Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLOVODI Č E SV Ě T ELEKTRONIKY. CO JSOU TO VLASTN Ě POLOVODI Č E? •ZNÁME JI Ž POJEM VODI Č A NEVODI Č •POLOVODI Č JE TEDY MATERIÁL, KTERÝ JE JAK VODI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLOVODI Č E SV Ě T ELEKTRONIKY. CO JSOU TO VLASTN Ě POLOVODI Č E? •ZNÁME JI Ž POJEM VODI Č A NEVODI Č •POLOVODI Č JE TEDY MATERIÁL, KTERÝ JE JAK VODI."— Transkript prezentace:

1 POLOVODI Č E SV Ě T ELEKTRONIKY

2 CO JSOU TO VLASTN Ě POLOVODI Č E? •ZNÁME JI Ž POJEM VODI Č A NEVODI Č •POLOVODI Č JE TEDY MATERIÁL, KTERÝ JE JAK VODI Č EM TAK NEVODI Č EM •POLOVODI Č E SE N Ě KDY CHOVAJÍ JAKO VODI Č E A N Ě KDY NAOPAK JAKO NEVODI Č E

3 NA Č EM TO VŠE ZÁVISÍ •U V Ě TŠINY POLOVODI ČŮ JE JEJICH STAV ZÁVISLÝ NA JEJICH TEPLOT Ě •U NORMÁLNÍCH VODI ČŮ JE TOMU TAK, Ž E S ROSTOUCÍ TEPLOTOU ROSTE JEJICH ODPOR, Č ILI KLESÁ JEJICH VODIVOST •U POLOVODI ČŮ ALE NAOPAK S ROSTOUCÍ TEPLOTOU ODPOR KLESÁ

4 JAK TOHO VYU Ž ÍT •MÁME P Ř ÍMO SOU Č ÁSTKY, KTERÉ TOHO VYU Ž ÍVAJÍ • Ř ÍKÁME JIM TERMISTORY •LZE JE VYU Ž ÍT K M ĚŘ ENÍ TEPLOTY, KTERÁ SE VYPO Č ÍTÁ Z JEJICH ODPORU •LZE JE TAKÉ VYU Ž ÍT JAKO PO Ž ÁRNÍHO DETEKTORU

5 NA Č EM TO JEŠT Ě ZÁVISÍ? •KROM Ě TEPLOTY M ŮŽ E ZÁVISET VODIVOST POLOVODI ČŮ I NA SV Ě TELNÉM OSV Ě TLENÍ • Č ÍM JE JEJICH OSV Ě TLENÍ V Ě TŠÍ, TÍM LÉPE VEDOU PROUD •PROTO JE LZE VYU Ž ÍT NAP Ř ÍKLAD JAKO AUTOMATICKÉ SPÍNA Č E NA NO Č NÍ OSV Ě TLENÍ, APOD. •TYTO SOU Č ÁSTKY SE NAZÝVAJÍ FOTOREZISTORY

6 SOU Č ÁSTKY •TERMISTOR •ZNA Č KA •FOTOREZISTOR •ZNA Č KA t

7 TYPY VODIVOSTI •VODIVOST U POLOVODI ČŮ ROZD Ě LUJME NA DVA TYPY •1) VLASTNÍ VODIVOST •2) P Ř ÍM Ě SOVÁ VODIVOST

8 CO ZAJIŠ Ť UJE VODIVOST POLOVODI ČŮ ? •STEJN Ě JAKO U JINÝCH LÁTEK JSOU TO VOLNÉ NOSI Č E NÁBOJE •ZDE JSOU TO OP Ě T VOLNÉ ELEKTRONY, ALE KROM Ě NICH, Č ILI ZÁPORNÝCH NOSI ČŮ, JSOU ZDE I KLADNÉ •TY SE NAZÝVAJÍ KLADNÉ DÍRY

9 VLASTNÍ POLOVODI Č E •VLASTNÍ POLOVODI Č E JSOU TVO Ř ENY POUZE JEDNOU LÁTKOU •JE TO NAP Ř ÍKLAD Č ISTÝ K Ř EMÍK • Č ISTÝ K Ř EMÍK JE NA VENEK NEUTRÁLNÍ •PROTO JE V N Ě M V Ž DY STEJNÝ PO Č ET VOLNÝCH ELEKTRON Ů JAKO D Ě R •JEJICH PO Č ET OVLIV Ň UJE HLAVN Ě TEPLOTA

