Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 Obor speciální pedagogiky zabývající se výchovou, převýchovou, vzděláním a pracovní přípravou mravně narušených jedinců. Zaměřuje se na mravní formování osobnosti, výzkum příčin poruch chování, jejich nápravu a prevenci. Původně byla součástí psychopedie. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Cílem je: cílená reedukace a resocializace jedince podpora sociální stability prostředí odstranění defektivity eliminace negativních postojů a posilování sebehodnocení odstranění negativních vlivů v sociálním okolí jedince omezení znevýhodnění a rizika poruch chování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Základní pojmy delikvence – činnost porušující zákonné nebo jiné normy chování (obvykle protispolečenské jednání) kriminalita (zločinnost) – chování porušující trestní normy mravní narušenost (od r. 1960 – obtížná vychovatelnost) - narušený vztah k hodnotovému systému

5 deprivace o nedostatek v uspokojování základních (hl. duševních) potřeb člověka o deprivace psychická - chudé, nepodnětné prostředí o deprivace citová - dlouhodobé citové strádání o deprivace sociální - není např. uspokojována potřeba adekvátního místa mezi vrstevníky o vnější projevy - inteligenční a citová nevyspělost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 poruchy chování o deprivant - člověk, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality (případně o ni přišel), nejvýraznější důsledky v citové oblasti o norma – to, co společenská kriteria vymezují jako normální (obyčejně ve vztahu k tradici), sociální norma – pravidla soužití v jednom sociálním prostoru (sociální skupině) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 o deviace - odklon od standardu,chování narušující obecně uznávané normy a pravidla chování dané společnosti, sociální deviace – odchylky, které mají význam v sociálních interakcích a vztazích o sociální exkluze – sociální vyloučení o reedukace – převýchova osob s poruchami chování o resocializace – opětovné úplné zapojení do společnosti

8 prevence – předcházení vzniku poruch – primární až terciální věk: o dítě – v souvislosti s kriminalitou je to jedinec ve věku 6-15 let o mladistvý – 15-18 let (omezená trestní odpovědnost) o mládež – širší skupina do 18 let (zákon nespecifikuje) o nezletilý – v etopedii do 15 let (jinak do 18) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Klasifikace poruch chování: 1) dle věku: dětská delikvence (prekriminalita) – věk od 6 do15 let o skupinovost, malá promyšlenost a připravenost o nejčastěji krádeže Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 juvenilní delikvence (delikvence mladistvých) - věk 15-18 let o silný vliv vrstevníků (vytváření part) o opilství, výtržnictví, neoprávněné užívání motorového vozidla, rozkrádání, prostituce, toxikománie, hráčství kriminalita dospělých - věk 18+ o rozsáhlá trestní činnost s častou recidivou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 2) dle stupně společenské nebezpečnosti: disociální chování o nepřiměřené, nespolečenské, avšak zvládnutelné, nejčastější výskyt v rodinné či školní výchově o charakteristický rys: nepoškozuje společnost o drobná porušení normy: kázeňské přestupky proti školnímu řádu, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži o řešení - poradenské instituce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 asociální chování o patrný rozpor se společenskou morálkou o většinou chybí sociální cítění jedince o porušování spol. a mravních norem (ale intenzitou ještě nepřekračuje právní předpisy) o jednáním většinou škodí sám sobě – útěky, záškoláctví, toxikománie, sebepoškozování, hráčství, lži, krádeže o řešení - vyžaduje speciálně pedagogický přístup o výchovná zařízení, zdravotnické instituce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 antisociální chování o protispolečenské jednání, poškozuje jedince, jeho okolí, společnost o ohrožuje majetek, hodnoty i život o velmi často navazuje na chování asociální o porušování zákona, veškerá trestná činnost - krádeže, loupeže, zabití, výrazné násilí, sexuální delikty o řešení - reedukace probíhá ve školských zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 3) dle převládající složky osobnosti: neurotický jedinec o ovlivňovaný neurotickým prostředím o školní obtíže související s neshodami v rodině o nerovová labilita, menší sebeovládání, zkratkovité reakce o nižší schopnost zvládat adekvátně akutní zátěž o narušená psychická a citová rovnováha o vnitřní konflikty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 psychopatický jedinec (jedinec s poruchou osobnosti) o vrozená biologická dispozice o trvalé povahové odchylky o abnormální struktura osobnosti o neadekvátní chování, nepřizpůsobivost, konflikty s okolím, emocionální poruchy

