Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 Původně byla součástí psychopedie.
Obor speciální pedagogiky zabývající se výchovou, převýchovou, vzděláním a pracovní přípravou mravně narušených jedinců. Zaměřuje se na mravní formování osobnosti, výzkum příčin poruch chování, jejich nápravu a prevenci. Původně byla součástí psychopedie. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 cílená reedukace a resocializace jedince
Cílem je: cílená reedukace a resocializace jedince podpora sociální stability prostředí odstranění defektivity eliminace negativních postojů a posilování sebehodnocení odstranění negativních vlivů v sociálním okolí jedince omezení znevýhodnění a rizika poruch chování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 kriminalita (zločinnost) – chování porušující trestní normy
Základní pojmy delikvence – činnost porušující zákonné nebo jiné normy chování (obvykle protispolečenské jednání) kriminalita (zločinnost) – chování porušující trestní normy mravní narušenost (od r – obtížná vychovatelnost) - narušený vztah k hodnotovému systému Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 deprivace nedostatek v uspokojování základních (hl. duševních) potřeb člověka deprivace psychická - chudé, nepodnětné prostředí deprivace citová - dlouhodobé citové strádání deprivace sociální - není např. uspokojována potřeba adekvátního místa mezi vrstevníky vnější projevy - inteligenční a citová nevyspělost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 poruchy chování deprivant - člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality (případně o ni přišel), nejvýraznější důsledky v citové oblasti norma – to, co společenská kriteria vymezují jako normální (obyčejně ve vztahu k tradici), sociální norma – pravidla soužití v jednom sociálním prostoru (sociální skupině) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 sociální exkluze – sociální vyloučení
deviace - odklon od standardu,chování narušující obecně uznávané normy a pravidla chování dané společnosti, sociální deviace – odchylky, které mají význam v sociálních interakcích a vztazích sociální exkluze – sociální vyloučení reedukace – převýchova osob s poruchami chování resocializace – opětovné úplné zapojení do společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 prevence – předcházení vzniku poruch – primární až terciální věk:
dítě – v souvislosti s kriminalitou je to jedinec ve věku 6-15 let mladistvý – let (omezená trestní odpovědnost) mládež – širší skupina do 18 let (zákon nespecifikuje) nezletilý – v etopedii do 15 let (jinak do 18) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Klasifikace poruch chování: 1) dle věku:
dětská delikvence (prekriminalita) – věk od 6 do15 let skupinovost, malá promyšlenost a připravenost nejčastěji krádeže Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 juvenilní delikvence (delikvence mladistvých) - věk 15-18 let
silný vliv vrstevníků (vytváření part) opilství, výtržnictví, neoprávněné užívání motorového vozidla, rozkrádání, prostituce, toxikománie, hráčství kriminalita dospělých - věk 18+ rozsáhlá trestní činnost s častou recidivou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 2) dle stupně společenské nebezpečnosti: disociální chování
nepřiměřené, nespolečenské, avšak zvládnutelné, nejčastější výskyt v rodinné či školní výchově charakteristický rys: nepoškozuje společnost drobná porušení normy: kázeňské přestupky proti školnímu řádu, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži řešení - poradenské instituce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 asociální chování patrný rozpor se společenskou morálkou
většinou chybí sociální cítění jedince porušování spol. a mravních norem (ale intenzitou ještě nepřekračuje právní předpisy) jednáním většinou škodí sám sobě – útěky, záškoláctví, toxikománie, sebepoškozování, hráčství, lži, krádeže řešení - vyžaduje speciálně pedagogický přístup výchovná zařízení, zdravotnické instituce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 antisociální chování protispolečenské jednání, poškozuje jedince, jeho okolí, společnost ohrožuje majetek, hodnoty i život velmi často navazuje na chování asociální porušování zákona, veškerá trestná činnost - krádeže, loupeže, zabití, výrazné násilí, sexuální delikty řešení - reedukace probíhá ve školských zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 3) dle převládající složky osobnosti: neurotický jedinec
