Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Nebesá ř MV-G Ř HZS Č R Označení hasičů na přilbách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Nebesá ř MV-G Ř HZS Č R Označení hasičů na přilbách."— Transkript prezentace:

1 Jakub Nebesá ř MV-G Ř HZS Č R Označení hasičů na přilbách

2 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 39/2009, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje, se mění takto: V části I. pokynu se doplňují odstavce 8 až 11, které zní:

3  Ozna č ení hasi čů na p ř ilbách se provádí prost ř ednictvím barevného samolepícího pásu o ší ř i 35 mm umíst ě ného na povrch sko ř epiny p ř ilby.  Pás se nalepuje vodorovn ě na zadní stranu p ř ilby a to p ř ibližn ě ve výši pomyslné linie spojující úchyty upínacího systému obli č ejové masky.  Pás m ů že být p ř erušen v oblasti, kde p ř echází p ř es h ř eben p ř ilby.  Pás je vyroben z materiálu s retroreflexivními vlastnostmi.

4  Pokud to konstrukce p ř ilby umož ň uje, je možné u velitelských funkcí použít jako dopln ě k tohoto ozna č ení také č elní štítek v barevném provedení shodném s barevným provedením pásu.  U ostatních funkcí je možné použít č elní štítek v barevném provedení č erném nebo zlatém.

5  P ř íslušnost hasi č e k JPO je uvedena v levé č ásti pásu, prost ř ednictvím nápisu vyjad ř ujícím jednozna č ným zp ů sobem místo dislokace jednotky (obvykle se uvádí celý název obce, v níž je jednotka dislokována).

6  V pravé č ásti pásu je uvedeno celé p ř íjmení hasi č e a první písmeno jeho jména, za kterým je te č ka. P ř íjmení a první písmeno jména jsou odd ě leny mezerou. Pokud je to zapot ř ebí pro rozlišení hasi čů, lze použít další písmena z jména, p ř ípadn ě zkratky slov starší a mladší („st.“ a „ml.“).

7  Nápisy jsou provedeny velkými tiskacími písmeny o výšce p ř ibližn ě 10 mm (výška písmen m ů že být p ř izp ů sobena celkové délce nápisu). V p ř ípad ě provedení nápis ů tiskem, nebo jinou technologií, se použije typ písma Arial CE.  Nápisy lze na pás provést i ru č n ě, permanentním popisova č em, za dodržení základních pravidel pro psaní kolmého písma používaného v technické dokumentaci.

8 Barevné provedení pásů a nápisů je následující: P ř íslušníci HZS Č R za ř azení do jednotky PO FunkceBarva pásuBarva písma do velitele družstvast ř íbrná č erná velitel družstvamodrábílá velitel č ety č ervenábílá Č lenové jednotek SDH obcí, zam ě stnanci HZS podnik ů a č lenové jednotek SDH podnik ů FunkceBarva pásuBarva písma do veliteležlutá č erná velitel (družstva, jednotky)oranžová č erná

9  hasi č i, kte ř í absolvovali minimáln ě st ř ední zdravotnickou školu, p ř ípadn ě kurz „ Ř idi č dopravy nemocných a ran ě ných“ mohou používat jako ozna č ení hasi č e se zdravotnickým vzd ě láním samolepící znak „modrá hv ě zda života“ v bílém kruhovém poli o pr ů m ě ru 40 mm, umíst ě ný na sko ř epin ě na zadní stran ě p ř ilby, vlevo, pod pásem s ozna č ením dislokace jednotky.

10  U všech druh ů p ř ileb se mohou použít pouze takové samolepící prvky, které byly schváleny výrobcem p ř ilby.  Z ř izovatelé jednotek požární ochrany musí p ř i zavád ě ní ozna č ování hasi čů na p ř ilbách postupovat v souladu s uvedeným pokynem.  Termín pro zavedení ozna č ení není pokynem ur č en.

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Jakub Nebesá ř MV-G Ř HZS Č R Označení hasičů na přilbách."

Podobné prezentace


Reklamy Google