Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství Vnitřní správa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství Vnitřní správa."— Transkript prezentace:

1 Státní občanství Vnitřní správa

2 Obsah Pojem a význam státního občanství
Jednotlivé způsoby nabývání a pozbývání státního občanství ČR Udělování státního občanství ČR Zjišťování a prokazování státního občanství ČR Koncepce nové právní úpravy státního občanství ČR

3 Státní občanství – pojem a význam
Občanství jako vztah FO a státu – znaky: (časová) trvalost – zpravidla je proti vůli FO nezrušitelný (místní) neomezenost – primárně není závislý na místu pobytu FO efektivnost – účastníkům z něj vyplývají vzájemná práva a povinnosti** bezprostřednost – je opravdový/faktický a nenahraditelný jiným vztahem rovnost (v přístupu státu) – stát zpravidla přistupuje k jednotlivých občanům stejně, bez ohledu na způsob, jakým státní občanství nabyli výlučnost (v přístupu občana) – u FO zpravidla existuje takový vztah jen vůči 1 státu *Legální definice státního občanství neexistuje, otázku řeší judikatura – viz např. rozh. Mezinárodního soudního dvora v Haagu v případu Nottebohm z roku 1955 nebo rozh. Pl. ÚS 9/94 **např. právo pobytu na území ČR, účasti na správě veřejných záležitostí nebo právo na diplomatickou ochranu na straně jedné a povinnost dodržovat právní předpisy státu i mimo jeho území nebo branná povinnost na straně druhé

4 Právní úprava otázek souvisejících se státním občanstvím 1/2
Mezinárodní smlouvy/obyčeje - mnohostranné MS, např. Úmluva o omezení případů bezdomovectví (1975), Evropská úmluva o státním občanství (1997) ad. - dvoustranné MS (upravující zejm. otázku dvojího občanství) - Haagská úmluva o jistých otázkách střetu zákonů o státním občanství (považována za shrnutí mez. obyčejů v otázce státního občanství) *Bilaterální smlouvy mezi ČR a jinými státy byly v poslední době postupně vypovídány, každopádně i tyto smlouvy zůstávají relevantní pro posouzení nabytí/pozbytí státního občanství v minulosti **viz zmiňovaná zásada o použití hmotně právních norem účinných v době, kdy k nabytí/pozbytí občanství mělo dojít

5 Právní úprava otázek souvisejících se státním občanstvím 2/2
Vnitrostátní předpisy - Ústava ČR: čl. 12 - LZPS: čl. 42 - zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů („ZSO“) - dříve účinné předpisy upravující nabývání a pozbývání státního občanství

6 Základní zásady související se státním občanstvím
udělování státního občanství je výrazem státní suverenity (stát určuje podmínky), udělení státního občanství konkrétní osobě je věcí volného uvážení zákaz pozbytí občanství proti vůli občana preference jednoho státního občanství (zamezení vícerého státního občanství) předcházení vzniku bezdomovectví preference jednotného občanství rodičů a dětí pro posouzení nabytí/pozbytí státního občanství se použije hmotně právní úprava účinná v době, kdy k němu mělo dojít + obecně platné: zásada proporcionality, zákaz libovůle, ochrana legitimního očekávání, zákaz diskriminace,… * Viz formulace „LZE udělit“ v §7 ZSO. Toto uvážení ale není absolutní, je limitováno např. mezinárodními závazky ČR nebo obecně platnými zásadami (zákaz libovůle, zásada předvídatelnosti, přiměřenosti ad.) – viz např. rozhodnutí NSS 2As 31/2005 ** Česká právní úprava obsahovala možnost odnětí občanství ještě v roce 1990 (zákonem č. 88/1990 Sb. byla dřívější rozhodnutí o odnětí zrušena), momentálně není možné občanství ČR bez projevu vůle dotyčné fyzické osoby pozbýt, navrhovaná nová koncepce občanství však nově s možností zrušení občanství bez ohledu na vůli občana počítá (když po udělení občanství vyjde najevo, že v předchozím řízení o udělení žadatel poskytl nepravdivé údaje apod.) *** V poslední době se od této zásady upouští, v českém ZSO každopádně zatím zakotvena je (mimo jiné v podobě povinnosti prokázat pozbytí dosavadního státního občanství před nabytím občanství ČR - §7 odst. 1 písm.b) ZSO) **** Viz např. možnost nabýt občanství ĆR nalezením - §5 ZSO ***** Viz např. možnost podat společnou žádost o udělení státního občanství - §7 odst. 2 + §9 odst. 1 ZSO) ****** Viz §1 odst. 2 ZSO ******* Viz např. rozhodnutí NSS: 6A 25/2002, 2 As 31/2005 nebo 1As 62/2006

