Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) 2) Ni č ení protivníka č elní zte č í 3) Ni č ení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) 2) Ni č ení protivníka č elní zte č í 3) Ni č ení."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) 2) Ni č ení protivníka č elní zte č í 3) Ni č ení protivníka obejitím z boku 4) Ni č ení dvou slabších protivník ů na dvou r ů zných místech 5) 3-bodové hlášení (mno ž ství zbylé munice, zdravotní stav a stav d ů le ž itého materiálu č i za ř ízení) 6) Podání hlášení o situaci nad ř ízenému (SITREP) Záv ě r

3 Úvod Lepší je č innost špatn ě provedeného drilu ne ž ž ádného a to se týká taktické p ř ipravenosti voják ů na všech stupních.

4 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Činnost družstva při nastřelení po fázích: 1) Č innost p ř i výst ř elu nep ř ítele, 2) Zjišt ě ní palebného postavení nep ř ítele, 3) Č innost dru ž stva (Manévr), 4) Č innost dru ž stva ve shroma ž dišti po rozvázání kontaktu s nep ř ítelem.

5 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Celkový pohled na č innost V p ř ípad ě kontaktu s protivníkem ka ž dý jednotlivec okam ž it ě zalehává do svého sm ě ru, op ě tuje palbu, hlásí se zjišt ě né prvotní údaje o protivníkovi a ř ídí se podle pokyn ů velitele. Výjimkou je pouze u blízké lé č ka. Dru ž stvo op ě tuje palbu protivníka (mí ř ená palba na viditelné cíle) a sna ž í se získat palebnou p ř evahu (tj. uml č et protivníka). Podle úkolu dru ž stva nebo jednotky, její ž sou č ástí dru ž stvo je, a podle velikosti protivníka m ůž e velitel dru ž stva zahájit bu ď útok dru ž stva nebo rozvázání kontaktu s protivníkem.

6 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Po kontaktu s protivníkem (st ř elb ě ) se automaticky velí „NAST Ř ELENÍ“. P ř i zalehávání voják (p ř i dobré vycvi č ennosti) op ě tuje p ů dovou palbu do sm ě ru k nep ř íteli. Potom probíhá prvotní hlášení o lokalizaci protivníka.

7 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Prvotní hlášení Se udává v ž dy p ř i jakémkoliv kontaktu s nep ř ítelem!!! Skládá se ze 3 č ástí: 1) Sm ě r v hodinovém formátu (v ž dy sm ě r postupu je 12h) 2) Vzdálenost odhadem v metrech 3) Typ protivníka (po č et, funkce, typ zbran ě,…..vše co spat ř íte!!!) „ 11h, 250m, 3 st ř elci v okopech!!!!“ P ř íklad: „ 11h, 250m, 3 st ř elci v okopech!!!!“ M ůž e nastat i varianta, ž e protivník nebyl lokalizován a je pot ř eba zjistit základní informace pot ř ebné pro vedení další bojové č innosti. Lokalizace protivníka probíhá 3 zp ů soby: 1) Pozorováním 2) Nasloucháním 3)Pohybem (nouzová varianta) V p ř ípad ě, ž e velitel nedostane prvotní hlášení zavelí lokalizace nep ř ítele. Pop ř ípad ě, ž e nep ř ítel nebude zjišt ě n prvními dv ě ma zp ů soby bude muset vyu ž ít t ř etí variantu.

8 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Po úsp ě šné lokalizaci následn ě probíhá další sled povel ů od velitele jednotky: 1) Rozvinutí jednotky do linie do daného sm ě ru na ur č itou úrove ň (PROBÍHÁ S MATERIÁLEM): „DRU Ž STVO NA 12 H NA ÚROVE Ň Ř IDI Č E- K BOJI!!!!!!“ P ř íklad: „DRU Ž STVO NA 12 H NA ÚROVE Ň Ř IDI Č E- K BOJI!!!!!!“ Na tento povel jednotlivé týmy pomocí p ř ískok ů zaujímají stanovený prostor pro vedení boje. Po dosa ž ení prostor ů vydaných velitelem provádí hlášení o p ř ipravenosti v daném prostoru. „ TÝM 2 NAMÍST Ě “!!! P ř íklad: „ TÝM 2 NAMÍST Ě “!!!

