Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nábo ž enství  islám  nejmladší z 3 tzv. abrahamových nábo ž enství  druhé nejrozší ř en ě jší nábo ž enství  Korán  monoteismus  46 stát ů  Šárí‘a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nábo ž enství  islám  nejmladší z 3 tzv. abrahamových nábo ž enství  druhé nejrozší ř en ě jší nábo ž enství  Korán  monoteismus  46 stát ů  Šárí‘a."— Transkript prezentace:

1

2 Nábo ž enství  islám  nejmladší z 3 tzv. abrahamových nábo ž enství  druhé nejrozší ř en ě jší nábo ž enství  Korán  monoteismus  46 stát ů  Šárí‘a ---- cesta

3

4 Role rodiny  rodina je velmi d ů le ž itá  rodinné právo sou č ástí Šárí‘a  hlava rodiny:d ě d,mu ž ští p ř íbuzní  p ř ivdané snachy musí zajistit pokra č ování rodu po mu ž ské linii,podílet se na hospodá ř ství a udr ž ovat harmonii v rodin ě  patriarchát  mu ž hlava rodiny:to se projevuje u dív č ích jmén  státní p ř íslušnost

5 Man ž elství  Smluvní vztah uzavírající se mezi ž enichem a zákonným zástupcem nev ě sty  2 sv ě dci-sv ě dkem nev ě sty m ůž e být otec,bratr nebo jakýkoliv mu ž ský p ř íbuzný,není-li v rodin ě takovýto č lov ě k---soudce  nejpodstatn ě jší č ást smlouvy---výše mahru  s ň atky zprost ř edkovávají rodi č e- ž ena nemá právo hledat si partnera,mu ž nemá právo po ž ádat o ruku dívku(nejd ř íve rodi č e)  Snoubenci nesmí z ů stat sami  Dívka(rodina)o č ekává zabezpe č ení

6

7 Rozvod podle Šárí‘a-mu ž má právo, ž ena ne p ř esto je procento rozvodu nap ř v evropských zemích nesrovnateln ě vyšší,proto ž e podle nábo ž enství e rozvod mo ž ný,ale ne ž ádoucí rozvodová formule: „zapuzuji t ě “ Po dobu č ekací lh ů ty se ž ena nesmí vdát—mu ž ji po tuto dobu ješt ě musí ž ivit a také má nárok na dít ě které by se v této dob ě narodilo pokud se nedohodnou kdo dostane d ě tí,soud v ě tšinou rozhoduju v prosp ě ch mu ž e mu ž vrací majetek a vydává druhou č ást mahru,ale jestli po ž ádá o rozvod ž ena nemá právo ž ádat druhou č ást mahru

8 Postavení ž eny v Koránu :3 postavení mu ž i mají povinnost ž enu zabezpe č ovat domácí a rodinné prost ř edí na ve ř ejnosti:pouze s mu ž em musí být zahalená,aby nevzbuzovala u mu žů h ř íšné myšlenky

9 D ě ti v muslimské rodin ě po narození---- adhán d ů le ž itá sou č ást rodiny syn d ů le ž it ě jší ne ž dcera otec dcery p ů jde do ráje=>konec zabíjení d ě ti na výchov ě d ě tí se podílí také tchýn ě (matka otce) dívky jsou vychovávány mnohem p ř ísn ě ji ne ž chlapci adopce:dít ě si ponechá p ř íjmení svého otce a adoptivní syn se také m ůž e o ž enit s pravou dcerou adoptivních rodi čů -nejsou p ř íbuzní.

10 Zdroje: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/dvorakovadomov.pdf http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b05cizinci/04/08.pdf http://www.photoserver.eu/zobrazeni_fotky.php?cislo_fotky=353902

11


Stáhnout ppt "Nábo ž enství  islám  nejmladší z 3 tzv. abrahamových nábo ž enství  druhé nejrozší ř en ě jší nábo ž enství  Korán  monoteismus  46 stát ů  Šárí‘a."

Podobné prezentace


Reklamy Google