Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 200 9

2 CO JE TO ÚSTAVA  v demokratickém právním státě představuje základní zákon země  je právní normou, s níž musí být ostatní zákony v souladu, tj. žádný zákon, žádná vyhláška ministerstva, žádné nařízení vlády, žádná vyhláška obecního zastupitelstva a žádný rozsudek nesmí být v rozporu s ústavou  sporné případy řeší Ústavní soud se sídlem v Brně – jeho rozhodnutí může zrušit či pozastavit platnost zákona či vyhlášky +

3 CO ÚSTAVA URČUJE  charakter státu  postavení občanů  státoprávní uspořádání  soustavu nejvyšších státních orgánů a jejich pravomoci  státní symboly  procedury navrhování a schvalování zákonů  kontrolu ústavnosti – zahrnuje zkoumání souladu zákonů a všech podzákonných norem s ústavou prostřednictvím nezávislých soudů i ochranu základních lidských práv a svobod před oklešťováním +

4 SCHVALOVÁNÍ ÚSTAVY  Ústava je schvalována jako každý jiný zákon oběma komorami Parlamentu ČR.  Zatímco ke schválení „normálního“ zákona stačí prostá většina, tedy nadpoloviční většina z přítomných poslanců, u ústavy a dalších ústavních zákonů je tomu jinak.  Ke schválení ústavy a dalších ústavních zákonů je třeba tzv. kvalifikované většiny, tj. 3/5 všech poslanců a senátorů. +

5 ÚSTAVY V NAŠÍ NOVODOBÉ HISTORII  1920 - Ústava Československé republiky – byla první novodobou ústavou. ČSR byla podle ní demokratickou parlamentní republikou. Přestala platit se vznikem protektorátu Čechy a Morava. Po osvobození byla její platnost obnovena, ale v podobě pozměněné dekrety prezidenta republiky.  1948 - Ústava 9. května – zaváděla pod fasádou tzv. lidové demokracie diktaturu komunistického typu. +

6 ÚSTAVY V NAŠÍ NOVODOBÉ HISTORII  1960 - Socialistická ústava – potvrdila charakter Československa jako totalitárního komunistického státu a zavedla několik formálních změn (např. formulaci o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a ve státě).  1968 - ústavní zákon o československé federaci – změnil charakter ČSSR jako jednotného státu – stal se z ní stát složený, federativní. +

7 ÚSTAVY V NAŠÍ NOVODOBÉ HISTORII  Po pádu komunistického režimu v r. 1989 byla dosavadní komunistická ústava změněna – Československo se stalo opět demokratickou parlamentní republikou.  1991 - přijata Listina základních práv a svobod  1992 - Ústava České republiky – vstoupila v platnost dnem rozdělení ČSFR, tedy 1.1.1993, a platí dodnes. Spolu s ní platí i Listina základních práv a svobod, která byla převzata z předchozího období a platí od 1.1.1993. +

8 PODOBA ÚSTAVY  Ústava ČR má číslo 1/1993 Sb.  Skládá se z preambule a z osmi hlav členěných na 113 článků.  Preambule: My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. (jsou v ní stanoveny základní principy našeho právního řádu, jako: nedotknutelnost lidské důstojnosti a svoboda všech občanů v právním státě) +

9 PODOBA ÚSTAVY  I. Hlava první- Základní ustanovení Článek 1 charakterizuje ČR jako demokratický právní stát založený na úctě k základním lidským právům. Článek 2 charakterizuje systém státní moci, jejímž zdrojem je lid a která je rozdělena do tří složek: zákonodárné, výkonné a soudní (horizontální dělba moci). Výslovně je zde konstatován základní princip právního státu – „vláda zákona“, tj. že státní moc a občan jsou omezování ve své činnosti jen zákonem. +

10 PODOBA ÚSTAVY  Hlava druhá- Moc zákonodárná  Hlava třetí- Moc výkonná  Hlava čtvrtá- Moc soudní  Hlava pátá- Nejvyšší kontrolní úřad  Hlava šestá- Česká národní banka  Hlava sedmá- Územní samospráva  Hlava osmá- Přechodná a závěrečná ustanovení Celé znění ústavy si můžete prohlédnout na: http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/ustava-cr.shtml

11 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Vysvětli, co je ústava. 2.Co víš o historii ústav v novodobých dějinách ČR, resp. ČSR? 3.Jaké je postavení ústavy v právním řádu ČR? 4.Jakým způsobem je v ČR schvalována ústava a další ústavní zákony? 5.Charakterizuj podobu Ústavy ČR. +

12 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály a www stránky: www.hrad.cz Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková: Slon, Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol.: SPN, Praha 2003


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google