Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Je soubor jednoduchých a ú č elných opat ř ení vedoucích k záchran ě ž ivota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Je soubor jednoduchých a ú č elných opat ř ení vedoucích k záchran ě ž ivota."— Transkript prezentace:

1

2  Je soubor jednoduchých a ú č elných opat ř ení vedoucích k záchran ě ž ivota

3  Zavolání pomoci  Zavolání Záchranné slu ž by 155  Rychlé ošet ř ení krvácející rány  Záklon hlavy

4  ANO!

5  P ř edstavím se  Co se stalo – typ zran ě ní  Místo, kde ke zran ě ní došlo: co nejp ř esn ě jší adresa, orienta č ní body  Co mám d ě lat?

6

7  1) Stla č ení cévy v rán ě – vhodné jako první reakce, ihned p ř i prvním kontaktu s posti ž eným. Provede se tak, ž e svými prsty ucpeme krvácející ránu, pokud je rána v ě tší, p ř ekryjeme ji svou dlaní a p ř itla č íme druhou rukou. Pro vlastní ochranu doporu č ujeme nasadit si gumové rukavice.

8

9  2) Tlakový obvaz - je tvo ř en vrstvou krytí, savou vrstvou a obvazem. Tlakovým obvazem m ůž eme stav ě t krvácení na kon č etinách a hlav ě, na jiných č ástech t ě la tímto zp ů sobem nelze docílit stla č ení. Po p ř ilo ž ení krycí a savé vrstvy musí být provedena pevná fixace obvazem. Pokud obvaz za č ne prosakovat krví, m ůž eme p ř ilo ž it další tlakový obvaz a op ě t pevn ě fixovat. P ř i ošet ř ování kon č etiny zran ě ného polo ž te na zem a zvedn ě te kon č etinu nad úrove ň srdce, sní ž íte tím krevní ztrátu.

10

11  3) Zaškrcení kon č etiny – tuto techniku lze aplikovat pouze na kon č etinách, a to v oblasti pa ž e nebo stehna (na bérci a p ř edloktí jsou dv ě kosti, tepny procházející mezi nimi nelze zaškrcovadlem stla č it). Optimální pom ů ckou pro zaškrcení je originální pry ž ové zaškrcovalo ( 4 cm široké a 50 cm dlouhé), ale improvizovat m ůž eme nap ř. páskem, kravatou, šátkem. Nevhodný je provaz, lano, drát… Nakládáme jej v ž dy mezi srdce a ránu, pokud mo ž nou na holou poko ž ku, ale p ř es tri č ko, košili. V ž dy provádíme n ě kolik oto č ek kolem kon č etiny v ší ř í kolem 5 cm. Zaškrcovadlo pou ž íváme pouze v nutném p ř ípad ě, zpravidla tam, kde krvácení nelze zastavit tlakovým obvazem.

12

13  Ž ivot posti ž eného je ohro ž en p ř edevším p ř i masivním zevním krvácení, kdy je porušena st ě na tepny a jasn ě č ervená krev z rány st ř íká nebo rytmicky vytéká. Zran ě ný je výrazn ě bledý, opocený, malátný. Jeho tep je zrychlený nad normální hodnoty, které se pohybují mezi 60 a ž 80 tepy/min. Od ě v m ůž e být nasáklý krví, na zemi bývá kalu ž krve. Pokud takto posti ž enému není poskytnuta ihned adekvátní první pomoc, b ě hem n ě kolika minut vykrvácí.

14  P ř ivolání dosp ě lého  Zavolání RZP  Tlakový obvaz p ř i velkém krvácení  Záklon hlavy p ř i bezv ě domí  Základní informace o nej č ast ě jších poran ě ních (bodnutí hmyzem, od ř eniny, popáleniny…)

15

16  http://www.uszsmsk.cz http://www.uszsmsk.cz  http://img.motorkari.cz  http://www.urazydeti.cz/ http://www.urazydeti.cz/  http://www.zzsvysocina.cz/images/1pom oc/umele_dychani.gif


Stáhnout ppt " Je soubor jednoduchých a ú č elných opat ř ení vedoucích k záchran ě ž ivota."

Podobné prezentace


Reklamy Google