Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství Vnitřní správa 1. Obsah I.Pojem a význam státního občanství II.Jednotlivé způsoby nabývání a pozbývání státního občanství ČR III.Udělování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství Vnitřní správa 1. Obsah I.Pojem a význam státního občanství II.Jednotlivé způsoby nabývání a pozbývání státního občanství ČR III.Udělování."— Transkript prezentace:

1 Státní občanství Vnitřní správa 1

2 Obsah I.Pojem a význam státního občanství II.Jednotlivé způsoby nabývání a pozbývání státního občanství ČR III.Udělování státního občanství ČR IV.Zjišťování a prokazování státního občanství ČR V.Koncepce nové právní úpravy státního občanství ČR 2

3 Státní občanství – pojem a význam Občanství jako vztah FO a státu – znaky: 1.(časová) trvalost – zpravidla je proti vůli FO nezrušitelný 2.(místní) neomezenost – primárně není závislý na místu pobytu FO 3.efektivnost – účastníkům z něj vyplývají vzájemná práva a povinnosti** 4.bezprostřednost – je opravdový/faktický a nenahraditelný jiným vztahem 5.rovnost (v přístupu státu) – stát zpravidla přistupuje k jednotlivých občanům stejně, bez ohledu na způsob, jakým státní občanství nabyli 6.výlučnost (v přístupu občana) – u FO zpravidla existuje takový vztah jen vůči 1 státu 3

4 Právní úprava otázek souvisejících se státním občanstvím 1/2 Mezinárodní smlouvy/obyčeje - mnohostranné MS, např. Úmluva o omezení případů bezdomovectví (1975), Evropská úmluva o státním občanství (1997) ad. - dvoustranné MS (upravující zejm. otázku dvojího občanství) - Haagská úmluva o jistých otázkách střetu zákonů o státním občanství (považována za shrnutí mez. obyčejů v otázce státního občanství) 4

5 Právní úprava otázek souvisejících se státním občanstvím 2/2 Vnitrostátní předpisy - Ústava ČR: čl. 12 - LZPS: čl. 42 - zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů („ZSO“) - dříve účinné předpisy upravující nabývání a pozbývání státního občanství 5

6 Základní zásady související se státním občanstvím udělování státního občanství je výrazem státní suverenity (stát určuje podmínky), udělení státního občanství konkrétní osobě je věcí volného uvážení zákaz pozbytí občanství proti vůli občana preference jednoho státního občanství (zamezení vícerého státního občanství) předcházení vzniku bezdomovectví preference jednotného občanství rodičů a dětí pro posouzení nabytí/pozbytí státního občanství se použije hmotně právní úprava účinná v době, kdy k němu mělo dojít + obecně platné : zásada proporcionality, zákaz libovůle, ochrana legitimního očekávání, zákaz diskriminace,… 6

7 Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství NABÝVÁNÍPOZBÝVÁNÍ Bez ohledu na vůli FO Narození §3 Určení otcovství § 4 Osvojení §3a Nalezení §5 Na základě projevu vůle FO Prohlášení §§6,18a-18c Udělení §§17 a násl. Prohlášení §16 Nabytí cizího st. občanství §17 7

8 Nabývání státního občanství 1. NAROZENÍM oba/jeden z rodičů českým státním občanem oba rodiče bez státní příslušností + oba/ jeden z rodičů trvalý pobyt v ČR + dítě narozeno v ČR (prolomení pravidla ius sanguinis) 2. OSVOJENÍM (právní mocí rozhodnutí o osvojení) oba/jeden z osvojitelů českým státním občanem 3. URČENÍM OTCOVSTVÍ (souhlas. prohlášením rodičů, resp. právní mocí rozhodnutí soudu o určení) matka cizinka/bez státní příslušnosti + otec státním občanem ČR + dítě narozeno mimo manželství 4. NALEZENÍM FO nalezena na území ČR + neprokáže se nabytí cizího SO (platí jako vyvratitelná domněnka!) - žádný zvláštní proces v souvislosti s těmito způsoby nabytí občanství v podstatě neprobíhá 8

