Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normalizovaná úprava písemností v MS Word 23. března 2013VY_32_INOVACE_080116_Word_Tabulky_podle_normy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normalizovaná úprava písemností v MS Word 23. března 2013VY_32_INOVACE_080116_Word_Tabulky_podle_normy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li."— Transkript prezentace:

1 Normalizovaná úprava písemností v MS Word 23. března 2013VY_32_INOVACE_080116_Word_Tabulky_podle_normy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Satková. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  V ě cn ě správná a srozumitelná  Jednozna č ná  Úsporná a p ř ehledná  Musí mít p ě kný vzhled  Musí být správn ě umíst ě na

3  Nadpis  Záhlaví  Údajová č ást  Poznámka  Zdroj informací (pramen)  Ohrani č ení

4  Nadpis v ž dy zvýrazníme  Bu ď Tu č né písmo  Nebo Podtr ž ení  Nikdy nepou ž íváme dvojí zvýrazn ě ní  Nikdy nekon č í te č kou a je vyst ř ed ě n nad tabulkou  Delší nadpis - 2 ř ádky a více – ší ř ka nesmí p ř esáhnout ší ř ku tabulky  Mezi nadpisem a tabulkou – obvykle dva volné ř ádky

5

6

7  Pod nadpisem – jen tehdy, pokud jsou v nich všechny údaje v tabulce  Jednotky vkládáme do závorek a nezvýraz ň ujeme je  P ř ed jednotky dáváme p ř edlo ž ku „v“  Jsou-li údaje ve sloupcích v r ů zných jednotkách, píšeme p ř íslušnou jednotku p ř ímo do záhlaví sloupce

8

9 je sestaveno z názv ů jednotlivých sloupc ů tabulky  Jednoduché záhlaví  Názvy jsou v jednotném č ísle  Píšeme je velkým po č áte č ním písmem  Umís ť ujeme je na st ř ed sloupce – vynecháváme alespo ň jednu mezeru  Názvy nezvýraz ň ujeme  Od údajové č ásti je odd ě lujeme souvislou č arou

10  Slo ž ené záhlaví  Název sloupce, který je spole č ný – velké za č áte č ní písmeno  Názvy podsloupc ů – malé za č áte č ní písmeno  Všechny názvy jsou na st ř ed sloupc ů  Názvy sloupc ů a podsloupc ů odd ě lujeme souvislou č arou  Celé záhlaví od údaj ů v tabulce m ůž eme odd ě lit dvojitou č arou

11

12 je první sloupec tabulky – obvykle textový (ozna č uje obsah ř ádk ů )  Všechny ř ádky za č ínají od stejné svislice  Pokud jsou ř ádky delší, musíme upravit ší ř ku sloupce, a to tak, aby za nejdelším slovem byla alespo ň jedna mezera  Ka ž dý údaj píšeme s velkým písmenem  Pokud jsou údaje v legend ě dlouhé, m ůž eme je rozd ě lit do dvou a více ř ádk ů – č íselné údaje, které pat ř í k legend ě zarovnáme na st ř ed nebo k druhému ř ádku

13

14  Č íselné údaje píšeme ř ádov ě pod sebou  Č íselné údaje mají za desetinnou č árkou v ž dy stejný po č et desetinných míst  Pokud pou ž íváme č ísla zaokrouhlená, dopl ň ujeme za desetinnou č árkou nuly, nikoliv poml č ky  V ž dy odd ě lujeme tisíce (pevnou mezerou- Ctrl+Shift+mezerník) s výjimkou letopo č t ů  Nepou ž íváme místo č ísla 1 písmeno l ani místo nuly písmeno O

15  Všechny ř ádky mají být bu ď vypln ě né č íselným údajem nebo smluvenou zna č kou  Všechny zna č ky krom ě nuly se píší na st ř ed – nulu zarovnáváme pod jednotky

16  - (le ž atá č árka) pro ozna č ení nevyskytujících se údaj ů  0 (nulu) pro ozna č ení č íselného údaje, který je menší ne ž polovina dané m ě rné jednotky . (te č ka) údaj je neznámý nebo nespolehlivý  x (le ž atý k ř í ž ek) č íselný údaj je logicky nemo ž ný  + nebo - (plus nebo mínus) pro ozna č ení interval ů -50(interval do 50 v č etn ě ), 100+(interval pro 100 a více)  Mezi znaménky se ned ě lá mezera!!!

17  V ž dy odd ě lujeme od p ř edchozích ř ádk ů souvislou č arou  Pou ž ijeme stejný typ č áry, který jsme pou ž ili k odd ě lení záhlaví

18 Pova ž ujete svou profesi za perspektivní? 59 Pova ž ujete svou kvalifikaci za dostate č nou? 65 Pova ž ujete své znalosti dovednosti za dostate č né? 75 Celkem199

19  Uvádíme zde vysv ě tlivky nebo dopl ň ující informace  Píšeme ji pod tabulku od stejné svislice jako ohrani č ení tabulky a uvádíme jí slovním ozna č ením „Poznámka:“ nebo „Pozn.:“ za ním následuje text za č ínající velkým písmenem. Text v ž dy kon č í te č kou.  Pozn. by nem ě la p ř esáhnout délkou ší ř ku tabulky – pokud je text delší, rozd ě líme je do více ř ádk ů  Mezi tabulkou a textem poznámky vynecháváme jeden volný ř ádek

20  Mohou to být č asopisy, noviny, statistické ro č enky apod.  Tyto zdroje uvádíme stejn ě jako poznámku  Ozna č ení – „Pramen:“ nebo „Zdroj:“  Jediný rozdíl: Na konci zdroje není te č ka !!!  Nejd ř íve poznámka – volný ř ádek – pak pramen.

21

22  Ka ž dá tabulka musí mít vn ě jší ohrani č ení  Dále ohrani č ujeme jednotlivé sloupce, záhlaví tabulky, sou č tový ř ádek  Má-li být tabulka p ř ehledná odd ě líme i jednotlivé ř ádky  V tomto p ř ípad ě musíme odd ě lit záhlaví tabulky výrazn ě ji

23

24 Samostatnou tabulku umístíme na stránce doprost ř ed a to:  vodorovn ě (na ší ř ku)  svisle (na výšku) Pokud je tabulka p ř íliš úzká nebo p ř íliš krátká:  je vhodné rozší ř it č íselné sloupce  zv ě tšit výšku ř ádk ů  obsah ř ádk ů zarovnáme svisle na st ř ed

25 Prezentace vytvo ř ena v MS PowerPoint 2010

26 Ing. Lenka Satková


Stáhnout ppt "Normalizovaná úprava písemností v MS Word 23. března 2013VY_32_INOVACE_080116_Word_Tabulky_podle_normy_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li."

Podobné prezentace


Reklamy Google