Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU. OBČAN STÁTU ob č an je č lov ě k, který pat ř í do ur č itého státu (obce), je jeho p ř íslušníkem být ob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU. OBČAN STÁTU ob č an je č lov ě k, který pat ř í do ur č itého státu (obce), je jeho p ř íslušníkem být ob."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU

2 OBČAN STÁTU ob č an je č lov ě k, který pat ř í do ur č itého státu (obce), je jeho p ř íslušníkem být ob č anem státu znamená, mít v ůč i n ě mu ur č itá zvláštní práva a povinnosti, které nemají druzí lidé (cizinci): a) státní ob č anství – p ř íslušnost b) ob č anská práva a povinnosti – jsou uvedené v Ústav ě Č R, Listin ě základních práv a svobod a Zákon ě o státním ob č anství - ú ř edním dokladem státního ob č anství je pr ů kaz totožnosti – v Č R ob č anský pr ů kaz, cestovní pas, p ř íp. osv ě d č ení (potvrzení) o státním ob č anství Č R - Č eši jsou také ob č any Evropské unie

3 NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ narozením – je-li alespo ň jeden z rodi čů ob č anem Č eské republiky osvojením – je-li alespo ň jeden z osvojitel ů ob č anem Č eské republiky nalezením na území Č eské republiky – neprokáže-li se, že dít ě získalo narozením státní ob č anství jiného státu ur č ením otcovství – nemanželské dít ě cizinky nebo ženy bez státního ob č anství se stává ob č anem Č eské republiky, pokud je otec státním ob č anem Č eské republiky ud ě lením – cizinci musí splnit tyto podmínky: 5 let trvalý pobyt, propušt ě ní ze státního svazku cizího státu, 5 let č istý trestní rejst ř ík, znalost č eštiny „Slibuji na svou č est v ě rnost Č eské republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecn ě závazné právní p ř edpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního ob č ana Č eské republiky.“

4 POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ prohlášením – státní ob č an Č eské republiky pobývající v zahrani č í, který sou č asn ě vlastní státní ob č anství jiného státu, se m ů že č eského státního ob č anství vzdát prohlášením p ř ed zastupitelským ú ř adem Č R; rodi č e se mohou vzdát státního ob č anství i pro své d ě ti nabytím cizího státního ob č anství – s výjimkou p ř ípad ů, kdy k nabytí cizího ob č anství dojde v souvislosti s uzav ř ením manželství nebo narozením dít ě te, pozbývá státní p ř íslušník Č R č eské ob č anství okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní ob č anství - nikdo nem ů že být zbaven státního ob č anství proti své v ů li

5 PÁR POJMŮ… BIPOLITA – dvojí ob č anství APATRIDA – č lov ě k bez státního ob č anství, bezdomovec v právním smyslu MIGRACE - pohyb obyvatelstva, p ř i n ě mž dochází ke zm ě n ě bydlišt ě uvnit ř státu č i stát ů, kde jsou podobné č i stejné ekonomické podmínky č i platí podobné č i stejné politické č i náboženské zákony EMIGRACE – vyst ě hování obyvatelstva (lidé mají na vybranou, pokud ne, jedná se o vyhnanství) IMIGRACE – p ř ist ě hování obyvatelstva, pohyb p ř es hranice státu č i stát ů, kde jsou podobné č i stejné ekonomické podmínky č i platí podobné č i stejné politické č i náboženské zákony do státu, v n ě mž jsou podmínky z n ě kterého zmín ě ného d ů vodu výrazn ě výhodn ě jší REEMIGRACE - pohyb obyvatel, který zahrnuje emigraci a zp ě tnou imigraci

6 PRÁVA OBČANŮ ČR jsou zaru č ena Listinou základních práv a svobod rozhodovat o d ů ležitých politických, ekonomických, sociálních, kulturních a dalších otázkách volit založit politickou stranu svoboda myšlení a náboženského vyznání svobodn ě vyjad ř ovat sv ů j názor na stávku a demonstraci možnost hlasovat o ur č itých otázkách v referendu vykonávat jakoukoli ve ř ejnou funkci na poskytnutí pomoci, ztratí-li bez vlastní viny možnost živit sebe a svou rodinu na pravidelné dávky starobního d ů chodu na dávky sociální pomoci státu na bezplatné školné na ochranu na území cizího státu

7 POVINNOSTI OBČANŮ ČR znát a dodržovat zákony platit dan ě a poplatky absolvovat povinnou školní docházku být pojišt ě n na základ ě Zákona o nemocenském pojišt ě ní být pojišt ě n u n ě které z ve ř ejných zdravotních pojiš ť oven

8 PRÁVA OBČANŮ EU právo svobodn ě se pohybovat a pobývat na území č lenských stát ů právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v č lenském stát ě, v n ě mž mají bydlišt ě, za stejných podmínek jako státní p ř íslušníci tohoto státu na území t ř etí zem ě, kde č lenský stát, jehož jsou státními p ř íslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným č lenským státem peti č ní právo k Evropskému parlamentu právo obracet se na evropského ve ř ejného ochránce práv právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce č lenských zemí a obdržet odpov ěď ve stejném jazyce

9 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_ob%C4%8 Danstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_ob%C4%8 Danstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Danstv%C3%AD_Evrops k%C3%A9_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Danstv%C3%AD_Evrops k%C3%A9_unie


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU. OBČAN STÁTU ob č an je č lov ě k, který pat ř í do ur č itého státu (obce), je jeho p ř íslušníkem být ob."

Podobné prezentace


Reklamy Google