7 Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství
Bez ohledu na vůli FO Narození §3 Určení otcovství § 4 Osvojení §3a Nalezení §5 Na základě projevu vůle FO Prohlášení §§6,18a-18c Udělení §§17 a násl. Prohlášení §16 Nabytí cizího st. občanství §17

8 Nabývání státního občanství
1. NAROZENÍM oba/jeden z rodičů českým státním občanem oba rodiče bez státní příslušností + oba/ jeden z rodičů trvalý pobyt v ČR + dítě narozeno v ČR (prolomení pravidla ius sanguinis) 2. OSVOJENÍM (právní mocí rozhodnutí o osvojení) oba/jeden z osvojitelů českým státním občanem 3. URČENÍM OTCOVSTVÍ (souhlas. prohlášením rodičů, resp. právní mocí rozhodnutí soudu o určení) matka cizinka/bez státní příslušnosti + otec státním občanem ČR + dítě narozeno mimo manželství 4. NALEZENÍM FO nalezena na území ČR + neprokáže se nabytí cizího SO (platí jako vyvratitelná domněnka!) - žádný zvláštní proces v souvislosti s těmito způsoby nabytí občanství v podstatě neprobíhá *je-li však souhlasné prohlášení učiněno rodiči ještě před narozením dítěte, nabývá dítě státní občanství narozením, nikoliv souhlasným prohlášením **současná právní úprava neumožňuje nabytí občanství ČR v případě, že se dítě narodí v manželství (a za otce se tak považuje manžel matky), přičemž později dojde k popření jeho otcovství a nově je za otce určen český státní občan ***za „nalezení“ se považuje situace, kdy nelze zjistit totožnost osoby, přičemž dotyčná osoba vzhledem ke svým omezeným rozumovým/volním schopnostem (daným např. nízkým věkem nebo mentální retardací) nemůže sama ovlivnit skutečnost, že se ztratila nebo byla opuštěna

9 Nabývání státního občanství 1/2
5. PROHLÁŠENÍM (dnem vydání osvědčení) k státním občanem ČSFR x přitom ani občanem ČR ani občanem SR k státním občanem ČSFR x ne státním občanem ČR + k trvalý pobyt (evidenční nebo faktický) na území ČR k státním občanem ČSFR + v době od do nabyl na základě volby občanství SR k státním občanem ČSFR mladším 18-ti let + současně občanem SR + narozen na území SR + jeden z rodičů občanem SR a druhý občanem ČR - zjednodušený způsob nabytí občanství na základě projevu vůle dotyčné osoby - proces není podrobněji upraven, osoba ohlásí úmysl učinit prohlášení u KÚ/ÚMČ/Mag., příp. ZÚ ČR a pokud jsou splněny podmínky, je vydáno osvědčení *V podrobnostech viz např. Valášek, Kučera: Státní občanství – komentář, Linde Praha 2006

10 Nabývání státního občanství 2/2
6. UDĚLENÍM (dnem složení státoobčanského slibu) minimálně 5 let povolen trvalý pobyt na území ČR + po tuto dobu převažující přítomnost na území trestní zachovalost znalost ČJ plnění povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů pozbytí dosavadního státního občanství „bezpečnostní zachovalost“ - proces upraven v ZSO + podpůrné použití správního řádu - ani při splnění podmínek není na udělení právní nárok!