10 DEMONSTRA Č NÍ OBRÁZEK KŘEMÍK ELEKTRON KLADNÁ DÍRA

11 JAK TO TEDY FUNGUJE? •S ROSTOUCÍ TEPLOTOU SE ZRYCHLUJE POHYB Č ÁSTIC •KDY Ž JE JI Ž DOSTATE Č N Ě VELIKÝ, M ŮŽ E DOJÍT K ROZTR Ž ENÍ VAZBY •POTÉ SE V Ž DY UVOLNÍ 2 ELEKTRONY A VZNIKNOU I DV Ě DÍRY •TYTO ELEKTRONY SE VOLN Ě POHYBUJÍ A MOHOU VÉST ELEKTRICKÝ PROUD

12 P Ř ÍM Ě SOVÉ POLOVODI Č E •ROVN ĚŽ ZDE SE PROJEVUJE VLASTNÍ VODIVOST •ABY BYL ALE JEV SILN Ě JŠÍ, DODÁVÁ SE DO KRYSTAL Ů P Ř ÍM Ě S •TA JE TVO Ř ENA ATOMY JINÉHO PRVKU, NE Ž LI JE MATERIÁL VLASTNÍHO POLOVODI Č E •TATO P Ř ÍM Ě S MÁ V Ž DY JINÝ PO Č ET VALEN Č NÍCH ELEKTRON Ů NE Ž HLAVNÍ PRVEK

13 TYPY P Ř ÍM Ě SOVÝCH POLOVODI ČŮ •1) POLOVODI Č E TYPU P –P ZNAMENÁ POZITIVNÍ –P Ř ÍM Ě S JE ZDE TROJVAZNÁ –TJ. MÁ T Ř I VALEN Č NÍ ELEKTRONY •2)POLOVODI Č E TYPU N –N ZNAMENÁ NEGATIVNÍ –P Ř ÍM Ě S JE P Ě TIVAZNÁ –TJ. MÁ P Ě T VALEN Č NÍCH ELEKTRON Ů

14 POLOVODI Č E TYPU P •POLOVODI Č TYPU P JE POZITIVNÍ •PROTO P Ř EVLÁDAJÍ KLADNÉ NOSI Č E NÁBOJE •KDE SE BEROU? •DÍKY TROJVAZNÉ P Ř ÍM Ě SI VZNIKÁ NA MÍST Ě KDE BYL D Ř ÍVE VAZEBNÝ ELEKTRON OD P Ů VODNÍHO PRVKU KLADNÁ DÍRA •P Ř ÍM Ě S: B, In, Ga

15 POLOVODI Č E TYPU N •POLOVODIČE TYPU N JSOU NEGATIVNÍ •PROTO PŘEVLÁDAJÍ VOLNÉ ELEKTRONY •PŘÍMĚS JE TEDY PĚTIVAZNÁ, A PROTO Z JEDNOHO ATOMU PŘÍMĚSI VŽDY VZNIKÁ JEDEN VOLNÝ ELEKTRON •PŘÍMĚS: P,…

16 JEVY NA P Ř ECHODU P-N •SAMOTNÝ POLOVODIČ JEDNOHO NEBO DRUHÉHO TYPU NEMÁ TAKOVÝ VÝZNAM •VŠE DŮLEŽITÉ SE DĚJE, AŽ KDYŽ DÁME K SOBĚ KUS POLOVODIČE TYPU P A POLOVODIČE TYPU N •MÍSTU, KDE SE DOTÝKAJÍ ŘÍKÁME P-N PŘECHOD

17 K ČEMU DOCHÁZÍ NA PŘECHODU P-N? •V P POLOVODIČI PŘEVLÁDAJÍ KLADNÉ DÍRY A V N VOLNÉ ELEKTRONY •KDYŽ JE DÁME K SOBĚ, ZAČNOU SE VOLNÉ ELEKTRONY Z N PŘESUNOVAT DO P A TÍM VZNIKÁ TAKZVANÁ HRADLOVÁ VRSTVA •TA POTÉ BRÁNÍ DALŠÍMU PRONIKÁNÍ VOLNÝCH ELEKTRONŮ Z N DO P

