Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autor prezentace:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autor prezentace:Mgr."— Transkript prezentace:

1

2 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autor prezentace:Mgr. Jaroslava Suchá Použitá literatura a zdroje: Wikipedie, Klipart ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1

3 je základní zákon státuje základní zákon státu je nejvyšší právní norma právního řádu státuje nejvyšší právní norma právního řádu státu je právním výrazem existence státuje právním výrazem existence státu vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská právavytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva zákony a podzákonné právní předpisy státu musejí být v souladu s Ústavouzákony a podzákonné právní předpisy státu musejí být v souladu s Ústavou 2

4 ústavy obsahují zpravidla dvě hlavní částiústavy obsahují zpravidla dvě hlavní části první se týká zejména rozdělení a výkonu státní moci ve státěprvní se týká zejména rozdělení a výkonu státní moci ve státě druhá stanoví postavení člověka vůči státu (zejména ústavou daná práva a povinnosti).druhá stanoví postavení člověka vůči státu (zejména ústavou daná práva a povinnosti). Ústava by měla určovat: 3

5  státní zřízení (republika, monarchie)  formu vlády (parlamentní, prezidentská, absolutní)  formu státu (jednotný stát, konfederace, federace)  politický systém státu (demokratický režim, totalitní režim)  dělbu státní moci (jednotná nebo zákonodárná, výkonná a soudní) a její výkon  státní občanství, státní území, hlavní město, státní symboly  katalog základních (lidských, občanských, hospodářských, sociálních a kulturních) práv 4

6 1918 PROZATÍMNÍ ÚSTAVA 1920 ÚSTAVNÍ LISTINA ČSR 1948 ÚSTAVA 9. KVĚTNA 1960 ÚSTAVA ČSSR, (1968 ČSFR) 1993 ÚSTAVA ČR 5

7 Zákon č.37/1918  Prozatímní ústava upravovala pouze nejnutnější zásady fungování jednokomorového Národního shromáždění, vlády a prezidenta republiky. Poprvé a naposledy v ústavních dějinách země měla být vláda volena parlamentem (§ 14 do května 1919).  Vzhledem ke konstrukci ustanovení §§ 7-13 prozatímní ústavy lze po 13. listopadu 1918, kdy se stala účinnou, hovořit o  Vzhledem ke konstrukci ustanovení §§ 7-13 prozatímní ústavy lze po 13. listopadu 1918, kdy se stala účinnou, hovořit o Československé republice. 6

8 byla tvořena třemi částmi:  preambulí My, národ československý….  uvozovacím zákonem upravoval postavení ústavního soudu  ústavní listinou dvoukomorový parlament, parlamentní republika v čele s prezidentem jako hlavou státu, dělba moci na moc zákonodárnou, vládní, výkonnou a soudcovskou 7

9 Ústava Československé republiky byla lidovědemokratická. Přijata po Vítězném únoru dne 9. května 1948.Přijata po Vítězném únoru dne 9. května 1948. Východiskem změn byla koncepce "třídního pojetí práva" jako "vůle vládnoucí třídy povýšené na zákon" a zrušení rozdílu mezi právem soukromým a veřejným.Východiskem změn byla koncepce "třídního pojetí práva" jako "vůle vládnoucí třídy povýšené na zákon" a zrušení rozdílu mezi právem soukromým a veřejným. Vyhlášení budování socialismu.Vyhlášení budování socialismu. 8

10 Od roku1960 názevOd roku1960 název Československá socialistická republika Od roku 1968 názevOd roku 1968 název Československá federativní republika 9

11 ..  Přijata 16.12.1992 Českou národní radou  Rozdělení republiky na dva nové státy Českou republiku a Slovenskou republiku  Platná od 1.1.1993 Složena z preambule, 113 článků členěných do 8 hlav 10

12 11

13 . Preambule Hlava první: Základní ustanovení Hlava druhá: Moc zákonodárná Hlava třetí: Moc výkonná Hlava čtvrtá: Moc soudní Hlava pátá: Nejvyšší kontrolní úřad Hlava šestá: Česká národní banka Hlava sedmá: Územní samospráva Hlava osmá: Přechodná a závěrečná ustanovení 12

14 Je úvodní, zpravidla slavnostní, část textu nějakého písemného dokumentu (např. listin, předpisů, směrnic, nařízení, stanov, zákonů, ústav), která stanovuje úmysl, záměr, význam či smysl textu následujícího za preambulí. Například v preambuli ústavy státu jsou uvedeny základní zásady fungování státu a jeho vymezení a obecná definice základních práv a povinností občanů. 13

15 . My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. 14

16 STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKŮ: Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Stanoví Prahu hlavním městem republiky, vymezuje státní symboly republiky městem republiky, vymezuje státní symboly republiky. 15

17 . STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKŮ: Zákonodárná moc náleží Parlamentu, který je tvořen dvěma Komorami, Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců volených na dva roky. Senát má 81 senátorů volených na šest let, přičemž se každé dva roky volí, a tak vyměňuje třetina senátorů. Právo volit má každý občan České republiky (od 18 let), do Poslanecké sněmovny může být zvolen občan ČR starší 21 let a do Senátu starší 40 let. K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců či senátorů. Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.Návrh zákona, se kterým vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas, se postoupí Senátu. 16

18 . STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKŮ: Prezident republiky je hlavou státu. Prezidenta volí Parlament (obě komory) na dobu pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Prezident jmenuje předsedu a členy vlády, soudce, podepisuje zákony, odvolává vládu, může udělovat amnestii. Zastupuje stát navenek, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje generály, vyhlašuje volby do Parlamentu. Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Vláda rozhoduje ve sboru, k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 17

19 . STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKŮ: Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. ÚSTAVNÍ SOUD ochraňuje ústavnost. Skládá se z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let. Rozhoduje o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem, o ústavních stížnostech proti státu. SOUDY Soustavu soudů tvoří : Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Vrchní, krajské a okresní soudy. 18

20 . STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: Nejvyšší kontrolní úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. 19

21 . STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem činnosti této banky je péče o stabilitu měny. 20

22 . STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKŮ: Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Členové zastupitelstev jsou voleni na dobu čtyř let. Zastupitelstva mohou vydávat vyhlášky v mezích své působnosti. 21

23 Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993. 22

24 ČSRČSSRČSFRČR1948196019681993Československá republika Československá socialistická republika Československá federativní republika Česká republika 23

25  KAM VOLÍ LID SVÉ ZÁSTUPCE?  JAK ČASTO PROBÍHAJÍ VOLBY?  KDO VOLÍ PREZIDENTA REPUBLIKY?  KDO PEČUJE O STABILITU MĚNY? 24

26 25


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autor prezentace:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google