Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hyperkinetické poruchy F 90.1 Emo č ní poruchy F93 Poruchy chování F91 Poruchy sociálních vztah ů se vznikem specifickým pro d ě tství a adolescenci F94.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hyperkinetické poruchy F 90.1 Emo č ní poruchy F93 Poruchy chování F91 Poruchy sociálních vztah ů se vznikem specifickým pro d ě tství a adolescenci F94."— Transkript prezentace:

1 Hyperkinetické poruchy F 90.1 Emo č ní poruchy F93 Poruchy chování F91 Poruchy sociálních vztah ů se vznikem specifickým pro d ě tství a adolescenci F94 Tikové poruchy F95 Jiné poruchy chování s po č átkem obvykle v d ě tství a adolescenci F98 Neorganická enkopréza F98.1 NKS – Dysfluence – koktavost F98.5

2  Porucha aktivity a pozornosti F90.0 Syndrom nedostatku pozornosti s hyperaktivitou.  Hyperkinetická porucha F90.1 Stejná symptomatika v č etn ě poruch chování, které č asto p ř es agresi v mladším v ě ku ústí do disociálního chování v adolescenci. Nácvik sociáln ě p ř ijatelného chování

3  Porucha chování ve vztahu k rodin ě Nevhodné, nestimulující psychosociální prost ř edí – narušené vztahy, provokace, vzdor, neposlušnost, nep ř átelství, p ř ecitliv ě lost, drá ž divost, podezíravost, mstivost, ni č ení, kráde ž e…  Nesocializovaná porucha chování F91.0 Chování samotá ř ského, agresivního typu, násilnosti, út ě ky, vandalismus…  Socializovaná porucha chování F91.2 Zapojení do party – vztah, rituály, kráde ž e, týrání, agrese mén ě č asto, záškoláctví, negativní postoje k autoritám…

4  Separa č ní úzkostná porucha F93.0  Fobická úzkostná porucha v d ě tství F93.1  Školní fobie  Sociální úzkostná porucha F93.2  Porucha sourozenecké rivality

5 Syndrom psychické deprivace z nedostatku č asného, pevného a bezpe č ného sociálního kontaktu s d ů v ě rn ě známými lidmi.  Elektivní/selektivní/totální mutismus F94.0  Reaktivní porucha p ř íchylnosti v d ě tství F94.1  Dezinhibovaná poruch a p ř íchylnosti v d ě tství F94.2 Porucha se č asto týká tzv. ústavních d ě tí.

6  Tiky jsou bezd ěč né, rychlé, prudké a č asto opakované pohyby. Projikují se na celém t ě le, nej č ast ě ji v obli č eji a v oblastech malých svalových skupin (mrkání, kr č ení nosu, trhání ramen,hlasové tiky). Mohou vznikat i nápodobou nebo drá ž d ě ním. D ě ti jsou p ř ecitliv ě lé, unavené, se zvýšenou tenzí.  M ůž e být p ř echodná, chronická motorická, vokální porucha, kombinovaná mnoho č etná vokáln ě motorická porucha s celo ž ivotní prevalencí.

7  Neorganická enuréza F98.0  Neorganická enkopréza F98.1  Koktavost F98.5


Stáhnout ppt "Hyperkinetické poruchy F 90.1 Emo č ní poruchy F93 Poruchy chování F91 Poruchy sociálních vztah ů se vznikem specifickým pro d ě tství a adolescenci F94."

Podobné prezentace


Reklamy Google