Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo je minimem morálky.  Normy (normální, v po ř ádku) – podle zákona  Právní normy v d ě jinách 1) Zvykové právo, p ř edávané z generace na generaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo je minimem morálky.  Normy (normální, v po ř ádku) – podle zákona  Právní normy v d ě jinách 1) Zvykové právo, p ř edávané z generace na generaci."— Transkript prezentace:

1 Právo je minimem morálky

2  Normy (normální, v po ř ádku) – podle zákona  Právní normy v d ě jinách 1) Zvykové právo, p ř edávané z generace na generaci 2) Sepsání zvykového práva (2000 p ř. n. l.) 1 z nejzám ě jších zákoník ů sumerského krále Chammurapiho (1800 p ř. n. l.) 1) Dnes p ř íjimání nových zákon ů dle pot ř eby

3  Díky písmu právní normy = vzniká stát  Lidé (obyvatelstvo) se napsanými zákony ř ídit musí – stát se organizuje - funguje AD. Chování, jednání a právní normy x etické normy

4 PRÁVNÍCH NOREMETICKÝCH NOREM  K ř ivé obvin ě ní  Poškození cizí v ě ci  Kráde ž  Napadení  vra ž da  Nadávka  Net ř íd ě ní odpadu  Neslušné chování u stolu

5 Systém = vztahy – souhrn právních vztah ů  Právní subjekt:  Osoby fyzické ( č lov ě k sám za sebe)  osoby právnické (firma, ob č anské sdru ž ení)  Právní objekt:  P ř edm ě t právní vztahu, spole č ný cíl (p ř. nákup zbo ž í)  Obsah práva:  práva a povinnosti ú č astník ů (povinnost platby, právo reklamace, atp.)

6 Jak p ř istupujeme k právu? PRÁVNÍ ZP Ů SOBILOST je dvojího druhu  - zp ů sobilost k práv ů m a povinnostem je od narození do smrti  - zp ů sobilost k právním úkon ů m je od dosa ž ení plnoletosti (u nás 18 let)  Do plnoletosti ka ž dého zastupuje právní zástupce (v ě tšinou jsou jimi rodi č e)

7  - soukromé právo (mezi jednotlivými fyzickými a právnickými osobami)  - veřejné právo (mezi fyzickými (osoby) a právnickými osobami (firmy, společnosti)  a mocenskými orgány (státní instituce, úřady)

8  - pracovní, obchodní, rodinné, mezinárodní, trestní, ústavní, občanské, finanční, správní, živnostenské

9  Jaké budou KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY, kdy potřebujete znát zákony jednotlivých právních odvětví? (př. Chci si koupit byt, chci založit firmu)

10  Doma se zeptej rodičů, o jaké právní odvětví se u Vás doma nejvíce zajímáte, podle toho, čemu se rodiče, popř. jiní dospělí kolem tebe nejvíce věnují.

11  Pyramida dle hierarchie (síly), učebnice s. 57, kde na vrcholu stojí nejvyšší zákon země ÚSTAVA, dále zákony příslušných právních odvětví, to vše jsou tzv. PŘEDPISY ZÁKONNÉ,  následují tzv. PŘEDPISY PODZAKONÉ neboli PROVÁDĚCÍ (uskutečňují a usměrňují zákonné jednání). Jsou to VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKY MINISTERSTEV A PŘEDPISY KRAJŮ A OBCÍ.

12  Upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě. Je základním a nejvyšším zákonem ve státě. Obsahuje: tzv. Preambuly – slavnostní peohlášení všech občanů ČR, dále 113 článků uspořádaných do 8 hlav (částí). Pojednává o třech nejdůležitějších právních vztazích ve státě: 1. Uspořádání státu 2. Rozdělení státní moci 3. Základní práva a svobody občanů.

13  Vzpomeň si na základní znaky, podstatu, podmínky demokracie a popiš stručně uspořádání státu a rozdělení moci  (k čemu je moc zákonodárná, výkonná a soudní a jaké jsou jejich instituce, úřady)

14  Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Uveď z jakých důvodů, proč?

15  Jak se nazývá horní komora parlamentu ČR a jaká je její funkce?

16  Ke schválení ústavního zákona je zapot ř ebí souhlasu 3/5 v ě tšiny všech p ř ítomných poslanc ů a senátor ů  Neústavní zákon m ůž e parlament Č R schválit v p ř ítomnosti min. 1/3 poslanc ů a nadpolovi č ní v ě tšinou hlas ů  Projednávání návrhu zákona viz. S. 60 (po kone č ném schválení musí být zákon podepsán prezidentem)


Stáhnout ppt "Právo je minimem morálky.  Normy (normální, v po ř ádku) – podle zákona  Právní normy v d ě jinách 1) Zvykové právo, p ř edávané z generace na generaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google