Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obec Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obec Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků."— Transkript prezentace:

1 Obec Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků

2 Obec Právní vymezení obce Druhy obcí Kompetence Statutární město

3 Právní vymezení obce Je dáno Ústavou ČR Podrobná úprava v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů

4 Právní vymezení obce Vystupuje v právních vztazích vlastním jménem Nese zodpovědnost z těchto vztahů Pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů Je veřejnoprávní korporací, právnickou osobou, která má vlastní majetek se kterým hospodaří

5 Druhy obcí Obce Obce s pověřeným obecním úřadem Obce s rozšířenou působností Města Statutární města Hlavní město Praha

6 Obce s pověřeným obecním úřadem o jsou pověřené širší působností státní správy o též obec II. stupně, často jde o města Obce s rozšířenou působností o obce s ještě větším rozsahem působnosti o obec III. nebo malý okres, ve všech případech jde o města

7 Města o Obec, která má alespoň 3000 obyvatel o V Česku je celkem 594 měst o Město může sestávat z více původních měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi

8 Hlavní město Praha o Úprava v zákoně č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze o Je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a zároveň má i postavení kraje

9 Kompetence Samostatná působnost o Obecní samospráva rozhoduje nezávisle na pokynech a interních předpisech ministerstev a dalších správních úřadů o Jsou vázány zákony při vydávání vyhlášek o Státní orgány a orgány kraje do samosprávy nesmějí zasahovat, jen v zájmu ochrany zákona

10 Do samostatné působnosti obce patří také o Vydávání obecně závazných vyhlášek o Hospodaření s majetkem dle rozpočtu obce o Schvalování programu rozvoje obce o Zakládání a rušení právnických osob o Stanovení druhů a sazeb místních poplatků o Zřizování obecní policie o Zabezpečení čistoty obce

11 Přenesená působnost o Výkon státní správy orgány obcí o Stát deleguje jednotlivá oprávnění na orgány obce, protože nejlépe znají místní podmínky o Orgány obce jsou vázány obecně závaznými právními předpisy, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními

12 Do přenesené působnosti obce patří také o Působnost stavebního úřadu o Vedení matrik o Rozhodování o některých dávkách sociální péče o Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů o Projednávání přestupků

13 Orgány obce Zastupitelstvo obce o je nejvyšším samosprávným orgánem obce o Zastupitelé jsou voleni v komunálních volbách o 5- 55 členů zastupitelstva- podle počtu obyvatel o Schází se podle nejméně jednou za 3 měsíce o Zasedání jsou veřejná

14 o Rozhoduje usnesením, musí být přijato nadpoloviční většinou všech členu zastupitelstva o Zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány o Musí zřídit výbor finanční a kontrolní o Předsedou výboru je člen zastupitelstva obce

15 Rada obce o Výkonný orgán o Má 5-11 členů o V obcích kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada nevolí o Starosta, místostarosta(vé) a další radní o Radu volí zastupitelstvo z řad svých členů

16 o Zastupitelé volí starostu a místostarostu a ti za výkon své funkce zodpovídají zastupitelstvu o K výkonu pravomocí rada zřizuje komise z členů zastupitelstva nebo jiných osob

17 Obecní úřad o Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce o Vykonává státní správu ve věcech přenesené působnosti o Starosta, místostarosta(vé), popřípadě tajemník, další zaměstnanci obce, začlenění v odborech a odděleních

18 Statutární město o Existovala již v letech 1850- 1939 a 1945-1948 o Od 24. listopadu 1990 získala statut i Praha - č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze o Statut vydává zastupitelstvo příslušného statutárního města ve formě obecně závazné vyhlášky o Od roku 2006 je 23 statutárních měst v ČR

19 Členění statutárních měst Městský obvod o Je spravován zastupitelstvem městského obvodu o Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu o V současné době se na městské obvody člení Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice o Zvláštním případem je Liberec – jeden obvod

20 Městská část o je spravována zastupitelstvem městské části o dalšími orgány jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části o V současnosti se na městské části člení Praha a Brno. Zvláštním případem je Opava- má osm okrajových městských části, centrum města je spravováno přímo orgány města.

21 Spolufinancování projektů ve výši 7,5 % zůstává, ale jen dočasně Na počátku bylo rozhodnutí vlády č. 563 z 11. srpna 2010 Nebude spolufinancovat polovinu z nynějších 15 % Projekty krajů, obcí, zakládaných organizací, podnikatelů a neziskových společností Nejpostiženějšími by samozřejmě byly malé obce

22 Řešení Usnesením č. 675 ze dne 22. září 2010 vrátila příspěvek státu z 0 na 7,5 % u již schválených a běžících projektů obcí, jejich organizací, podnikatelů a neziskových společností Kraje a nově schvalované projekty zůstaly vyňaty

23 Zdroje: o Svaz měst a obcí ČR [online] [cit. 2010-11-10]. Dostupné z o Wikipedie [online] [cit. 2010-11-10]. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec o Obrázky [online] [cit. 2010-11-10]. Dostupné z

24 Seznam použité Literatury o JANKŮ, Martin a kolektiv. Základy práv pro posluchače neprávnických fakult. Praha : C.H. Beck, 2006. 642 s. ISBN 80-7179-499-6

25 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Obec Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků."

Podobné prezentace


Reklamy Google