9 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) 2) Následné vyhodnocení síly nep ř ítele a vydání pokyn ů pro provedení manévru palbou a pohybem. Útok dru ž stva zahajuje velitel dru ž stva v následujících p ř ípadech: A) Úkolem dru ž stva je zaúto č it na protivníka B) Dru ž stvo je v agresivní operaci (nap ř. bojová patrola) a protivník je slabý (v porovnání s celkovou silou jednotky) C) Dru ž stvo je v pr ů zkumné operaci (nap ř. pr ů zkumná patrola) a protivník bude velmi rychle zni č en bez pou ž ití významné č ásti celé jednotky (nedojde k prozrazení sil vlastní jednotky).

10 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Svoje rozhodnutí zaúto č it velitel dru ž stva vyjád ř í povelem "K boji!". V tomto okam ž iku p ř íslušníci dru ž stva po týmech samostatn ě odkládají batohy a samostatn ě se p ř emístí do palebných postavení, z nich ž zahájí palbu na protivníka a p ř ipraví se k bojové č innosti podle dalších pokyn ů velitele dru ž stva. P ř íslušníci dru ž stva v kontaktu s protivníkem pokra č ují ve vedení mí ř ené palby na protivníka.

11 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) V p ř ípad ě, ž e se poda ř í protivníka prost ř edky dru ž stva uml č et, velitel dru ž stva zahlásí tuto skute č nost nad ř ízenému veliteli (pokud nep ů sobí samostatn ě ) a ur č í poutací skupinu a údernou skupinu. Poutací skupina z ů stává na míst ě (pop ř. se p ř esune do lepších palebných postavení) a vede nep ř etr ž itou palbu na protivníka (poutá jeho pozornost). Úderná skupina se podle pokyn ů velitele p ř esouvá do boku protivníka do výhodného postavení pro provedení úderu na a skrz pozice protivníka. Pokud terén umo žň uje výhodn ě jší manévr, velitel dru ž stva ř ídí tento manévr dle vlastního uvá ž ení.

12 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) Zaujetí výhodného postavení pro provedení úderu úderná skupina hlásí veliteli dru ž stva dohodnutým signálem (pokud mo ž no bez prozrazení zámyslu protivníkovi). Poté zahájí úder. Poutací skupina p ř esouvá a ukon č uje palbu tak, aby neohrozila údernou skupinu. Po ovládnutí postavení protivníka úderná skupina dává signál poutací skupin ě k rychlému postupu k postavení protivníka. Poutací skupina projde skrz postavení protivníka a p ř ipraví se na odra ž ení p ř ípadného protiútoku za jeho postavením. P ř íslušníci dru ž stva zahlásí 3-B hlášení. Velitel vydá pokyn k prohledání pozic protivníka a k vyzvednutí odhozeného materiálu, provede reorganizaci,konsolidaci a zahlásí nad ř ízenému Sitrep. Po ukon č ení č innosti dru ž stvo pokra č uje v pln ě ní úkolu. V p ř ípad ě, ž e se neda ř í protivníka prost ř edky dru ž stva uml č et, velitel dru ž stva o této skute č nosti zpraví nad ř ízeného velitele a podle jeho pokyn ů bu ď vytvá ř í jádro poutací skupiny pro útok nad ř ízené jednotky nebo zahajuje rozvázání kontaktu s protivníkem (samostatn ě nebo v rámci vyšší jednotky).

13 2) Ni č ení protivníka č elní zte č í Tento dril se vyu ž ívá zpravidla p ř i kontaktu s velmi slabým protivníkem, který je od nás na krátkou vzdálenost nebo v p ř ípad ě, ž e nám terén a č as neumo žň uje provedení vhodného manévru palbou a pohybem. M ůž e být provád ě n od stupn ě Tým a ž do dru ž tva.

14 EN Ř VdVd KSPa OSOS Dru ž stvo, č elní zte č í po sekcích- vp ř ed!!! Č elní zte č í po sekcích- vp ř ed!!! Sekce Bravo na míst ě, sekce alfa p ř ískokem –vp ř ed!! Sekce Alfa na míst ě, sekce Bravo p ř ískokem –vp ř ed!!! Sekce Bravo p ř ískokem- vp ř ed!!!!

