Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etopedie Obor SP zabývající se výchovou, převýchovou, vzděláním a pracovní přípravou mravně narušených jedinců.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etopedie Obor SP zabývající se výchovou, převýchovou, vzděláním a pracovní přípravou mravně narušených jedinců."— Transkript prezentace:

1 Etopedie Obor SP zabývající se výchovou, převýchovou, vzděláním a pracovní přípravou mravně narušených jedinců.

2 Jiné formulace Etopedie sleduje takové projevy jedince, které se vymykají z průměrného chování dané věkové kategorie a sociokulturní kategorie. Etopedie zkoumá projevy které se svým chováním vymykají společenské normě. Etopedie pracuje s obtížně vychovatelnou, (mravně vadnou, maladjustovanou, delikventní) mládeží z hlediska věkové normy, z hlediska pohlaví, sociokulturního prostředí a konkrétní situace.

3 Terminologie - nejednotnost
Defekt v Etopedii : mravní narušenost, obtížná vychovatelnost, dnes nejčastěji : sociálně patologické projevy poruchy chování

4 Sjednocené pojmy DELIKVENCE
činnost porušující zákonné či jiné normy chování, protispolečenské chování, širší než kriminalita, Dětská delikvence - prekriminalita do 15 let, juvenilní delikvence - (do 18 let), Kriminalita mladistvých

5 Sjednocené pojmy DEPRIVANT - užívané od roku 1996
Lidé kteří z biologického, psychických nebo sociokulturních důvodů nedosáhli či přišli o lidskou normalitu. V psychologii – nedostatek či omezení určitých podnětů, Depravace – zkaženost, zpustlost

6 Sjednocené pojmy - věk DÍTĚ - v souvislosti s kriminalitou 6 – 15 let, obecně 0-15 let MLADISTVÝ let, omezená trestní zodpovědnost, Blízký věk mladistvého – dle práva do 20 let MLÁDEŽ – širší skupina do 18 let, zákon nespecifikuje, výše zletilí, plnoletí, NEZLETILÝ – Etopedie vymezuje do 15 let, běžně se používá do zletilosti ( 18 let )

7 Sjednocené pojmy MRAVNÍ NARUŠENOST
narušený vztah k hodnotovému systému, primární příčina poruch chování, do roku obtížná vychovatelnost, šířeji výchova jedinců postižených jiným druhem postižení, sociální narušenost, nepřizpůsobenost

8 Sjednocené pojmy PREVENCE – postupy zaměřené na předcházení vzniku poruch, jejich prohloubení a možnosti další recidivy sociálně patologického jednání. Primární až terciální. Následná péče, postpenitenciální péče. PŘEVÝCHOVNÝ PROCES (reedukační) cílem je resocializace.

9 Etiologické sociální faktory
výchovná zanedbanost výchovná narušenost vyloženě patologické prostředí citová narušenost sociální izolovanost

10 Klasifikace poruch chování obecně
Negativní odchylka v chování osob od normy ( určité měřítko normality jako stavu). Normu však lze posuzovat nejen SP ale i jinak : - statisticky, - psychologicky, - medicínsky, - filosoficky, - sociální atd

11 Klasifikace poruch chování (obvyklá)
podle stupně společenské nebezpečnosti z hlediska dosaženého věku dle převládající složky osobnosti skupina se syndromem LMD

12 Poruchy chování dle stupně společenské nebezpečnosti
Starší klasifikace a užívané dělení : mládež mravně ohrožená mládež mravně narušená mládež mravně vadná Dnes obecně používané dělení : Disociální chování Asociální chování Antisociální chování

13 Disociální chování Nespolečenské, nepřiměřené, dá se zvládnout,
nenabývá sociální dimenze, projevuje se v rodině a ve škole ( vzdorovitost, negativizmus, lži ), charakteristické pro určitý věk ( nástup do školy, puberta ), průvodní jev jiného postižení ( LMD, neuróza), přechodný ráz, projevy mohou zmizet, úprava pomocí ambulantní péče.

14 Asociální chování V rozporu se společenskou morálkou, problémy se sociálním cítěním, výrazná odlišnost od spol. průměru, porušovaní společenských norem, nepřekračuje právní předpisy, škodí sám sobě (záškoláctví, toulky, alkoholis.), setrvalý charakter, častá frekvence, zhoršující se ráz. Vyžaduje spec. pedagogický přístup. Indikace – výchovné zařízení, psychiatrie, psychoteterapie.

15 Antisociální chování Veškeré protispolečenské jednání ( bez ohledu na věk, původ, intenzitu). Poškozuje společnost i jedince, Ohrožuje hodnoty a lidský život. Porušování zákona. Reedukace – ústavní péče nebo věznice. Formy – krádeže, loupeže, vandalství, sex , zabití, vraždy, terorismus, organizovaný zločin.

