Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo je lidské embryo? David Č erný 1. LF UK v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo je lidské embryo? David Č erný 1. LF UK v Praze"— Transkript prezentace:

1 Kdo je lidské embryo? David Č erný 1. LF UK v Praze david.p.cerny@gmail.com

2 Základní problém Je lidské embryo osobou? EmbryologieMetabiologieFilosofie

3 osoba Funkcionální definice Osoba je bytost esenciáln ě schopná ur č ité funkce (aktivity) Exkluzivní pojetí Ontologická definice Osoba je p ř íslušník biologického druhu Homo sapiens Inkluzivní pojetí

4 Funkcionální pojetí Lidské bytosti Osoby

5 Exkluzivní pojetí Funkcionální pojetí lidské osoby Utilitarismus Rozd ě lení lidské spole č nosti

6 Princip proporcionality Alan Gewirth – princip proporcionality : pokud n ě jaká kvalita č i funkce Q osoby S (schopnost myslet, zakoušet bolest...) zakládá p ř iznání práva P osob ě S, potom vzhledem k faktu, ž e Q kvalifikuje S v r ů zné mí ř e, musíme S proporcionáln ě p ř iznávat rovn ěž právo P.Alan Gewirth – princip proporcionality : pokud n ě jaká kvalita č i funkce Q osoby S (schopnost myslet, zakoušet bolest...) zakládá p ř iznání práva P osob ě S, potom vzhledem k faktu, ž e Q kvalifikuje S v r ů zné mí ř e, musíme S proporcionáln ě p ř iznávat rovn ěž právo P.

7 Kritéria identity a persistence Zygota Novorozenec Já dnes

8 Kritéria persistence Základní otázka : jaké jsou nutné a posta č ující podmínky ur č ující, ž e osoba P 2 v č ase t 2 je numericky identická s osobou P 1 v č ase t 1 ? Základní otázka : jaké jsou nutné a posta č ující podmínky ur č ující, ž e osoba P 2 v č ase t 2 je numericky identická s osobou P 1 v č ase t 1 ? Nejjednodušší odpov ěď : t ě lesné kritérium persistence. Osoba P 2 v č ase t 2 je identická s osobou P 1 v č ase t 1 tehdy a jen tehdy, pokud má osoba P 2 v č ase t 2 t ě lo (t ě lesná kontinuita), které m ě la osoba P 1 v č ase t 1.Nejjednodušší odpov ěď : t ě lesné kritérium persistence. Osoba P 2 v č ase t 2 je identická s osobou P 1 v č ase t 1 tehdy a jen tehdy, pokud má osoba P 2 v č ase t 2 t ě lo (t ě lesná kontinuita), které m ě la osoba P 1 v č ase t 1.

9 Kritéria persistence

10 Psychologické kritérium D ů vody pro p ř ijetí: rozdílná kritéria persistence “osoby” a lidského ž ivo č icha.D ů vody pro p ř ijetí: rozdílná kritéria persistence “osoby” a lidského ž ivo č icha. Osoba je definována funkcionáln ě, výraz „osoba“ je chápán jako sortál.Osoba je definována funkcionáln ě, výraz „osoba“ je chápán jako sortál. Osoba: esenciáln ě schopná perspektivy první osoby.Osoba: esenciáln ě schopná perspektivy první osoby.

11 Psychologické kritérium Nutn ě platí, ž e pro n ě jaké x, jen ž je v č ase t osobou a n ě jaké y, jen ž existuje v č ase t *, x = y tehdy a jedin ě tehdy, je-li y v t * psychologicky kontinuální s x v t, a v ka ž dém č asovém okam ž iku mezi t a t* je práv ě jedna v ě c kontinuální s x v t a práv ě jedna v ě c je kontinuální s y v t *.Nutn ě platí, ž e pro n ě jaké x, jen ž je v č ase t osobou a n ě jaké y, jen ž existuje v č ase t *, x = y tehdy a jedin ě tehdy, je-li y v t * psychologicky kontinuální s x v t, a v ka ž dém č asovém okam ž iku mezi t a t* je práv ě jedna v ě c kontinuální s x v t a práv ě jedna v ě c je kontinuální s y v t *.

12 D Ů sledky Rané embryo Novorozenec Lidská osoba

13 D Ů sledky Lidská osoba “Odeznívání” osoby Smrt osoby Smrt lidského organismu

14 Kritika Argument ve prosp ě ch psychologického kritéria je kruhový.Argument ve prosp ě ch psychologického kritéria je kruhový. Psychologické kritérium vede k nep ř ijatelným d ů sledk ů m.Psychologické kritérium vede k nep ř ijatelným d ů sledk ů m.

15 Animalismus Personální identita nezahrnuje ž ádná psychologická fakta Persistence osoby Ka ž dý z nás je numericky identický s lidským ž ivo č ichem Personální ontologie

16 Osoba Lidská osoba : individuální instance lidského druhu rozumové p ř irozenosti Lidská osoba : individuální instance lidského druhu rozumové p ř irozenosti Schopnost myslet (vyšších kognitivních funkcí):Schopnost myslet (vyšších kognitivních funkcí): Schopnost 1 prvního ř ádu: mo ž nost bezprost ř edn ě aktualizovat schopnost myslet Schopnost 1 prvního ř ádu: mo ž nost bezprost ř edn ě aktualizovat schopnost myslet Schopnost 2 druhého ř ádu: mo ž nost aktualizovat (postupn ě rozvinout) schopnost 1 prvního ř ádu Schopnost 2 druhého ř ádu: mo ž nost aktualizovat (postupn ě rozvinout) schopnost 1 prvního ř ádu

17 D Ů sledky Inkluzivní pojetí lidské morální komunityInkluzivní pojetí lidské morální komunity Nedualistická koncepce lidských bytostíNedualistická koncepce lidských bytostí Nep ř ípustnost interrupcí, embryo-destruktivního výzkumu č i rozlišování mezi smrtí osoby (nositele práv) a smrtí organismu (transplantace)Nep ř ípustnost interrupcí, embryo-destruktivního výzkumu č i rozlišování mezi smrtí osoby (nositele práv) a smrtí organismu (transplantace)

18 Výzkum kmenových bun Ě k


Stáhnout ppt "Kdo je lidské embryo? David Č erný 1. LF UK v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google