Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk SPRÁVNÍ ORGÁNY OBCE. OBEC základní (nejmenší) samosprávná jednotka od 1. 1. 2011 má Č R 6246 obcí obec sama sebe spravuje – samostatn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk SPRÁVNÍ ORGÁNY OBCE. OBEC základní (nejmenší) samosprávná jednotka od 1. 1. 2011 má Č R 6246 obcí obec sama sebe spravuje – samostatn."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk SPRÁVNÍ ORGÁNY OBCE

2 OBEC základní (nejmenší) samosprávná jednotka od 1. 1. 2011 má Č R 6246 obcí obec sama sebe spravuje – samostatn ě rozhoduje o d ů ležitých záležitostech, které se týkají zájm ů jejích obyvatel (obecní samospráva – tzv. samostatná p ů sobnost obce), zárove ň se ale musí ř ídit zákony a na ř ízeními našeho státu (státní správa – tzv. p ř enesená p ů sobnost obce) tvo ř í ji: a) obytné č ásti – domy, silnice, parky b) volná krajina – louky, pole, lesy, rybníky c) obyvatelé – musí mít v obci trvalé bydlišt ě - území obce je vymezeno katastrálním územím

3 TYPY OBCÍ 1) vesnice – sídlo venkovského typu 2) m ě stys – m ě ste č ko, v minulosti sídlo, kterému bylo ud ě leno právo po ř ádat týdenní a dobyt č í trhy, v sou č asnosti 192 obcí 3) m ě sto - titul ud ě lovaný za stanovených podmínek (nap ř íklad po č et obyvatel alespo ň 3000) p ř edsedou Poslanecké sn ě movny, historicky ud ě lený titul m ě sta m ů že být uznán i u obcí s nižším po č tem obyvatel, v Č R celkem 597 m ě st (nejv ě tší Praha – 1,3 mil. obyvatel, nejmenší P ř ebuz – 74 obyvatel) a) statutární b) krajské – Brno, Č eské Bud ě jovice, Hradec Králové, Jihlava, Zlín, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plze ň, Praha, Ústí nad Labem c) hlavní

4 STATUTÁRNÍ MĚSTA

5 OBECNÍ ZŘÍZENÍ 1) zastupitelstvo – nejvyšší orgán obce (zastupuje ob č any), rozhoduje o nejd ů ležit ě jších záležitostech obce, voleno ob č any na 4 roky, v č ele starosta (primátor) 2) rada – vykonává úkoly, které jí stanoví zákon nebo rozhodnutí zastupitelstva, volena z č len ů zastupitelstva (starosta, místostarosta) 3) ú ř ad (magistrát) – zastupuje v obci nebo m ě st ě stát, scházejí se v n ě m č lenové zastupitelstva a pracují zde zam ě stnanci ú ř adu – r ů zné odbory, matrika

6 OBEC každá obec hospoda ř í s vlastními finan č ními prost ř edky a majetkem, rozhoduje nap ř. o oprav ě chodník ů, o otev ř ení mate ř ské školky, zajiš ť uje osv ě tlení, dopravu do dalších obcí, z ř izuje h ř išt ě, autobusové zastávky, zajiš ť uje údržbu m ě stské zelen ě a silnic, podporuje kulturní život obyvatelé se mohou na ú ř ad obrátit s problémy a stížnostmi souvisejícími s chodem obce o vyhláškách a rozhodnutích obce informuje obyvatele prost ř ednictvím ú ř ední desky, internetových stránek a zpravodaje

7 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(% C4%8Cesko) http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(% C4%8Cesko) http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4 %9Bsto#Seznam_statut.C3.A1rn.C3.ADch_m.C4.9Bst http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4 %9Bsto#Seznam_statut.C3.A1rn.C3.ADch_m.C4.9Bst http://www.tatenice.unas.cz/ http://www.lanskroun.eu/cz/region/obce-lanskrounska/tatenice/


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk SPRÁVNÍ ORGÁNY OBCE. OBEC základní (nejmenší) samosprávná jednotka od 1. 1. 2011 má Č R 6246 obcí obec sama sebe spravuje – samostatn."

Podobné prezentace


Reklamy Google