Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pica pica.  je krkavcovitý pták velikosti hrdli č ky, s výrazným č ernobílým zbarvením a dlouhým stup ň ovitým ocasem. Má pom ě rn ě krátká a široká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pica pica.  je krkavcovitý pták velikosti hrdli č ky, s výrazným č ernobílým zbarvením a dlouhým stup ň ovitým ocasem. Má pom ě rn ě krátká a široká."— Transkript prezentace:

1 Pica pica

2  je krkavcovitý pták velikosti hrdli č ky, s výrazným č ernobílým zbarvením a dlouhým stup ň ovitým ocasem. Má pom ě rn ě krátká a široká k ř ídla a její let je ve srovnání s jinými krkavcovitými t ě žkopádný.

3  U strak obecných se samec od samice neliší vzhledem. Typické jsou z ř eteln ě odd ě lené č erné a bílé plochy. Č erná je hlava, horní č ást h ř betu, krk, vole, ocas, valná v ě tšina k ř ídla. Bílá jsou prsa a b ř icho, lopatky, dolní č ást h ř betu, kost ř ec a vnit ř ní prapory ru č ních letek. Délka t ě la straky je 40-51 cm, ale 20-30 cm z toho je ocas. Rozp ě tí k ř ídel je 52-60 cm. Váha mezi 150 až 240 g.

4 Potrava  V podstat ě jsou schopny živit se č ímkoliv v č etn ě odpadk ů. V p ř írod ě se živí p ř evážn ě r ů zným hmyzem, m ě kkýši, drobnými obratlovci, č i v ě tšími mršinami, ale i rostlinnou stravou, p ř evážn ě semeny a r ů znými plody. P ř i sb ě ru potravy se č asto prochází po zemi, ale sbírá potravu i na stromech a podobn ě. Straka vybírá z hnízd vejce a mlá ď ata, což je d ů vod, pro č bývá ozna č ována za škodnou. Není však jisté, do jaké míry vlastn ě dokáže ovliv ň ovat populace menších pták ů

5 Výskyt u nás  V Č eské republice je rozší ř ena tém ěř na celém území, mén ě se vyskytuje v horských oblastech. Nemá ráda souvislé zem ě d ě lské plochy bez strom ů ani naopak p ř íliš rozsáhlé lesní porosty. Vyhovuje jí rozmanitá "parková" krajina a blízkost lidských sídliš ť. V období 2001-2003 byla po č etnost strak na našem území odhadována na 50 000 - 100 000 pár ů

6 Výskyt ve sv ě t ě  Žije v celé Evrop ě (s výjimkou Islandu), severní Africe, na v ě tšin ě území Asie a odtud pronikla i na západ Severní Ameriky. Její výskyt je omezen hlavn ě vhodnými hnízdišti, ale v blízkosti lidských sídliš ť je ochotna hnízdit i na zemi. Na v ě tšin ě území se jedná o stálý druh. Ve druhé polovin ě 20. století její stavy stoupaly, což je mimo jiné zp ů sobeno tím, že se nau č ila žít v blízkosti č lov ě ka.


Stáhnout ppt "Pica pica.  je krkavcovitý pták velikosti hrdli č ky, s výrazným č ernobílým zbarvením a dlouhým stup ň ovitým ocasem. Má pom ě rn ě krátká a široká."

Podobné prezentace


Reklamy Google