Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavním cílem DZ je možnost aktivního zapojení d ě tí a mládeže do zlepšování života ve m ě st ě Litom ěř ice a okolí. Dalšími p ř ínosy jsou: ZZázemí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavním cílem DZ je možnost aktivního zapojení d ě tí a mládeže do zlepšování života ve m ě st ě Litom ěř ice a okolí. Dalšími p ř ínosy jsou: ZZázemí."— Transkript prezentace:

1

2 Hlavním cílem DZ je možnost aktivního zapojení d ě tí a mládeže do zlepšování života ve m ě st ě Litom ěř ice a okolí. Dalšími p ř ínosy jsou: ZZázemí pro vyslovení názor ů a nám ě t ů d ě tí a mládeže „„Jiný“ úhel pohledu d ě tí a mládeže na daná témata, zp ů soby ř ešení problém ů RRozši ř ování p ř íležitostí seznamování a u č ení d ě tí a mládeže demokratickým proces ů m a využívání demokratických prost ř edk ů VVýchova k aktivnímu ob č anství

3 DD ě tské zastupitelstvo bylo založeno v prosinci roku 2002 na základ ě iniciativy nevládní neziskové organizace, St ř ediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. DD ů ležitým aspektem pro vznik a p ů sobení DZ Litom ěř ice byl M ě stský ú ř ad Litom ěř ice, jenž p ř ijal již od za č átku D ě tské zastupitelstvo jako svého regulérního partnera.

4 DD ě tské zastupitelstvo se skládá v ě tšinou ze 2 zástupc ů nejen základních, ale i st ř edních škol m ě sta Ltm. VV sou č asné dob ě se DZ Litom ěř ice skládá ze zástupc ů 6 základních a 3 st ř edních škol, má tedy 18 č len ů. ČČ lenové m ě stského zastupitelstva jsou č asto zástupci školních senát ů, parlament ů.

5 DD ě tské zastupitelstvo zasedá jednou týdn ě a to ve č tvrtek DD ě tští zastupitelé diskutují nad aktuálními tématy a vyslovují své názory týkající se života ve m ě st ě. Zabývají se tematickými oblastmi: 1. volný č as d ě tí a mládeže 2. životní prost ř edí 3. život ve školách, …. NNázory, postoje a zp ů soby ř ešení problém ů d ě tských zastupitel ů jsou shrnuty a p ř edány na ve ř ejných setkáních zástupc ů m ě sta Litom ěř ic..

6 TTématicky zam ěř ená pravidelná zasedání (nap ř. zázemí pro volný č as, doprava, životní prost ř edí) ÚÚ č ast na specializovaných exkurzích VVíkendové pobyty zam ěř ené na spolupráci a vzd ě lávání PPo ř ádání akcí pro ve ř ejnost (Den Zem ě a další) PPodpora vzniku a rozvoje školních parlament ů SSetkávání s podobnými skupinami z jiných m ě st Č R RRealizace vlastních projekt ů VVzd ě lávání – osvojení si znalostí, dovedností a postoj ů

7  Pomoc na akcích SEVERU – Noc s pohádkou DDM Rozmarýn – D ě tský den a B ě h nad ě je m ě stu Ltm – Den bez aut a jiným neziskovým organizacím v Ltm a okolí  Stmelování DZ – 2 dny se spolu zastupitelé seznamují blíže, musí spolu spolupracovat, ….  Grant od Hennlichu  Návšt ě va Galerie Ltm Senátu Č R + setkání s Alexandrem Vondrou  Pomoc jiným zastupitelstv ů m  D ě tské fórum m ě sta Litom ěř ice


Stáhnout ppt "Hlavním cílem DZ je možnost aktivního zapojení d ě tí a mládeže do zlepšování života ve m ě st ě Litom ěř ice a okolí. Dalšími p ř ínosy jsou: ZZázemí."

Podobné prezentace


Reklamy Google