Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DM.  Dlouhodobý majetek  Dlouhodobý majetek je svým charakterem ur č en k dlouhodobému pou ž ívání ve firm ě (déle ne ž jeden rok) a zárove ň  musí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DM.  Dlouhodobý majetek  Dlouhodobý majetek je svým charakterem ur č en k dlouhodobému pou ž ívání ve firm ě (déle ne ž jeden rok) a zárove ň  musí."— Transkript prezentace:

1 DM

2  Dlouhodobý majetek  Dlouhodobý majetek je svým charakterem ur č en k dlouhodobému pou ž ívání ve firm ě (déle ne ž jeden rok) a zárove ň  musí spl ň ovat podmínku minimální ceny, která musí být u hmotného majetku nejmén ě 40.000 K č a u nehmotného majetku nejmén ě 60.000 K č.  Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se musí odepisovat, co ž významn ě ovliv ň uje hospoda ř ení firmy a výši daní z p ř íjmu.

3  Dlouhodobý majetek d ě líme podle charakteru majetku: hmotný dlouhodobý majetek - min. cena 40.000 K č, odepisuje se, nehmotný majetek - min cena 60.000 K č, odepisuje se, finan č ní majetek - min cena není stanovena, neodepisuje se.  Všechny uvedené druhy dlouhodobého majetku musí spl ň ovat podmínku dlouhodobé pou ž itelnosti ve firm ě (minimáln ě jeden rok). Tato podmínka není dot č ena d ř ív ě jším prodejem č i zni č ením majetku

4  Ka ž dá firma pot ř ebuje mít kde vyráb ě t a na č em vyráb ě t.  Hmotný dlouhodobý majetek (DHM) zahrnuje nap ř. budovy, stavby, stroje, dopravní prost ř edky atd.,  Charakteristiky:  cena vyšší ne ž 40.000,- K č  doba pou ž ívání delší ne ž 1 rok,  odepisuje se (krom ě p ů dy a um ě leckých p ř edm ě t ů ),  Podrobn ě ji m ůž e být č len ě n na movitý a nemovitý

5  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: 1. pozemky, stavby v č etn ě budov, byty a nebytové prostory, kulturní památky, um ě lecká díla, sbírky a p ř edm ě ty kulturní hodnoty (bez ohledu na po ř izovací cenu) 2. Samostatné movité, pop ř ípad ě soubory movitých v ě cí se samostatným ekonomicko-technickým ur č ením (nap ř íklad po č íta č ová soustava), jejich ž doba pou ž itelnosti je delší ne ž 1 rok a ocen ě ní u jedné polo ž ky p ř evyšuje č ástku stanovenou zákonem o daních z p ř íjm ů 40.000,- K č, v č etn ě p ř edm ě t ů z drahých kov ů. 3. P ě stitelské celky trvalých porost ů s plodností delší ne ž 3 roky 4. Základní stádo a ta ž ná zví ř ata 5. Otvírky lom ů, pískoven a hliniš ť, technické rekultivace

6  Nehmotný dlouhodobý majetek (DNM) je sou č ástí investi č ního majetku firmy a pat ř í sem nap ř. licence, know-how, software, firemní zna č ka apod.  Charakteristiky:  cena vyšší ne ž 60.000,- K č  doba pou ž ívání delší ne ž 1 rok,  odepisuje se

7  Finan č ní dlouhodobý majetek (DFM) je sou č ástí dlouhodobého majetku firmy a pat ř í sem nap ř. dlouhodobé úv ě rové cenné papíry (obligace, atd.), majetkové ú č asti v jiných firmách (nap ř. formou vlastnictví akcií) a další finan č ní majetek.  Charakteristiky:  minimální cena není stanovena,  neodepisuje se,  doba pou ž ívání delší ne ž 1 rok.


Stáhnout ppt "DM.  Dlouhodobý majetek  Dlouhodobý majetek je svým charakterem ur č en k dlouhodobému pou ž ívání ve firm ě (déle ne ž jeden rok) a zárove ň  musí."

Podobné prezentace


Reklamy Google