Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být.."— Transkript prezentace:

1

2 Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být..

3 Je krásné n ě koho mít. I strach, ž e ho ztratíme. Horší je nemít nikoho, o koho bychom mohli bojovat a v d ů le ž ité chvíli se op ř ít. Ale nau č íme se s tím ž ít. Jako plno lidí kolem nás.

4 Ten, kdo se ptá, je bláznem na p ě t minut, ale ten, kdo se neptá, z ů stává bláznem nav ž dy.

5 Kdo ř ekl, ž e láska je slepá? Ta jediná vidí dob ř e: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic... Kdo ř ekl, ž e láska je slepá? Ta jediná vidí dob ř e: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic...

6 Jestli ž e svému p ř íteli neporozumíš za všech okolností, neporozumíš mu nikdy.

7 Č lov ě k by nem ě l myslet na to, co v ž ivot ě ztratil, ale na to, co m ůž e získat !!!.......

8 Nau č se smát se slzami v o č ích. Pomalu jít, kdy ž pospícháš. Nau č se, pohladit se za ť atou p ě stí. Jedin ě tak poznáš, jak krásný je ž ivot !

9 Nekrá č ej p ř ede mnou, nevím jestli za tebou p ů jdu. Nekrá č ej za mnou, nevím jestli t ě doká ž u vést. Krá č ej vedle mn ě a bu ď m ů j p ř ítel.

10 Sv ě tu jsi mo ž ná jen jednou osobou, ale jedné osob ě m ůž eš být celým sv ě tem.

11 Nejv ě tší chybou léka řů je, ž e se sna ž í lé č it t ě lo, ani ž by lé č ili duši. P ř itom t ě lo a duše jedno jsou. Nelze je lé č it odd ě len ě.

12 Ž ivot je krátk Ý, tak a ť za n ě co stojí, kdy ž u ž se n ě kdo namáhal, aby jsme byli !

13 Nev ěř všemu, co slyšíš.. Ne ř íkej všechno, co víš.. Necht ě j všechno, co vidíš !

14 Dej ka ž dému dni p ř íle ž itost, aby se mohl stát tím nejkrásn ě jším dnem v tvém ž ivot ě. Dej ka ž dému dni p ř íle ž itost, aby se mohl stát tím nejkrásn ě jším dnem v tvém ž ivot ě.

15 Ž ivot sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. Ž ivot sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.

16 Sv ě t je pro č lov ě ka v ž dy jen jeho myšlenkou....

17 Moudrý č lov ě k ud ě lá ihned to, co blázen a ž na poslední chvíli. Oba d ě lají tu samou v ě c, jen ka ž dý v jinou dobu.

18 Ř íkejte mi pravdu, a č koliv m ě bolí, ale rozvazujete mi tím ruce i mysl...

19 Jen málo v ě cí je tak mocných, jako omluva za naše slova a č iny.

20 Málokdo si ale uv ě domuje, ž e nejt ěž ší je být sám sebou a zárove ň n ě kým...

21 Ka ž dý po ř ád n ě koho napodobuje, honí se za vzory a sna ž í se být jako oni...

22 Samota je jako voda. Celého t ě obklopí... Vidíš sice hladinu a sv ě tlo nad sebou, ale nemáš dostatek sil dostat se k n ě mu. k n ě mu.

23 Odvaha není nedostatek strachu, ale p ř esv ě d č ení, ž e je n ě co siln ě jší ne ž strach...

24 Kdy ž se nau č íš odpoušt ě t, p ř estaneš mít d ů vod se zlobit. Stejn ě nakonec odpustíš...

25 Kdy ž se zav ř e jedna brána ke št ě stí, další se otevírá, ale my se č asto tak dlouho díváme na tu zav ř enou, ž e si nevšimneme té, která se pro nás u ž otev ř ela.

26 Mozek je jen aparát, jeho ž pomocí si myslíme, ž e myslíme Mozek je jen aparát, jeho ž pomocí si myslíme, ž e myslíme.

27 Pro č mi všichni ř íkají ml č, kdy ž si chci promluvit? Pro č mi všichni ř íkají nebre č, kdy ž se mi chce plakat? Pro č mi všichni ř íkají miluj, kdy ž není kdo by m ě m ě l rád? Budou mi také všichni ř íkat dýchej, a ž budu umírat ?!

28 .. Nejvíce nedorozum ě ní vzniká tím, ž e si jeden myslí, ž e ví, co si myslí ten druhý. V horším p ř ípad ě nemyslí, ale domnívá se.

29 Iluze jsou nepostradatelnou sou č ástí lidského ž ivota.

30 Kdy ž ti ž ivot dá ránu, oklepej se, kdy ž ti vyrazí dech, pak se po ř ádn ě nadechni,a kdy ž t ě srazí na kolena, tak se zvedni, proto ž e nikdo jiný to za tebe neud ě lá !

31 Je-li č lov ě k nespokojený se svým stavem, m ůž e jej zm ě nit dv ě ma zp ů soby. Bu ď zm ě ní podmínky svého ž ivota, nebo sv ů j duševní postoj. První není v ž dy mo ž né, to druhé je mo ž né v ž dy.

32 Ve tvém ž ivot ě se vyskytnou okam ž iky, které t ě utvá ř ejí... Dávají sm ě r, kterým se budeš ubírat. Ob č as jsou ty události tém ěř subtilní... Ob č as taky ne. I kdy ž vidíte ty velké chvíle, jak se blí ž í... tak na n ě nikdy nejste p ř ipraveni. Nikdo se neprosí, aby se jeho ž ivot zm ě nil. Ale on se m ě ní. Tak ž e, co jsme?.. Bezmocní? Loutky? Ne... Velké okam ž iky p ř ijdou. Tomu nezabráníte. Jde o to, co ud ě láte potom... MARISA 2008


Stáhnout ppt "Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být Zm ěň, co zm ě nit m ůž eš, ostatní nech být.."

Podobné prezentace


Reklamy Google