9 Nabývání státního občanství 1/2 5. PROHLÁŠENÍM (dnem vydání osvědčení) k 31.12.1992 státním občanem ČSFR x přitom ani občanem ČR ani občanem SR k 31.12.1992 státním občanem ČSFR x ne státním občanem ČR + k 31.12.1992 trvalý pobyt (evidenční nebo faktický) na území ČR k 31.12.1992 státním občanem ČSFR + v době od 1.1.1994 do 1.9.1999 nabyl na základě volby občanství SR k 31.12.1992 státním občanem ČSFR mladším 18-ti let + současně občanem SR + narozen na území SR + jeden z rodičů občanem SR a druhý občanem ČR - zjednodušený způsob nabytí občanství na základě projevu vůle dotyčné osoby - proces není podrobněji upraven, osoba ohlásí úmysl učinit prohlášení u KÚ/ÚMČ/Mag., příp. ZÚ ČR a pokud jsou splněny podmínky, je vydáno osvědčení 9

10 Nabývání státního občanství 2/2 6. UDĚLENÍM (dnem složení státoobčanského slibu) minimálně 5 let povolen trvalý pobyt na území ČR + po tuto dobu převažující přítomnost na území trestní zachovalost znalost ČJ plnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů pozbytí dosavadního státního občanství „bezpečnostní zachovalost“ - proces upraven v ZSO + podpůrné použití správního řádu - ani při splnění podmínek není na udělení právní nárok! 10

11 Pozbývání státního občanství ČR 11 1. PROHLÁŠENÍM – proces podrobněji neupraven, prohlášení činí osoba na ZÚ ČR, kt. poté vydá doklad o pozbytí SO 2. NABYTÍM CIZÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ – žádný zvláštní proces v této souvislosti neprobíhá, nabytí cizího SO se oznamuje na přísl.úřadu podle TP, kt. informaci předává dalším státním orgánům – výjimky:nabytí cizího SO v souvislosti s uzavřením manželství s cizincem a za trvání tohoto manželství; nabytí cizího SO narozením; nabytí občanství SR (v konkr.případech uvedených v §18)

12 Udělování státního občanství ČR správní řízení (proces částečně upraven v ZSO, u otázek v ZSO neupravených použití spr.řádu) podmínky udělení stanoveny v zákoně, ani při splnění ale není na udělení právní nárok, uplatňuje se správní uvážení (ne absolutní) řízení zahajováno na žádost FO (nemá předepsanou formu, ale stanovené povinné náležitosti/přílohy) místo podání žádosti: KÚ/ÚMČ/Magistrát podle místa trvalého pobytu, ale o žádosti rozhoduje: Ministerstvo vnitra ČR opravné prostředky: rozklad (Ministr vnitra) soudní přezkum: správní soudnictví 12

13 13 Průběh řízení: 1.podání žádosti vč. všech příloh (příp. její doplnění) 2.vyplnění dotazníku + provedení pohovoru 3.vyžádání stanoviska obecního úřadu 4.připojení stanoviska KÚ/Magistrátu 5.odeslání spisu Ministerstvu prostřednictví Policie ČR (lhůta pro odeslání: 30 dní od podání žádosti) 6.doručení žádosti Ministerstvu – zahájení řízení 7.vydání rozhodnutí (v případě zamítnutí žádosti) nebo udělení příslibu a následné vydání Listiny o udělení státního občanství ČR (lhůta 90 dní od doručení žádosti Ministerstvu) 8.složení státoobčanského slibu před tajemníkem obecního úřadu s rozšířenou působností, úřadu příslušného podle TP, případně ZÚ ČR (teprve dnem složení slibu dochází k nabytí SO)

14 Podmínky udělení 1/6 TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ „ trvalý pobyt“ – povolení k trvalému pobytu podle z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů + „převážně se zdržuje“ – viz judikatura prokazuje se potvrzením policie o délce pobytu možnost prominout: ne trvalý pobyt samotný, ale jeho délku (např. u osoby narozené na území; osoby, které byl udělen azyl; manžela/ky státního občana ČR) 14

15 Podmínky udělení 2/6 TRESTNÍ ZACHOVALOST * „nebyl v posledních 5-ti letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin“ * prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů - Ministerstvo obstarává samo * možnost prominout: NE 15

16 Podmínky udělení 3/6 ZNALOST ČJ * schopnost plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a ústně sdělit obsah textu denního tisku - viz vyhl. MŠMT č. 137/1993 Sb. * ověřuje se pohovorem při podání žádosti * možnost prominout „v případech hodných zvláštního zřetele“ 16

