Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků"— Transkript prezentace:

1 Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků
Obec Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků

2 Obec Právní vymezení obce Druhy obcí Kompetence Statutární město

3 Právní vymezení obce Je dáno Ústavou ČR
Podrobná úprava v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů

4 Právní vymezení obce Vystupuje v právních vztazích vlastním jménem
Nese zodpovědnost z těchto vztahů Pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů Je veřejnoprávní korporací, právnickou osobou, která má vlastní majetek se kterým hospodaří

5 Druhy obcí Obce Obce s pověřeným obecním úřadem
Obce s rozšířenou působností Města Statutární města Hlavní město Praha

6 též obec II. stupně, často jde o města
Obce s pověřeným obecním úřadem jsou pověřené širší působností státní správy též obec II. stupně, často jde o města Obce s rozšířenou působností obce s ještě větším rozsahem působnosti obec III. nebo malý okres, ve všech případech jde o města

7 Města Obec, která má alespoň 3000 obyvatel V Česku je celkem 594 měst
Město může sestávat z více původních měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi

8 Hlavní město Praha Úprava v zákoně č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Je obcí, ale nevztahuje se na ni obecný zákon o obcích a zároveň má i postavení kraje

9 Kompetence Samostatná působnost
Obecní samospráva rozhoduje nezávisle na pokynech a interních předpisech ministerstev a dalších správních úřadů Jsou vázány zákony při vydávání vyhlášek Státní orgány a orgány kraje do samosprávy nesmějí zasahovat , jen v zájmu ochrany zákona

10 Do samostatné působnosti obce patří také
Vydávání obecně závazných vyhlášek Hospodaření s majetkem dle rozpočtu obce Schvalování programu rozvoje obce Zakládání a rušení právnických osob Stanovení druhů a sazeb místních poplatků Zřizování obecní policie Zabezpečení čistoty obce

11 Přenesená působnost Výkon státní správy orgány obcí
Stát deleguje jednotlivá oprávnění na orgány obce, protože nejlépe znají místní podmínky Orgány obce jsou vázány obecně závaznými právními předpisy, směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními

12 Do přenesené působnosti obce patří také
Působnost stavebního úřadu Vedení matrik Rozhodování o některých dávkách sociální péče Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů Projednávání přestupků

13 Orgány obce Zastupitelstvo obce je nejvyšším samosprávným orgánem obce
Zastupitelé jsou voleni v komunálních volbách 5- 55 členů zastupitelstva- podle počtu obyvatel Schází se podle nejméně jednou za 3 měsíce Zasedání jsou veřejná

14 Rozhoduje usnesením, musí být přijato nadpoloviční většinou všech členu zastupitelstva
Zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány Musí zřídit výbor finanční a kontrolní Předsedou výboru je člen zastupitelstva obce

15 Rada obce Výkonný orgán Má 5-11 členů
V obcích kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada nevolí Starosta, místostarosta(vé) a další radní Radu volí zastupitelstvo z řad svých členů

16 Zastupitelé volí starostu a místostarostu a ti za výkon své funkce zodpovídají zastupitelstvu
K výkonu pravomocí rada zřizuje komise z členů zastupitelstva nebo jiných osob

17 Obecní úřad Plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada obce
Vykonává státní správu ve věcech přenesené působnosti Starosta, místostarosta(vé), popřípadě tajemník, další zaměstnanci obce, začlenění v odborech a odděleních

18 Statutární město Existovala již v letech 1850- 1939 a 1945-1948
Od 24. listopadu 1990 získala statut i Praha - č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze Statut vydává zastupitelstvo příslušného statutárního města ve formě obecně závazné vyhlášky Od roku 2006 je 23 statutárních měst v ČR

19 Členění statutárních měst
Městský obvod Je spravován zastupitelstvem městského obvodu Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu V současné době se na městské obvody člení Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice Zvláštním případem je Liberec – jeden obvod

20 Městská část je spravována zastupitelstvem městské části
dalšími orgány jsou rada městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části V současnosti se na městské části člení Praha a Brno. Zvláštním případem je Opava- má osm okrajových městských části, centrum města je spravováno přímo orgány města.

21 Spolufinancování projektů ve výši 7,5 % zůstává, ale jen dočasně
Na počátku bylo rozhodnutí vlády č. 563 z  11. srpna 2010 Nebude spolufinancovat polovinu z nynějších 15 % Projekty krajů, obcí, zakládaných organizací, podnikatelů a neziskových společností Nejpostiženějšími by samozřejmě byly malé obce

22 Řešení Usnesením č. 675 ze dne 22. září 2010 vrátila příspěvek státu z 0 na 7,5 % u již schválených a běžících projektů obcí, jejich organizací, podnikatelů a neziskových společností Kraje a nově schvalované projekty zůstaly vyňaty

23 Zdroje: Svaz měst a obcí ČR [online] [cit ]. Dostupné z < granty/strukturalni-fondy/default.aspx> Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z Obrázky [online] [cit ]. Dostupné z < C1SKPC_enCZ375CZ377&prmd=ivn&source=lnms &tbs=isch:1&ei=JLjbTJqLFdCQswanvICiBA&sa=X&oi =mode_link&ct=mode&ved=0CA4Q_AU&biw=128 0&bih=709>

24 Seznam použité Literatury
JANKŮ, Martin a kolektiv. Základy práv pro posluchače neprávnických fakult. Praha : C.H. Beck, s. ISBN

25 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vypracovaly: Gabriela Janečková Radka Janků"

Podobné prezentace


Reklamy Google