16 jedinec sociálně nepřizpůsobivý o sociálně patologické jednání o příčina – závislost, narušení sociálních vztahů po propuštění z výkonu ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, nedůstojný způsob života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 jedinec s nižší úrovní rozumových schopností o zvýšeně ovlivnitelný o žijící přítomností o konzumní způsob života o postrádá náhled na své jednání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 Poruchy chování 1)Neagresivní Dětské lži - nutné hodnotit ve vztahu k vývojové úrovni dítěte. Rozlišujeme tři druhy lží: o konfabulaci (smyšlenku) – normální u dětí předškolního věku o lež bájivá – vymýšlení nepravdivých příběhů, dítě zpravidla hraje atraktivní roli, chybí vědomí nepravdy, chybí účelnost – nejde o poruchu chování o pravá lež – je charakteristická vědomím nepravdivosti, sledování nějakého účelu, převážně až ve školním věku, při posuzování lži je významné jak často lže, komu lže, kdy lže,v jaké situaci. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19 Zlozvyky – jsou doprovázeny potřebou kladných citových prožitků. Neposlušnost a nekázeň – často chybí pocit jistoty a bezpečí, vzniká např. při nadměrném nebo nízkém omezování. Vzdor a negativismus – dítě objeví, že může chtít a nechtít (období vzdoru kolem 3. roku a v pubertě) – projevuje se odpor vůči výchovnému působení. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Záškoláctví –spojováno se strachem z negativního hodnocení školní práce. Příčinou může být škola, rodina, ale i osobnost dítěte. Počátkem záškoláctví bývá impulsivní jednání, které vyvolává nutnost dělat další přestupky. Záškoláctví muže mít charakter plánu a jeho realizace, může být individuální i skupinová. Při nápravě je důležitá spolupráce školy a rodiny. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Útěky a toulání – jsou variantou únikového jednání především z rodinného prostředí. Útěky mohou být chronického či aktuálního charakteru, prakticky jde o adaptační selhání – příčinou mohou být nedostatky v osobnostním vývoji dítěte, prostředí, existují však i útěky tzv. bez příčiny, nemotivované – zde je potřeba spolupracovat s lékařem. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Druhy útěků: reaktivní, impulzívní plánované a připravované opakované chorobné toulání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23 Krádeže – jsou záměrné, je potřeba posuzovat několik kriterií: o místo o způsob o cíl o krádež pro partu o kleptomanie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 Drogová problematika – je tělesná a duševní závislost na určité látce, ovlivňuje fyziologické a duševní projevy. Vede k destrukci osobnosti, s duševními změnami postupuje i tělesné chátrání. Svou roli sehrává nuda, nedostatek atraktivní činnosti apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 2) Agresivní projevy – jsou charakteristické porušováním sociálních norem, často jsou spojeny s omezováním základních práv ostatních. vandalismus – agresivní jednání, ničení věcí týrání – osob, zvířat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26 Péče o jedince s poruchami chování Záleží na stupni mravní narušenosti: 1) etopedická (převýchovná) péče – realizuje se: ve speciálních školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo preventivní péče ve věznicích pro výkon trestu odnětí svobody Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27 2) léčebná péče - zajišťována v rámci: psychiatrických léčeben (příp. psychiatrických oddělení) poraden pro závislé osoby terapeutických komunit Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 3) sociální péče sociální pracovníci a kurátoři terapeutické komunity streetworkeři Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Etopedie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google