17 Podmínky udělení 4/6 PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ povinnosti obsažené v předpisech upravujícím vstup a pobyt cizinců na území, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky prokazuje se předložením potvrzení příslušných úřadů (na výzvu správního orgánu obstará žadatel) možnost prominout „v případech hodných zvláštního zřetele“ 17

18 Podmínky udělení 5/6 POZBYTÍ DOSAVADNÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ skutečnost, že žadatel dosavadní státní občanství pozbyl, resp. nabytím státního občanství ČR pozbyde prokazuje se předložením dokladu o pozbytí státního občanství (doklad o propuštění ze státního svazku, doklad o vzdání se občanství, doklad o pozbytí občanství v důsledku nabytí cizího státního občanství) - až po udělení příslibu nevyžaduje se u osob bez státní příslušnosti a uznaných uprchlíků + možnost prominout i v dalších případech (např. nepřiměřené finanční náklady spojené s obstaráním dokladu) 18

19 Podmínky udělení 6/6 „BEZPEČNOSTNÍ ZACHOVALOST“ skutečnost, že žadatel nepředstavuje ohrožení pro bezpečnost státu žadatel sám neprokazuje, správní orgán si vyžádá stanovisko přísl. bezpečnostních orgánů (Policie ČR, zpravodajské služby) nejde o výslovně stanovenou podmínku udělení občanství, ale o hledisko, které má správní orgán při rozhodování o udělení vzít v úvahu (viz §10 odst.3 ZSO) 19

20 Zjišťování a prokazování státního občanství ČR Evidence FO, které nabyly/pozbyly SO Krajský úřad/ÚMČ/Magistrát + na ústřední úrovni ministerstvo Doklady o státním občanství: občanský průkaz cestovní doklad osvědčení o státním občanství potvrzení o státním občanství vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství 20

21 Vydávání osvědčení o státním občanství ČR na žádost FO, která potřebuje své občanství prokázat a nemůže tak učinit jiným dokladem; obsahuje pouze informaci o tom, že osoba má státní občanství ČR postupuje se podle ZSO + podle části IV. spr.řádu (osvědčení má povahu osvědčení podle této části) místo podání žádosti: matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo ZÚ ČR; osvědčení vydává:příslušný úřad podle TP presumpce správnosti osvědčení (platí do doby, než je prokázán opak); osvědčení, které je v rozporu s právními předpisy, zruší orgán, který je vydal poplatek za vydání osvědčení: 100 Kč zamítnutí žádosti nemá formu rozhodnutí podle § 68 spr.řádu, není přípustný opravný prostředek; v případě nesouhlasu – zahájení řízení o zjištění st.občanství soudní přezkum: žaloba ve správním soudnictví (§ 65 s.ř.s.) 21

22 Vydávání potvrzení o státním občanství ČR na žádost FO ve sporných případech, kdy je třeba podrobnější zkoumání; může obsahovat i informaci o tom, ke kterému datu a podle jakého ustanovení osoba občanství nabyla/pozbyla postupuje se podle §142 spr.řádu (řízení o určení právního vztahu) + pro věcné posouzení se použije ZSO (resp. předpisy platné v době, kdy mělo k nabytí/pozbytí SO dojít) potvrzení je deklaratorním správním aktem rozhoduje příslušný úřad podle TP, místo podání žádosti: tamtéž poplatek: 100 Kč za vydání potvrzení opravný prostředek proti zamítnutí žádosti: odvolání (ministerstvo) soudní přezkum: žaloba ve správním soudnictví 22

23 Koncepce právní úpravy státního občanství Upravené podmínky udělení SO * 7 let trvalého pobytu (3 roky u občanů EU) + faktický pobyt na území v rozsahu min. poloviny této doby * prokázání, že pobyt osoby v České republice není podstatným způsobem hrazen z veřejných rozpočtů * absolutní beztrestnost (bez ohledu na dobu spáchání a formu zavinění) * doklad o pozbytí dosavadního státního občanství se nebude vyžadovat (opouštění zásady zamezení vícerého občanství) Rozšířená možnost zjednodušeného nabytí státního občanství - např. prohlášením u přistěhovalců „druhé generace“ Nové způsoby pozbytí státního občanství - zrušením, popřením otcovství 23


Stáhnout ppt "Státní občanství Vnitřní správa 1. Obsah I.Pojem a význam státního občanství II.Jednotlivé způsoby nabývání a pozbývání státního občanství ČR III.Udělování."

Podobné prezentace


Reklamy Google