Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupina se skládá z: Jan Hošek, Zuzana Jírová, Michal Vinduška a Terka Semecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupina se skládá z: Jan Hošek, Zuzana Jírová, Michal Vinduška a Terka Semecká."— Transkript prezentace:

1 Skupina se skládá z: Jan Hošek, Zuzana Jírová, Michal Vinduška a Terka Semecká

2  Vlastní ochrana p ř ed následky katastrofy spo č ívá v správném projektování stavebních prací a v zásadách stavební č innosti. Hlavním primárním nebezpe č ím zem ě t ř esení je kolaps staveb. Existují t ř i hlavní faktory, jenž ovliv ň ují bezpe č nost staveb. Prvním z nich je použitý materiál.Cihlové nebo panelové konstrukce jsou p ř i ot ř esech velmi zranitelné. Oproti tomu budovy, které obsahují ocelové jádro, jsou odoln ě jší, nebo ť ocel dokáže absorbovat velké množství energie ot ř es ů.  Druhým faktorem je tvar staveb. Jednopodlažní budovy jsou zraniteln ě jší, nebo ť reagují ihned na všechny laterální tlaky, zatímco u výškových konstrukcí se energie rozkládá na v ě tší ploše. Asymetrický tvar budov znamená, že celá stavba nebude schopná č elit žádným rota č ním pohyb ů m.  Vliv má i pozice stavby. Nap ř íklad na svahu m ů že hrozit riziko sesuvu, na zlomové ploše zase nebezpe č í vertikálního pohybu povrchu.

3

4  Zemětřesení měříme tzv. SEISMOGRAFEM  Většina seismologů hodnotí velmi skepticky současné pokusy některých vědců o předpověď zemětřesení, někteří se domnívají, že taková předpověď není z principu možná kvůli chaotickému charakteru celého procesu. Tento problém se dá částečně obejít, pokud se na využije buď dlouhodobý nebo naopak výrazně krátkodobý přístup – běžně jsou vytvářeny mapy seismického ohrožení (v dlouhodobé perspektivě) a naopak existují projekty jakési včasné výstrahy, které jsou schopny během několika sekund po prvním otřesu určit sílu a směr následných dotřesů.

5

6  Ot ř esy p ů dy mohou trvat od n ě kolika vte ř in do maximáln ě n ě kolika minut (NE desítky minut jako v amerických katastrofických filmech).  Po silném zem ě t ř esení mohou p ř ijít v nepravidelných intervalech slabší dot ř esy. Proto je d ů ležité být informován o doporu č ených postupech p ř i výskytu zem ě t ř esení.

7

8  Rozmyslete si, jak se chovat v p ř ípad ě zem ě t ř esení na míst ě, ve kterém se nacházíte (v budov ě, na cest ě, v noci)  Kde je vypína č plynu, vody a proudu  Neohrožují Vás poli č ky, sk ř ín ě a další volné p ř edm ě ty  V budov ě vyhledejte nejbližší bezpe č né místo: rám dve ř í, pod pevným stolem, pultem nebo postelí. Pokud nic podobného není nablízku, vtiskn ě te se do n ě kterého z vnit ř ních roh ů místnosti. Nedostatek č asu nedovoluje vyhledat nejbližší kryt. Pozor na voln ě se pohybující p ř edm ě ty – nábytek, knihovny atd. P ř i vybíhání z dom ů pozor na padající ř ímsy a komíny. Jste-li ve výtahu, opus ť te jej v nejbližším pat ř e. Když Vás ot ř esy zastihnou na schodech, sedn ě te si, jednou rukou se p ř idržte zábradlí a druhou si chra ň te hlavu.


Stáhnout ppt "Skupina se skládá z: Jan Hošek, Zuzana Jírová, Michal Vinduška a Terka Semecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google