Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1  Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236  Tematická oblast: Psychologie  Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová  Téma: Test Psychologie I.  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_PS_ 0 7_Test Psychologie I.  Datum tvorby: 10.7. 2013  Anotace: Prezentace je ur č ena pro ž áky 1. ro č níku SŠ, slou ž í k procvi č ení u č iva a ov ěř ení znalostí ž ák ů.  Klí č ová slova: vznik psychologie, systém psychologických v ě d, úkoly psychologie, psychologický sm ě r, psychologické metody. Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

2 Opakovací test I.

3 Názory na Psychologii se formovaly nap ř í č 3 obdobími… P ř edv ě deckým, v ě deckým, sou č asným Období, v kterém se za p ř edm ě t psychologie pova ž ovala duše a její o ž ivující princip se ztoto žň oval nej č ast ě ji s dechem se za ř adilo do období…(dopl ň te)

4  Vysv ě tlete, jaká významná událost pro psychologii, se pojí (co se stalo) s rokem 1879...

5  Z jaké v ě dy se Psychologie vy č lenila: a) Filantropie b) Andragogika c) Filozofie d) Psychopatologie

6  Psychologie se nezabývá: a) psychickými jevy b) vytvá ř ením p ř edpis ů, jak se chovat c) pro ž íváním a chováním d) stavem v ě domí a nev ě domí

7  P ř edstaviteli Humanistické psychologie byli: a) C.G. Jung b) A. Maslow c) S.Freud d) C. Rogers

8  Sigmund Freud byl p ř edstavitelem: a) Hlubinné psychologie b) Kognitivní psychologie c) Behaviorismu d) Humanistické psychologie

9  Jak se nazývá psychologický sm ě r, který respektuje za p ř edm ě t psychologie pouze chování č lov ě ka jako reakci na podn ě ty a pro ž ívání jako vnit ř ní stav v ě domí v ů bec neuznává...(napište)

10  Co není úkolem psychologie a) zajišt ě ní ž ivota bez starostí b) uspo ř ádání v ě cí a podmínek, v kterých lidé ž ijí c) poznávání lidí d) p ů sobení na lidi

11  Psychologie, která studuje zákonitosti sociální podmín ě nosti, které ovliv ň ují psychiku č lov ě ka v jeho vývoji se nazývá: a) Obecná psychologie b) Vývojová psychologie c) Sociální psychologie d) Psychologie osobnosti

12  Pedagogická psychologie se nezabývá: a) podmínkami vyu č ování b) podmínkami výchovy z psychologického hlediska c) osobností pedagoga d) stavebním uspo ř ádáním u č ebny

13  Napište 4 psychologické metody

14  Podmínky v úsp ě šnosti psychologické metody Pozorování jsou: A) musím v ě d ě t, co mám pozorovat B) pozorovat systematicky a plánovit ě C)...........................................(dopl ň te)

15  Otázka č. 1 p ř edv ě decké období  Otázka č. 2 v Lipsku zalo ž il Wilhelm Wundt první psychologickou laborato ř … Od této doby se oficiáln ě uznává psychologie jako v ě da…

16  Otázka č. 3 Správná odpov ěď = C  Otázka č. 4 Správná odpov ěď = B

17  Otázka č. 5 Správná odpov ěď = B a D  Otázka č. 6 Správná odpov ěď = A  Otázka č. 7 Správná odpov ěď = Behaviorismus

18  Otázka č. 8 Správná odpov ěď = A  Otázka č. 9 Správná odpov ěď = B  Otázka č. 10 Správná odpov ěď = D

19  Otázka č. 11 Správná odpov ěď = pozorování, rozhovor, dotazník, experiment, sociometrie, analýza produkt ů č innosti…  Otázka č. 12 správná odpov ěď = zaznamenávat fakta, ne domn ě nky

20 Sochrová, M., Hladík, J.,: Testy z humanitních v ě d v kostce pro st ř ední školy, Fragment, Havlí č k ů v Brod, 2000. ISBN 80-7200-108-6 Není – li uveden zdroj, je pou ž itý materiál z vlastní tvorby autorky


Stáhnout ppt " Škola: St ř ední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google