Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.   základní a nejvyšší zákon České republiky  upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení státní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.   základní a nejvyšší zákon České republiky  upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení státní."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2   základní a nejvyšší zákon České republiky  upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení státní moci, základní práva a svobody občanů  platí od 1. 1. 1993  funkce: a) právní – je základem právního státu, žádný zákon s ní nesmí být v rozporu b) politická – určuje základní pravidla fungování politického systému ve státě c) kulturní – soubory obecných kulturních hodnot, ke kterým se ústava hlásí ÚSTAVA

3   součástí je 113 článků rozdělených do tzv. hlav: PREAMBULE HLAVA I. – základní ustanovení HLAVA II. – moc zákonodárná HLAVA III. – moc výkonná HLAVA IV. – moc soudní HLAVA V. – Nejvyšší kontrolní úřad HLAVA VI. – Česká národní banka HLAVA VII. – územní samospráva HLAVA VIII. – přechodná a závěrečná ustanovení LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ÚSTAVA

4   slavnostní prohlášení občanů ČR My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. PREAMBULE

5   ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana  lid je zdrojem veškeré státní moci  každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá  součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod  základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci  politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran  politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním  stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství  zaručuje se samospráva územních samosprávných celků  území České republiky tvoří nedílný celek  nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon - nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství  hlavním městem České republiky je Praha  státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

6  HLAVA II. – MOC ZÁKONODÁRNÁ, Parlament, jeho komory a členové, náhradní zákonodárství, zasedání komor, rozpuštění sněmovny a veřejnost schůzí, společná schůze, podmínky přijímání usnesení, zákonodárný proces, právo interpelace HLAVA III. – MOC VÝKONNÁ, prezident republiky, vláda, státní zastupitelství HLAVA IV. – MOC SOUDNÍ, Ústavní soud, soudy HLAVA VII. – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA, kraje, obce HLAVA II., III., IV., VII.

7   nezávislý orgán České republiky, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu  byl zřízen po osamostatnění České republiky v roce 1993  sídlem NKÚ je Praha - od roku 2007 v budově Tokovo v Holešovicích  mezi orgány NKÚ patří prezident, viceprezident, kolegium, senáty a Kárná komora Úřadu - v čele NKÚ stojí prezident, kterého spolu s viceprezidentem jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny prezident republiky na 9 let  členy NKÚ volí Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta Úřadu, jsou voleni bez časového omezení – jejich funkce zaniká rezignací, dosažením věku 65 let, odvoláním Poslaneckou sněmovnou nebo právní mocí rozsudku NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

8   kontrola hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti  státní závěrečný účet ČR  kontrola plnění státního rozpočtu státu  kontrola hospodaření s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky  kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů  kontrola zadávání státních zakázek  kontrola hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz ČNB ČINNOST NKÚ

9   centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi  má postavení veřejnoprávního subjektu  hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem  do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona, je politicky nezávislá  nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada - jejími členy jsou guvernér, 2 viceguvernéři a další 4 členové bankovní rady  členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na dobu 6 let a odvoláni mohou být jen z důvodů stanovených zákonem, nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát  guvernér předkládá Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji  sídlo ústředí ČNB je v Praze, sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

10   pečuje o cenovou stabilitu  podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády  určuje měnovou politiku  vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank  vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled  stanovuje pravidla, která chrání stabilitu celého finančního trhu, reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel  poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor, vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet ÚKOLY ČNB

11  Nejvyšší kontrolní úřad Česká národní banka

12   zde se objevují dodatečně přijaté ústavní zákony  dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou  do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát  Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu  do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky  do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy  ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13   součást ústavního pořádku České republiky  základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem  práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý, jen některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství  obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona  Listina má 44 článků členěných do šesti hlav - hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

14   http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk% C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk% C3%A9_republiky  http://cs.wikisource.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk %C3%A9_republiky#Preambule http://cs.wikisource.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk %C3%A9_republiky#Preambule  http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3 %ADch_pr%C3%A1v_a_svobod http://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3 %ADch_pr%C3%A1v_a_svobod  http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3 %AD_kontroln%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3 %AD_kontroln%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3 %A1rodn%C3%AD_banka http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3 %A1rodn%C3%AD_banka ZDROJE


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.   základní a nejvyšší zákon České republiky  upravuje nejdůležitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení státní."

Podobné prezentace


Reklamy Google