Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A OBČANSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A OBČANSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A OBČANSTVÍ
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 BÝT OBČANEM V užším slova smyslu pojem občan představuje naši přináležitost k určité pospolitosti či společenství. Jako občané jsme členy určité obce, společenství, státu, což znamená, že občanem může být člověk pouze v rámci určitého ústavního zřízení, které vymezuje práva a povinnosti spojená s občanstvím. V širším slova smyslu „být občanem“ znamená vědomé převzetí a skutečné naplňování odpovědnosti jednotlivce za celek, znamená to morální závazek jedince vůči společnosti, v níž žije. +

3 BÝT OBČANEM Být občanem státu tedy neznamená pouze vyjádření příslušnosti ke státu (tj. naplnění formálních, většinou právních předpokladů, které umožňují stát se příslušníkem daného státu), ale představuje i naplnění vztahu člověka ke státu, tj. uskutečňování práv a povinností, které vůči občanství cítí sám občan. +

4 TROCHA HISTORIE Prvními občany, kteří zavedli naše pojetí občanství, byli občané starořeckých městských států – polis. Občanem byl svobodný člověk, který: se směl zúčastnit činnosti soudů a vlády; měl rovné postavení před zákonem; mohl participovat na veřejných záležitostech; měl rovnost šancí na uplatnění v politickém životě (rozhodují schopnosti a dispozice, nikoli původ a majetek). +

5 OBČANSTVÍ JAKO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
Státní občanství (státní příslušnost) je právní svazek mezi určitým člověkem a určitým státem a zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, které občan i stát vůči sobě mají. Občan ve vztahu ke svému státu disponuje řadou důležitých práv a dostává se mu od něj mimořádné ochrany. Má vůči němu ovšem také řadu závazků. +

6 OBČANSTVÍ JAKO STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
Práva, která mají výhradně občané, se označují jako práva občanská. Jsou garantována Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a zákonem o státním občanství. Lidé, kteří nejsou ve státoobčanském svazku s daným státem, jsou z jeho hlediska cizinci. Existují i lidé, kteří nejsou ve státoobčanském svazku s žádným státem – jsou označováni pojmem apolité (bezdomovci). +

7 NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Státního občanství lze nabýt: narozením osvojením určením otcovství nalezením dítěte na území ČR prohlášením udělením +

8 NAROZENÍM Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. Jsou-li oba rodiče osobami bez státního občanství, dítě nabývá narozením české státní občanství, pokud má alespoň jeden z rodičů trvalý pobyt na území České republiky a dítě se na jejím území narodí. +

9 OSVOJENÍM Dítě nabývá státní občanství České republiky osvojením dnem právní moci rozsudku o osvojení, je-li alespoň jeden osvojitel státním občanem České republiky. +

10 URČENÍM OTCOVSTVÍ Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní a otec českým státním občanem, nabývá státní občanství České republiky dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství. +

11 NALEZENÍM Je-li fyzická osoba mladší 15 let nalezena na území ČR, je státním občanem České republiky, pokud se neprokáže, že nabyla státní občanství jiného státu. +

12 PROHLÁŠENÍM Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky mohou učinit fyzické osoby, které byly k 31. 12. 1992 státními občany České a Slovenské federativní republiky, ale neměly ani státní občanství České republiky ani státní občanství Slovenské republiky. Jejich potomci v přímé linii, kteří nabyli zletilosti, mohou učinit takové prohlášení pouze za předpokladu, že nemají jiné státní občanství. +

13 UDĚLENÍM Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat občané cizího státu trvale žijící na území České republiky i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice. Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující podmínky: má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt; prokáže, že pozbyla své dosavadní občanství, nejde-li o osobu bez státního občanství nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka; nebyla v posledních pěti letech odsouzena pro úmyslný trestný čin (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů v ČR); prokáže pohovorem před příslušným úřadem znalost českého jazyka (nevztahuje se na žadatele, který je nebo byl státním občanem Slovenské republiky) +

14 UDĚLENÍM Fyzická osoba starší 15 let, které bylo uděleno státní občanství ČR, nabývá toto občanství dnem složení státoobčanského slibu: „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního občana České republiky“. +

15 POZBYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Státní občanství lze pozbýt: prohlášením nabytím cizího občanství na základě vlastní žádosti ad 1) Státní občan České republiky může české státní občanství pozbýt prohlášením, že se vzdává občanství ČR, pokud se zdržuje v cizině a současně je státním občanem cizího státu. +

16 POZBYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
ad 2) Státní občan České republiky pozbývá české státní občanství ze zákona (automaticky) okamžikem, kdy na základě výslovného projevu vůle nabyde cizí státní občanství, s výjimkou, kdy se občanem cizího státu stává občan ČR: na základě uzavření manželství s cizím státním příslušníkem narozením: může se jednat o dítě narozené buď ve smíšeném manželství na území ČR, které pak je občanem ČR a současně i cizího státu, nebo o dítě, které se narodilo na území cizího státu a alespoň jeden z rodičů je občanem ČR. +

17 KONTROLNÍ OTÁZKY Vysvětli, co znamená být občanem.
Co vyjadřuje skutečnost získání státního občanství? Jakým způsobem lze v ČR nabýt státní občanství? Vyjmenuj a vysvětli jednotlivé způsoby. Jakým způsobem lze v ČR pozbýt státní občanství? Samostatná práce: Za jakých podmínek se člověk může stát nositelem tzv. dvojího občanství? Listina základních práv a svobod přiznává právo na azyl cizincům. Za jakých podmínek a jaké je postavení uprchlíků v novém státě?

18 OBČAN A OBČANSTVÍ Použity následující materiály a www stránky:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály a www stránky: Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková: Slon, Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol.: SPN, Praha 2003


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A OBČANSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google