ovlivňovaný neurotickým prostředím školní obtíže související s neshodami v rodině nerovová labilita, menší sebeovládání, zkratkovité reakce nižší schopnost zvládat adekvátně akutní zátěž narušená psychická a citová rovnováha vnitřní konflikty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 psychopatický jedinec (jedinec s poruchou osobnosti)
vrozená biologická dispozice trvalé povahové odchylky abnormální struktura osobnosti neadekvátní chování, nepřizpůsobivost, konflikty s okolím, emocionální poruchy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 jedinec sociálně nepřizpůsobivý sociálně patologické jednání
příčina – závislost, narušení sociálních vztahů po propuštění z výkonu ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, nedůstojný způsob života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 jedinec s nižší úrovní rozumových schopností zvýšeně ovlivnitelný
žijící přítomností konzumní způsob života postrádá náhled na své jednání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Poruchy chování Neagresivní
Dětské lži - nutné hodnotit ve vztahu k vývojové úrovni dítěte. Rozlišujeme tři druhy lží: konfabulaci (smyšlenku) – normální u dětí předškolního věku lež bájivá – vymýšlení nepravdivých příběhů, dítě zpravidla hraje atraktivní roli, chybí vědomí nepravdy, chybí účelnost – nejde o poruchu chování pravá lež – je charakteristická vědomím nepravdivosti, sledování nějakého účelu, převážně až ve školním věku, při posuzování lži je významné jak často lže, komu lže, kdy lže,v jaké situaci. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Zlozvyky – jsou doprovázeny potřebou kladných citových prožitků.
Neposlušnost a nekázeň – často chybí pocit jistoty a bezpečí, vzniká např. při nadměrném nebo nízkém omezování. Vzdor a negativismus – dítě objeví, že může chtít a nechtít (období vzdoru kolem 3. roku a v pubertě) – projevuje se odpor vůči výchovnému působení. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Záškoláctví –spojováno se strachem z negativního hodnocení školní práce. Příčinou může být škola, rodina, ale i osobnost dítěte. Počátkem záškoláctví bývá impulsivní jednání, které vyvolává nutnost dělat další přestupky. Záškoláctví muže mít charakter plánu a jeho realizace, může být individuální i skupinová. Při nápravě je důležitá spolupráce školy a rodiny. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Útěky a toulání – jsou variantou únikového jednání především z rodinného prostředí. Útěky mohou být chronického či aktuálního charakteru, prakticky jde o adaptační selhání – příčinou mohou být nedostatky v osobnostním vývoji dítěte, prostředí, existují však i útěky tzv. bez příčiny, nemotivované – zde je potřeba spolupracovat s lékařem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 plánované a připravované opakované chorobné toulání
Druhy útěků: reaktivní, impulzívní plánované a připravované opakované chorobné toulání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Krádeže – jsou záměrné, je potřeba posuzovat několik kriterií: místo
způsob cíl krádež pro partu kleptomanie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 Drogová problematika – je tělesná a duševní závislost na určité látce, ovlivňuje fyziologické a duševní projevy. Vede k destrukci osobnosti, s duševními změnami postupuje i tělesné chátrání. Svou roli sehrává nuda, nedostatek atraktivní činnosti apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 vandalismus – agresivní jednání, ničení věcí týrání – osob, zvířat
2) Agresivní projevy – jsou charakteristické porušováním sociálních norem, často jsou spojeny s omezováním základních práv ostatních.  vandalismus – agresivní jednání, ničení věcí týrání – osob, zvířat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Péče o jedince s poruchami chování
Záleží na stupni mravní narušenosti: 1) etopedická (převýchovná) péče – realizuje se: ve speciálních školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo preventivní péče ve věznicích pro výkon trestu odnětí svobody Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 2) léčebná péče - zajišťována v rámci:
psychiatrických léčeben (příp. psychiatrických oddělení) poraden pro závislé osoby terapeutických komunit Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 sociální pracovníci a kurátoři terapeutické komunity streetworkeři
3) sociální péče sociální pracovníci a kurátoři terapeutické komunity streetworkeři Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 Děkuji za pozornost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google