Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÍ ZŘÍZENÍ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÍ ZŘÍZENÍ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 OBECNÍ ZŘÍZENÍ Mgr. Michal Oblouk

2 OBEC právnická osoba základní, nejmenší jednotka veřejné správy
v ČR jako samosprávné jednotky vznikly v rámci reforem v roce 1850, kdy byla zákonem ze 17. března 1849 zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení tvoří ji: obytné části – domy, silnice, parky,… volná krajina – louky, pole, lesy, rybníky obyvatelé – s trvalým bydlištěm nebo čestní občané spravuje své záležitosti samostatně, tzn. že samostatně rozhoduje o záležitostech, které se týkají zájmů jejích obyvatel = SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE zároveň se ale musí řídit zákony a nařízeními našeho státu = PŘENESENÁ PŮSOBNOST OBCE od 1. ledna 2011 má Česká republika 6253 obcí - OBEC

3 samostatná působnost = správa vlastního majetku, vytváření a realizování rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací, právnických osob a obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda, pojmenovávání části obcí i ulic a dalších veřejných prostranství a udělování a odnímání čestného občanství přenesená působnost = stát vykonává státní správu v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí či krajů - evidence obyvatel, pověřený obecní úřad vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou působností je mj. oprávněn vydávat občanské průkazy a cestovní pasy PŮSOBNOSTI OBCE

4 z hlediska státní správy se obce, které jsou pověřené širší působností státní správy, označují jako obec s pověřeným obecním úřadem, obce s ještě větším rozsahem působnosti obec s rozšířenou působností VESNICE = sídlo venkovského typu, malá obec s počtem obyvatel do 3000, nízkopodlažní zástavba s převážně rodinnými domy, málo vyvinutá uliční sít, dominantní prostor návsi a vysoký podíl zeleně MĚSTYS = městečko, v minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy, od 1. července 2006 uděluje status městyse předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na návrh obce po vyjádření vlády, v ČR celkem 192 obcí MĚSTO = obec, která má alespoň obyvatel (historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s nižším počtem obyvatel), vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu, službách) a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí – v ČR celkem 592 měst (největší Praha, nejmenší Přebuz – 74 obyvatel) TYPY OBCÍ

5 MĚSTA STATUTÁRNÍ - město, jemuž tento status přiznává zákon, vlastní vyhláškou zvanou statut města může zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně části svých kompetencí, v ČR 26 měst KRAJSKÉ - město, které je podle zákona sídlem kraje, v ČR 13 měst (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín) OKRESNÍ - sídlo územní jednotky okres (okresní úřady byly zrušeny k 1. lednu 2003), v ČR celkem 72 měst (Benešov, Beroun, Blansko, Brno, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek – Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Praha, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou) HLAVNÍ – Praha

6 STATUTÁRNÍ MĚSTA

7 OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí – převzaly působnosti po zrušených okresních úřadech celkem 205 obcí vykonávají zejména následující agendy přenesené státní působnosti: evidence obyvatel vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů živnostenské oprávnění výplata sociálních dávek sociálně-právní ochrana dětí péče o staré a zdravotně postižené vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství doprava a silniční hospodářství OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

8 OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

9 VZNIK, ZÁNIK A ÚZEMÍ OBCE Orgány obce
území každé obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími nová obec může vzniknout 3 způsoby: sloučením dvou nebo více obcí, které spolu sousedí oddělením části obce od obce zrušením nebo změnou vojenského újezdu obvyklým způsobem zániku obce je její sloučení s jinou obcí, popř. vylidnění obce orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce, navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu u měst se orgány nazývají zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad, v čele statutárních měst včetně hlavního města však stojí primátor a úřad města se nazývá magistrát orgány městysů jsou zastupitelstvo městyse, rada městyse, starosta a úřad městyse orgán obce je i obecní či městská policie obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud je nespravuje kraj, obecní úřad zároveň v rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů, přičemž některé obce mají některé působnosti přenesené působnosti nejen pro vlastní území, ale i pro území širšího správního obvodu

10 ZASTUPITELSTVO základní orgán obce, který ji samostatně spravuje
odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem může přijímat obecně závazné vyhlášky je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období počet členů (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel – min. 5, max. 55 schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce - svolává je starosta obce, který také řídí zasedání (veřejná), pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní členové musí splňovat podmínku volitelnosti (18 let), mít trvalý pobyt v obci a musí se jednat o státní občany České republiky schvaluje územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu, rozhoduje o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život (pořádá výstavy, plesy)

11 STAROSTA/ primátor jednočlenný orgán obce, městské části nebo městského obvodu, který je zastupuje navenek volí jej zastupitelstvo obce, kterému se za také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů je členem rady obce a zároveň stojí v čele obecního úřadu pravomoci - odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce a zápisy z jednání rady obce, může pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak obce, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok primátor = starosta statutárního města a hlavního města

12 RADA výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti
za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce má 5–11 členů (vždy lichý počet) volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu nepřísluší jí rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, tj. není orgánem státní správy, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek - je odpovědna krajskému úřadu zasedání jsou na rozdíl neveřejná schází se podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů

13 ÚŘAD obecní, městský, magistrát
vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, dále vykonává přenesenou působnost obce tvoří ho starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu (řídí úřad a je přímo podřízený starostovi či primátorovi) a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu každý má ze zákona povinnost - podávat informace žadatelům, plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti, vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí, zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
ZDROJE


Stáhnout ppt "OBECNÍ ZŘÍZENÍ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google