním ú ř ad ů m dot č enému státu Zve ř ejn ě ní žádosti na portálu ve ř ejné správy na ú ř adní desce p ř íslušného ú ř adu na ú ř ední desce obce, na jejímž území je nebo má být za ř ízení umíst ě no Zve ř ejn ě ní údaj ů kdy a kde lze do žádosti nahlížet, po ř izovat si výpisy, opisy, kopie

11 Účastníci řízení provozovatel za ř ízení obec, na jejímž území je nebo má být za ř ízení umíst ě no ob č anské sdružení, obecn ě prosp ě šné spole č nosti, zam ě stnavatelské svazy nebo hospodá ř ské komory, obce nebo kraje, na jejichž území m ů že za ř ízení ovlivnit životní prost ř edí, pokud se jako ú č astníci písemn ě p ř ihlásily ú ř adu do 8 dn ů ode dne zve ř ejn ě ní stru č ného shrnutí údaj ů ze žádosti p ř íslušným ú ř adem ten, kdo by jím byl podle zvláštních p ř edpis ů, nespadá-li do okruhu výše uvedených ú č astník ů ř ízení

12 Vyjádření k žádosti p ř íslušných správních ú ř ad ů zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu za ř ízení, návrh dalších podmínek podle své p ů sobnosti vyjád ř ení nejsou správními rozhodnutími ú č astník ů ř ízení odborn ě zp ů sobilé osoby hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Techniques) není povinnou sou č ástí ř ízení – ú ř ad si je m ů že vyžádat, pokud tak u č iní, informuje o tom ú č astníky ř ízení lh ů ta k vyjád ř ení dot č eného státu

13 Vydání rozhodnutí Lh ů ta k vydání rozhodnutí nejpozd ě ji do 45 dn ů po vyjád ř ení odborn ě zp ů sobilé osoby mimo ř ádn ě komplikované p ř ípady – možnost prodloužení o dalších 45dn ů procesní lh ů ty rozhodnutí o vydání integrovaného rozhodnutí o zamítnutí žádosti opravné prost ř edky odvolání/rozklad soudní p ř ezkum správní soudnictví

14 Lhůty Nová za ř ízení s žádostí o stavební povolení po 1.1.2003 Povinnost mít integrované povolení p ř ed stavebním povolením P ř echodná ustanovení Za ř ízení uvedená do provozu p ř ed 30.10.2000, která požádala o stavební povolení do 30.10.1999 Povinnost získat integrované povolení do 30.10.2007 za ř ízení uvedená do provozu v období od 1.11.2003 nebo za ř ízení, pro která bylo vydáno stavební povolení do 1.1.2003 a která nebyla uvedena do provozu do 1.1.2003 povinnost podat žádost o integrované povolení do 3 m ě síc ů od ú č innosti zákona o IPPC Za ř ízení, pro která byla podána žádost o stavební povolení do 31.12.2002 a do tohoto data nebylo pro za ř ízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované povolení sou č asn ě s návrhem, na základ ě kterého má být zapo č ato s užívání stavby podle zvláštního p ř edpisu (stavební zákon)

15 Přezkum závazných podmínek šet ř ení v míst ě provozu za ř ízení nebo p ř ezkum podklad ů p ř edložených provozovatelem informování o výsledcích p ř ezkumu Č IŽP KHS postup p ř i výkonu p ř ezkumné č innosti podle zákona o IP subsidiárn ě podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

16 Vazba na přezkum: uložení provést v p ř im ěř ené lh ů t ě opat ř ení k náprav ě výzva k tomu, aby provozovatel v p ř im ěř ené lh ů t ě stanovené ú ř adem podal žádost o zm ě nu IP zastavení provozu (resp. jeho č ásti) rozhodnutím ú ř adu, pokud neprovede provozovatel opat ř ení k náprav ě nebo podá lh ů tu ke zm ě n ě integrovaného povolení uložení pokuty

17 Organizační zabezpečení Ministerstvo životního prost ř edí Ministerstvo pr ů myslu a obchodu Ministerstvo zem ě d ě lství Ministerstvo zdravotnictví krajské ú ř ady Č eská inspekce životního prost ř edí krajské hygienické stanice CENIA – Č eská informa č ní agentura životního prost ř edí


Stáhnout ppt "Jana Dudová Integrovaná prevence a omezování znečisťování (IPPC)"

Podobné prezentace


Reklamy Google