Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka - Rocky Ideologica.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka - Rocky Ideologica."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka - Rocky Ideologica

2 2014 / 2015 Úvodem – n ě co o mn ě 168. oddíl Mayové - 5 let 7. st ř edisko Blaník - 9 let ORJ Praha - 4 roky (zatím) Kvalifikace: Č K u Rysáka (ORJ P4) VK Oikos O Č K MZS Ostatní VK Ventus, Č K Ř em ř ich, dota č ní komise PRJ …… … nikdy jsem nebyl na ZVAS/Svojsíká č … comming soon Ideologica

3 2014 / 2015 Úvodem Zkouška znalostí kompetencí Ideologica na Ventu je ústní Zkouška aplikace kompetencí Ideologica je celý ž ivot! Ideologica

4 2014 / 2015 Spin (ke sta ž ení na Youtube) Ve v ě ci správného rozhodnutí jsme „vyhozeni na ulici“ N ě kdy je t ěž ké se rozhodnout správn ě Ké ž bychom m ě li takový kuf ř ík …. … máme MZS (vize, stavební kameny, zkušenosti, …) Ideologica

5 2014 / 2015 Je mo ž no ovlivnit sv ě t? Ideologica

6 2014 / 2015 Vize Skauting = pokus o zlepšení sv ě ta Podmínka - zále ž í na ka ž dém jednotlivém č lov ě ku Dosáhnout zlepšení = rozvíjet 3 odpov ě dnosti Jak = ž ivotem v oddíle Platí pro ka ž dého = nikdy není hotovo Ideologica

7 2014 / 2015 Jaký je smysl práce? Ideologica

8 2014 / 2015 Zkušenosti Místo výklad ů teorie - u č ení prost ř ednictvím práce = vlastní zkušenosti Slu ž ba okolí = Zhodnocení vlastních sil a mo ž ností Nástrojem výchovy je zkušenost Nabízíme svým č len ů m aktivity, které baví a zárove ň posouvají dál? Úsp ě ch = u č ení prací + denním ž ivotem Ideologica

9 2014 / 2015 Kdo je skautský vedoucí? Ideologica

10 2014 / 2015 Role vedoucího Je jiná role vedoucího a u č itele? Jsme partnery, dáváme d ů v ě ru (i úkoly), jsme si rovni – zákon pro všechny Jsme dobrovolníci Kdo chce zapalovat musí ho ř et Pro č vedu oddíl? Ideologica

11 2014 / 2015 Pro č máme zákon a slib? Ideologica

12 2014 / 2015 Stavební kameny Slib – Vyty č í mojí cestu za napln ě ní vize – V ř adí plnoprávn ě do oddílu Zákon = p ř ehledné vyjád ř ení toho, co má cenu – Je formulován pozitivn ě – Je nabídkou Ideologica

13 2014 / 2015 Pro č jezdíme na tábor do p ř írody? Ideologica

14 2014 / 2015 P ř íroda Unikátní p ř íle ž itost = Místo pro pobyt Místo pro pokusy Místo pro obdiv Mo ž nost hlubokých zá ž itk ů z b ěž ných v ě cí Kdy si jí budou víc vá ž it? Pro č by si jí m ě li vá ž it? Vzal je do p ř írody a nechal p ř e ž ít Vnímání krásy i mimo p ř írodu? Ideologica

15 2014 / 2015 Jak se pozná správná parta? Ideologica

16 2014 / 2015 Spole č enství Oddíl (dru ž ina) = spole č enství = opravdová parta Ka ž dý zná svou cenu, práva, povinnosti – vedoucí mu ji uká ž e? Ideologica

17 2014 / 2015 Kdy vyhodit dít ě z oddílu? Ideologica

18 2014 / 2015 Odlišnosti Odlišnosti – poznáme, tolerujeme, p ř izp ů sobíme – respektujeme ne jednu správnou cestu k dosa ž ení cíle = sta ř í/ mladí Znáte osobní situaci svých d ě tí? Ka ž dý č len oddílu je jiný = má jiné p ř edpoklady pro zlepšování – dovedeme je vypozorovat a rozvinout? Ka ž dý m ůž e stoupat svým tempem – rozumí tomu mí sv ěř enci? Jak to pochopí? – jak budou tolerantní? Ideologica

19 2014 / 2015 Záv ě r Tolik jeden pohled na v ě c Kdo neumí hospoda ř ení, d ě lá zdravotníka Kdo nep ř ijme hodnoty skautingu, nem ě l by vést oddíl…. Ideologica


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Na č em stojí skauting? Jan Peroutka - Rocky Ideologica."

Podobné prezentace


Reklamy Google