11 Pozbývání státního občanství ČR
1. PROHLÁŠENÍM – proces podrobněji neupraven, prohlášení činí osoba na ZÚ ČR, kt. poté vydá doklad o pozbytí SO 2. NABYTÍM CIZÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ – žádný zvláštní proces v této souvislosti neprobíhá, nabytí cizího SO se oznamuje na přísl.úřadu podle TP, kt. informaci předává dalším státním orgánům –výjimky:nabytí cizího SO v souvislosti s uzavřením manželství s cizincem a za trvání tohoto manželství; nabytí cizího SO narozením; nabytí občanství SR (v konkr.případech uvedených v §18)

12 Udělování státního občanství ČR
správní řízení (proces částečně upraven v ZSO, u otázek v ZSO neupravených použití spr.řádu) podmínky udělení stanoveny v zákoně, ani při splnění ale není na udělení právní nárok, uplatňuje se správní uvážení (ne absolutní) řízení zahajováno na žádost FO (nemá předepsanou formu, ale stanovené povinné náležitosti/přílohy) místo podání žádosti: KÚ/ÚMČ/Magistrát podle místa trvalého pobytu, ale o žádosti rozhoduje: Ministerstvo vnitra ČR opravné prostředky: rozklad (Ministr vnitra) soudní přezkum: správní soudnictví *pokud jde o listiny vydané úřady země původu žadatele, musí tyto být pro účely jejich použití v ČR stanoveným způsobem úředně ověřeny – podrobnosti viz informace k ověřování cizozemských listin na web.stránkách MZV ČR) **současného nebo posledního trvalého pobytu na území ČR, dále jen „příslušný úřad podle TP“ ***Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství

13 1.podání žádosti vč. všech příloh (příp. její doplnění)
Průběh řízení: 1.podání žádosti vč. všech příloh (příp. její doplnění) 2.vyplnění dotazníku + provedení pohovoru 3.vyžádání stanoviska obecního úřadu 4.připojení stanoviska KÚ/Magistrátu 5.odeslání spisu Ministerstvu prostřednictví Policie ČR (lhůta pro odeslání: 30 dní od podání žádosti) 6.doručení žádosti Ministerstvu – zahájení řízení 7.vydání rozhodnutí (v případě zamítnutí žádosti) nebo udělení příslibu a následné vydání Listiny o udělení státního občanství ČR (lhůta 90 dní od doručení žádosti Ministerstvu) 8.složení státoobčanského slibu před tajemníkem obecního úřadu s rozšířenou působností, úřadu příslušného podle TP, případně ZÚ ČR (teprve dnem složení slibu dochází k nabytí SO) *rodina může podat společnou žádost, v tom případě MV vydává jen jedno rozhodnutí, resp. jednu Listinu o udělení státního občanství a také poplatek se platí jen jednou

14 Podmínky udělení 1/6 TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ
„trvalý pobyt“ – povolení k trvalému pobytu podle z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů + „převážně se zdržuje“ – viz judikatura prokazuje se potvrzením policie o délce pobytu možnost prominout: ne trvalý pobyt samotný, ale jeho délku (např. u osoby narozené na území; osoby, které byl udělen azyl; manžela/ky státního občana ČR)

15 Podmínky udělení 2/6 TRESTNÍ ZACHOVALOST
* „nebyl v posledních 5-ti letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin“ * prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů - Ministerstvo obstarává samo * možnost prominout: NE

16 Podmínky udělení 3/6 ZNALOST ČJ
* schopnost plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a ústně sdělit obsah textu denního tisku - viz vyhl. MŠMT č. 137/1993 Sb. * ověřuje se pohovorem při podání žádosti * možnost prominout „v případech hodných zvláštního zřetele“

17 Podmínky udělení /6 PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ povinnosti obsažené v předpisech upravujícím vstup a pobyt cizinců na území, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky prokazuje se předložením potvrzení příslušných úřadů (na výzvu správního orgánu obstará žadatel) možnost prominout „v případech hodných zvláštního zřetele“

18 Podmínky udělení 5/6 POZBYTÍ DOSAVADNÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
skutečnost, že žadatel dosavadní státní občanství pozbyl, resp. nabytím státního občanství ČR pozbyde prokazuje se předložením dokladu o pozbytí státního občanství (doklad o propuštění ze státního svazku, doklad o vzdání se občanství, doklad o pozbytí občanství v důsledku nabytí cizího státního občanství) - až po udělení příslibu nevyžaduje se u osob bez státní příslušnosti a uznaných uprchlíků + možnost prominout i v dalších případech (např. nepřiměřené finanční náklady spojené s obstaráním dokladu)