16 Poruchy chování z hlediska věku
Kategorie dětí ve věku 6-15 let - Prekriminalita, Dětská delikvence, Dětská kriminalita, - Juvenilní delikvence, kriminalita mladistvých, kategorie let - Kriminalita dospělých, mladí dospělí

17 Poruchy chování dle převládající složky osobnosti
Osoby s neurotickými problémy neurotizující vliv výchovy v rodině, školní obtíže související s neshodami v rodině, nervová labilita, zkratkové reakce, zvýšené napětí, omezené sebeovládání, narušená psychická a citová rovnováha, vnitřní konflikty

18 Poruchy chování dle převládající složky osobnosti
Osoby s psychopatickým vývojem vrozená biologická dispozice, trvalé povahové odchylky, neadekvátní chování, nepřizpůsobivost, konflikty s okolím, emocionální poruchy Osoby sociálně nepřizpůsobené propuštění z výkonu trestu či trest odložen, lidé závislí, lidé „neúnosňáci“.

19 Poruchy chování dle převládající složky osobnosti
- osoby se sníženými rozumovými schopnostmi - jedinci s LMD postižením – projevy u dětí poruchami motorických funkcí, Poškozením percepce, poruchy myšlení, poruchy chování a změny osobnosti příznaky – problematický kontakt s okolím,odchylky v citové oblasti, nízká frustrační tolerance, změny osobnosti, neodpovídající soc. chování

20 Péče o jedince s poruchami chování
Etopedická péče ( převýchovná ) – ve spec. školských zařízeních, věznicích. Léčebná péče – zdravotnictví – psychiatrické léčebny, poradenská zařízení, terapeutické komunity Sociální péče – soc. pracovnice a kurátoři, streetworker, komunity, Centra sociální prevence

21 Ústavní výchova Nařizuje soud dle zákona o rodině, kde jiná opatření nevedla k nápravě, případně rodiče nemohly zabezpečit výchovu ( sociální a výchovné důvody ). 0 - 3 let - zdravotnictví - kojenecké ústavy let - školství Sociální důvody - DD, ZŠ, ÚSP Výchovné důvody – DDŠ,VÚ ( preventivní charakter ), trvá dokud je potřeba pokud soud nerozhodne jinak do 18 let ( max. do19let)

22 Ochranná výchova Nařizuje soud – ochranné opatření, nerozhoduje o tom, jak dlouho a v jakém zařízení, Zrušení soud na návrh zákonných zástupců, o místě nerozhoduje Diagnostický ústav Občansko–právní řízení – dítě mezi 12 – 15 rokem vykoná čin vyžadující výjimečný trest Trestní řízení dtto dítě věku 15 – 18 let (ochranná léčba,dle soudu lepší než vězení)

23 Ústavní péče Diagnostické ústavy – prochází každý jedinec, který má být umístěn v kolektivní péči, přijetí rozhodnutím soudu, příp. na žádost rodičů, spádová oblast,někdy záchytná pracoviště( spec. režim – samotka ), doba pobytu 8 týdnů – vyšetření pedagogické, psychologické, sociální, zdravotní. Zjištění stupně mravního narušení, sociální zanedbanosti, možností nápravy a profesní přípravy.

24 Dětský diagnostický ústav ( DDÚ )
internátní, koedukovaný, 6 – 15 let, někdy i od 3 let, sociální či výchovné důvody, děti z terénu nebo z jiných zařízení ( DD, ZvŠ ), má i školu, od třídy ZŠ do 15 dětí, ZvŠ 12 , ve třídě více ročníků. Cílem – diagnostika, děti ve výchovných skupinách do 12 let, po ukončení - kolektivní zařízení ( dislokační komise ) nebo také domů

25 Diagnostický ústav pro mládež (DÚM)
internátní , nekoedukované, 15 – 18 let, Přijetí pro výchovné problémy. Cíl – diagnostické vyšetření, převážně soudní rozhodnutí, z terénu nebo z věznic ( z vazby ), uložení ochranné výchovy, škola – doplnění základ. vzdělání, případně pokračování, pracovně výchovné skupiny, mimo práci výchovné skupiny po 10 klientech, odchod do VÚM, výkon trestu, příp. domů

26 Dětský domov děti tělesně i duševně zdravé, bez výchovných problémů, sociální důvody, právně předběžné opatření, dohoda rodiče – vedení DD. koedukované, škola v místě DD, SŠ děti přes týden na internátě – víkend jako rodina, výjimečně ZvŠ.

27 DD - rodinného typu Dlouhodobý pobyt, věk 3 – 18 let, prakticky do ukončení přípravy na profesi ( i VŠ ), základem rodinná buňka ( 8 – 10 dětí – model života v rodině), sourozenci, vlastní prostory, personál – teta, strýc, Kapacita 20 – 30 dětí.