15 Ř VdVd KS Pa OSOS

16 3) Ni č ení protivníka obejitím z boku Je to manévr palbou a pohybem, který tvo ř í páte ř všech dalších navazujících č inností. Základem je rozd ě lení jednotky na poutací skupinu a údernou skupinu. Úkolem poutací skupiny je poutat palebným manévrem nep ř ítele k zemi, tak, aby umo ž nily úderné skupin ě co nejv ě tší ochranu a utajení do finální zte č e.

17 3) Ni č ení protivníka obejitím z boku Úkolem úderné skupiny je provedení utajeného manévru pohybem a p ř ekvapivé rozhodné zte č e nep ř ítele. V p ř ípad ě provád ě ní manévru pohybem se m ůž e vy č lenit odst ř elova č nebo kulomet na pozici. Pravidlem bývá, ž e do obejití zpravidla je vybrána jako úderná skupina sekce Bravo(pancé ř ová), ale není to dogma!!!

18 EN Ř VdVd KSPa OSOS

19 4) Ni č ení dvou slabších protivník ů na dvou r ů zných místech Jednou z mo ž ných variant p ř i napadení dru ž stva je nast ř elení dru ž stva dv ě ma protivníky. V tomto p ř ípad ě kontaktu s protivníkem je úvodní č innost jednotlivých p ř íslušník ů dru ž stva obdobná jako p ř i nast ř elení protivníkem jedním. Ka ž dý jednotlivec zalehává, op ě tuje palbu, hlásí zjišt ě né údaje o protivníkovi a ř ídí se podle pokyn ů velitele. Svoje rozhodnutí zaúto č it velitel dru ž stva vyjád ř í povelem "K boji!". V tomto okam ž iku p ř íslušníci dru ž stva mimo kontakt s protivníkem odhazují batohy, samostatn ě se p ř emístí do palebných postavení, z nich ž zahájí palbu na protivníka a p ř ipraví se k bojové č innosti podle dalších pokyn ů velitele dru ž stva. P ř íslušníci dru ž stva v kontaktu s protivníkem pokra č ují ve vedení mí ř ené palby na protivníka.

20 4) Ni č ení dvou slabších protivník ů na dvou r ů zných místech Postup: 1. Velitel rozvine dru ž stvo do bojové formace a sou č asn ě p ř id ě lí jednotlivým sekcím palebné pokrývání protivníka. 2. Velitel dru ž stva vydá pancé ř ové sekci povel ke zni č ení jednoho protivníka (,,Pancé ř ová sekce, protivník na desáté hodin ě, k boji vp ř ed!“). A sou č asn ě vydá povel kulometné sekci k zni č ení protivníka druhého. 3. Po vydání povel ů se velitel dru ž stva spolu s kulometným týmem (kulometná sekce) soust ř edí jen na protivníka ur č eného kulometné sekci a ni č ení druhého protivníka nechává pln ě na veliteli pancé ř ové sekce

21 4) Ni č ení dvou slabších protivník ů na dvou r ů zných místech Postup Bravo (pancé ř ové) sekce: 1. Velitel pancé ř ové sekce,po obdr ž ení povelu od velitele dru ž stva vyhodnotí situaci a ur č í postup ni č ení protivníka a p ř edá ho sekci (,,Pancé ř ová sekce, protivník na desáté hodin ě, k obejití zleva k boji vp ř ed!“). 2. Poté velitel sekce vyšle odst ř elova č e na výhodné palebné postavení k pokrývání protivníka (,,Odst ř elova č na pozici vp ř ed!“). 3.Odst ř elova č opakuje povel a vyhledá si výhodné palebné stanovišt ě. Po jeho zaujetí hlásí informuje velitele sekce (Odst ř elova č na míst ě !“). 4. Poté se velitel sekce spolu s pancé ř ovníkem za č ne p ř esunovat v ur č eném sm ě ru k protivníkovi. Po dosa ž ení dostate č né vzdálenosti od protivníka (umo žň ující bezpe č ný odhod granátu) provede odhod granátu a následný útok na protivníka.