19 Podmínky udělení 6/6 „BEZPEČNOSTNÍ ZACHOVALOST“
skutečnost, že žadatel nepředstavuje ohrožení pro bezpečnost státu žadatel sám neprokazuje, správní orgán si vyžádá stanovisko přísl. bezpečnostních orgánů (Policie ČR, zpravodajské služby) nejde o výslovně stanovenou podmínku udělení občanství, ale o hledisko, které má správní orgán při rozhodování o udělení vzít v úvahu (viz §10 odst.3 ZSO)

20 Zjišťování a prokazování státního občanství ČR
Evidence FO, které nabyly/pozbyly SO Krajský úřad/ÚMČ/Magistrát + na ústřední úrovni ministerstvo Doklady o státním občanství: občanský průkaz cestovní doklad osvědčení o státním občanství potvrzení o státním občanství vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství * Úřad městské části Praha 1 vede evidenci občanů, kteří nikdy neměli v ČR trvalý pobyt **vydává matriční úřad příslušný podle TP českým občanům, kteří chtějí uzavřít sňatek v zahraničí

21 Vydávání osvědčení o státním občanství ČR
na žádost FO, která potřebuje své občanství prokázat a nemůže tak učinit jiným dokladem; obsahuje pouze informaci o tom, že osoba má státní občanství ČR postupuje se podle ZSO + podle části IV. spr.řádu (osvědčení má povahu osvědčení podle této části) místo podání žádosti: matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo ZÚ ČR; osvědčení vydává:příslušný úřad podle TP presumpce správnosti osvědčení (platí do doby, než je prokázán opak); osvědčení, které je v rozporu s právními předpisy, zruší orgán, který je vydal poplatek za vydání osvědčení: 100 Kč zamítnutí žádosti nemá formu rozhodnutí podle § 68 spr.řádu, není přípustný opravný prostředek; v případě nesouhlasu – zahájení řízení o zjištění st.občanství soudní přezkum: žaloba ve správním soudnictví (§ 65 s.ř.s.) *KrajÚ/ÚMČ/Magistrát podle místa trvalého pobytu; pokud osoba nikdy v ČR trvalý pobyt neměla, je příslušný Úřad městské části Praha 1

22 Vydávání potvrzení o státním občanství ČR
na žádost FO ve sporných případech, kdy je třeba podrobnější zkoumání; může obsahovat i informaci o tom, ke kterému datu a podle jakého ustanovení osoba občanství nabyla/pozbyla postupuje se podle §142 spr.řádu (řízení o určení právního vztahu) + pro věcné posouzení se použije ZSO (resp. předpisy platné v době, kdy mělo k nabytí/pozbytí SO dojít) potvrzení je deklaratorním správním aktem rozhoduje příslušný úřad podle TP, místo podání žádosti: tamtéž poplatek: 100 Kč za vydání potvrzení opravný prostředek proti zamítnutí žádosti: odvolání (ministerstvo) soudní přezkum: žaloba ve správním soudnictví *KrajÚ/ÚMČ/Magistrát podle místa trvalého pobytu; pokud osoba nikdy v ČR trvalý pobyt neměla, je příslušný Úřad městské části Praha 1

23 Koncepce právní úpravy státního občanství
Upravené podmínky udělení SO * 7 let trvalého pobytu (3 roky u občanů EU) + faktický pobyt na území v rozsahu min. poloviny této doby * prokázání, že pobyt osoby v České republice není podstatným způsobem hrazen z veřejných rozpočtů * absolutní beztrestnost (bez ohledu na dobu spáchání a formu zavinění) * doklad o pozbytí dosavadního státního občanství se nebude vyžadovat (opouštění zásady zamezení vícerého občanství) Rozšířená možnost zjednodušeného nabytí státního občanství - např. prohlášením u přistěhovalců „druhé generace“ Nové způsoby pozbytí státního občanství - zrušením, popřením otcovství * V podrobnostech viz „Analýza právní úpravy nabývání a pozbývání státního občanství“ (


Stáhnout ppt "Státní občanství Vnitřní správa."

Podobné prezentace


Reklamy Google