18 HRADLOVÁ VRSTVA •PŘI PŘECHODU VOLNÝCH ELEKTRONŮ SE V OBLASTI P-N PŘECHODU VYTVOŘÍ NA JEDNÉ STRANĚ ZÁPORNĚ NABITÁ VRSTVA A NA DRUHÉ KLADNÁ •TA POTÉ BRÁNÍ DALŠÍMU PRONIKÁNÍ VOLNÝCH ELEKTRONŮ

19 POLOVODI Č OVÁ DIODA •SPOJENÍM JEDNOHO KUSU POLOVODIČE TYPU P A JEDNOHO KUSU POLOVODIČE TYPU N DOSTANEME DIODU •DIODA JE TEDY POLOVODIČOVÁ SOUČÁSTKA S JEDNÍM P-N PŘECHODEM •DIODA MÁ ŠIROKÉ VYUŽITÍ

20 ZAPOJOVÁNÍ DIODY DO OBVODU •MÁME DVA DRUHY ZAPOJENÍ –1) ZAPOJENÍ V PROPUSTNÉM SMĚRU –2) ZAPOJENÍ V ZÁVĚRNÉM SMĚRU ZNAČKA DIODY: katoda-N anoda-P

21 PROPUSTNÝ SM Ě R •ZAPOJÍME-LI NA ANODU(P) KLADNOU SVORKU ZDROJE, ZANIKÁ ELEKTRICKOU SILOU VN Ě JŠÍHO ZDROJE HRADLOVÁ VRSTVA A PROUD DIODOU NORMÁLN Ě PROTÉKÁ

22 ZÁV Ě RNÝ SM Ě R •ZAPOJÍME-LI NA ANODU(P) ZÁPORNOU SVORKU ZDROJE, ZV Ě TŠUJE SE ELEKTRICKOU SILOU VN Ě JŠÍHO ZDROJE HRADLOVÁ VRSTVA A PROUD DIODOU JI Ž V Ů BEC NEPROTÉKÁ

23 VYU Ž ITÍ DIOD •JAK U Ž JSME Ř ÍKALI, VYU Ž ITÍ JE ŠIROKÉ •NEJ Č AST Ě JI JE VYU Ž ÍVÁME PRO USM Ě RN Ě NÍ PROUDU •DRUHÉ D Ů LE Ž ITÉ VYU Ž ITÍ MAJÍ TY, KTERÉ OZNA Č UJEME LED DIODY –TO JSOU TZV. SVÍTIVÉ DIODY –POU Ž ITÍ V ELEKTRONICE JAKO KONTROLKY

24 USM Ě R Ň OVÁNÍ PROUDU •JAK JI Ž VÍME, ST Ř ÍDAVÝ PROUD M Ě NÍ SV Ů J SM Ě R •N Ě KTERÉ P Ř ÍSTROJE ALE POT Ř EBUJÍ PROUD STEJNOSM Ě RNÝ •PROTO Ž E DIODY PROPOUŠT Ě JÍ JEN JEDEN SM Ě R PROUDU, JEJICH ZA Ř AZENÍM DO OBVOD Ů TE Č E PROUD JEN JEDNÍM SM Ě REM

25 FOTODIODA •JE TO POLOVODI Č OVÁ SOU Č ÁSTKA, KTERÁ DOKÁ Ž E ZE SLUNE Č NÍ ENERGIE VYTVÁ Ř ET ENERGII ELEKTRICKOU •DNES JE TEDY SNAHA TENTO ZP Ů SOB VÝROBY „ELEKT Ř INY“ VYU Ž ÍVAT CO MO Ž NÁ NEJVÍCE

26 SOU Č ÁSTKY S VÍCE P-N P Ř ECHODY •TAKOVÝCH SOU Č ÁSTEK JE OP Ě T VELKÉ MNO Ž STVÍ •NEJ Č AST Ě JI JSOU TO ALE TZV. TRANZISTORY •TY UM Ě JÍ VELMI VÝRAZN Ě M Ě NIT HODNOTY PROUDU A NAP Ě TÍ •MAJÍ VELMI MALÉ ROZM Ě RY •MAJÍ 3 Č ÁSTI: KOLEKTOR, EMITOR A BÁZI


Stáhnout ppt "POLOVODI Č E SV Ě T ELEKTRONIKY. CO JSOU TO VLASTN Ě POLOVODI Č E? •ZNÁME JI Ž POJEM VODI Č A NEVODI Č •POLOVODI Č JE TEDY MATERIÁL, KTERÝ JE JAK VODI."

Podobné prezentace


Reklamy Google