22 4) Ni č ení dvou slabších protivník ů na dvou r ů zných místech 5. Po obsazení protivníkova stanovišt ě stahuje velitel sekce do své sestavy odst ř elova č e (,, Odst ř elova č ke mn ě !“). 6. Po p ř íchodu odst ř elova č e provede velitel sekce kontrolu p ř íslušník ů sekce (3-B hlášení).Pote všechny informace p ř edá veliteli dru ž stva. Pozn.: Po nast ř elení p ř íslušníci zalehnou a ř ídí se pokyny velitele dru ž stva. Batohy ani neodhazují, ani nenechávají na zádech, pouze uvolní jedno rameno z popruhu tak, aby kdykoli byli okam ž it ě schopni bu ď odhodit batoh úpln ě nebo jej op ě t uchopit a stáhnout se zp ě t.

23 EN Ř VdVd KSPa OSOS

24 5) 3-bodové hlášení (mno ž ství zbylé munice, zdravotní stav a stav d ů le ž itého materiálu č i za ř ízení) 3-bodové hlášení Velitel p ř i reorganizaci a konsolidaci obdr ž uje od svých pod ř ízených informace o stavu munice, zdraví a materiálu. Ve zkrácené podob ě. Munice-udává se po č et plných zásobník ů, po č et pás ů, po č et RPG st ř el (v p ř ípad ě, ž e v zásobníku chybí jeden náboj nepova ž uje se za plný!!!!). Zdraví- udává se stav jednotlivce, který vznikl p ř i kontaktu s protivníkem. Materiál- udává se ztráta nebo zni č ení d ů le ž itého materiálu, který m ůž e mít vliv na další bojovou č innost 3, OK, Ztráta antény P ř íklad: 3, OK, Ztráta antény 4 pásy, pohmo ž d ě ná noha, OK P ř íklad: 4 pásy, pohmo ž d ě ná noha, OK 2 šišky 3 zásobníky, OK,OK P ř íklad: 2 šišky 3 zásobníky, OK,OK

25 6) Podání hlášení o situaci nad ř ízenému (SITREP) Podává velitel dru ž stva, č ety č i patroly nad ř ízenému p ř i nast ř elení, kontaktu s protivníkem č i p ř i standardním hlášení b ě hem pln ě ní bojového úkolu. Ne v ž dy uvádí všechny body hlášení – zále ž í na tom, které body jsou v dané situaci d ů le ž ité.O d ů le ž itosti rozhoduje jednak ten, co hlášení podává a jednak ten, co ho p ř ijímá.

26 6) Podání hlášení o situaci nad ř ízenému (SITREP)

27  P ř íklad 1: Rodák 301, zde Rodák 2. V 16h10 došlo ke kontaktu s protivníkem v prostoru Grand Abbé. Byli jsme nast ř eleni dv ě ma st ř elci, kte ř í se vyvázali z boje. My zaujali kruhovou obranu a nyní se reorganizujeme. Nemáme ztráty. Mno ž ství munice je 5 zásobník ů na vojáka a 4 pásy na kulomet. Pokra č ujeme v pln ě ní úkolu na daném sm ě ru. Zde Rodák 2, p ř íjem.  P ř íklad 2: Rodák 301, zde Rodák 2. Byli jsme nast ř eleni siln ě jším protivníkem v síle č ety v prostoru 4325 5675. Protivník nás poutá palbou. Stáhli jsme se a zaujali krátkou obranu. Sna ž íme se zabránit protivníkovi v p ř iblí ž ení k nám. Máme 2 lehká st ř elná poran ě ní, ran ě ní jsou schopni boje. Mno ž ství munice je 3 zásobníky na vojáka a 2 pásy na kulomet. Ž ádáme o minometnou podporu abychom se mohli bezpe č n ě vyvázat z boje. Zde Rodák 2, p ř íjem.

28 Záv ě r ??????????Dotazy??????????


Stáhnout ppt "Obsah Úvod 1) Prvotní hlášení o kontaktu s protivníkem (kdo, na jakém sm ě ru a v jaké vzdálenosti) 2) Ni č ení protivníka č elní zte č í 3) Ni č ení."

Podobné prezentace


Reklamy Google