28 DD - internátní Kratší doba pobytu, v době školní docházky,
základem výchovná skupina do 15 dětí. Kapacita do 40 dětí ( v praxi i větší ). Dnes spíš jako nestandardní typ.

29 Speciální výchovná zařízení
Cíl – převýchovný proces, dělení dle věku, pohlaví, stupně narušení, typu školního vzdělání, umístění přes diagnostické ústavy, nařízení právní úpravou ( rozhod. soudu, ÚV nebo OV ), kapacita 3 – 7 výchovných skupin většinou do 12 dětí na skupinu .

30 Dětský domov se školou dříve Dětský výchovný ústav( DVÚ)
Nekoedukované, internátní, poruchy chování a poruchy soc.charakteru, věk 10 – 15 let, ZŠ nebo ZvŠ ( 12 – 15 dětí ve třídě , více ročníků), nemohou opouštět ústav, stálý dohled, výchovné skupiny po 12 dětech. Cíl – převýchova, vzdělání, individualizované metody, rozhodnutí o propuštění soud, ředitelství – podmíněné propuštění. Po ukončení ZŠ většinou dislokován do VÚM.

31 Dětský domov se školou se zvýšenou výchovnou péčí
Určen pro jedince s antisociálním chováním, nařízená OV nebo ÚV, věk obvykle 10 – 15 let.

32 Dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem
děti z DD nebo DD se školou se zjištěnou duševní poruchou ( nelze výchova v DD ale není potřeba zdrav. zař. ), i děti pod 10 let, prostřednictvím DD. Cíl – souběžná výchovná i léčebná péče. Mimo školu výchovné skupiny (6 – 8 svěřenců), Pouze nezbytně nutná doba

33 Výchovný ústav pro mládež (VÚM)
Nekoedukovaný, 15 – 18 let, nařízení ÚV nebo OV, Cíl - převýchova, příprava na povolání v rámci ústavu, maturitní obory nejsou, učební obor vybrán v diagnostickém ústavu, vzdělávání složité, výchovné skupiny ( 12 členů, u MR do 10 ). Ukončení zletilostí či soudem.

34 Výchovné ústavy pro mládež se zvl. režimy
Výchovný ústav pro mládež se zvýš. výchovnou péčí let, vyšší stupeň narušení, i z DD se školou při neúspěchu převýchovy Výchovný ústav pro mládež s ochranným režimem zpřísněný výchovný režim, mladiství s antisoc. formami chováním a opakovanými útěky, skupiny po 10 klientech, pracovně výchovné skupiny

35 Výchovný ústav pro mládež s výchovně léčebným režimem
Typ Výchovný ústav pro mládež věk let, nařízené ÚV nebo OV, porucha chování + další vada vyžadující zvláštní péči, nové, dosud nespecifikované, úvahy o koedukovaném zařízení, výchovné skupiny po 8 i méně. Metodika a praxe se mohou lišit !!

36 Výchovné ústavy se zvl. režimy
Výchovný ústav pro děti a mládež úkoly v rozsahu DVÚ a VÚM, 10 – 18 let, zřízen tam kde nelze řešit dvěma ústavy, komplikovanější Výchovný ústav pro nezletilé matky na základě Zákona č. 390/91 Sb., pro dívky do 18 let, s nařízenou ÚV nebo OV. Cíl – převýchova, přijetí role matky, zodpověd. za dítě, vzdělávání jako ve VÚM.

37 Preventivní výchovná péče
Tresty, ÚV, OV - stigmatizace, recidiva, spol. odcizení, spornost efektivity současné ústavní převýchovy, Prevence nemá u nás velkou tradici.

38 Střediska výchovné péče pro děti a mládež
Úkol – prevence, práce s klienty v době únosného narušení, dobrovolnost, ambulantní péče, 6 – 18 let. SVP zařazeno do systému PP poradenství, mohou vznikat jako samostatná pracoviště nebo součást jiných typů, SVP je přechod mezi výchovným poradenstvím, ambulantní péčí a ústavní péčí.. Vznik v r

39 Další možnosti SVP možnost zřízení internátního oddělení pro max. dvouměsíční pobyt, do 15 let koedukované, skupina 6 – 8 klientů, 2 skupiny, včetně vzděláváni . SVP má možnost zřízení krizového azylového oddělení ( pobyt do 3 dnů ), Individuální práce, skupinová a individuální terapie, poradenství, osvěta pro veřejnost


Stáhnout ppt "Etopedie Obor SP zabývající se výchovou, převýchovou, vzděláním a pracovní přípravou mravně narušených jedinců."

Podobné prezentace


Reklamy Google