Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Kamenická Strá ň je malá vesnice v okrese D ěč ín, č ást obce R ůž ová. Nachází se 4 km západn ě od Jet ř ichovic a 3 km východn ě od R ůž ové. Ves.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Kamenická Strá ň je malá vesnice v okrese D ěč ín, č ást obce R ůž ová. Nachází se 4 km západn ě od Jet ř ichovic a 3 km východn ě od R ůž ové. Ves."— Transkript prezentace:

1

2  Kamenická Strá ň je malá vesnice v okrese D ěč ín, č ást obce R ůž ová. Nachází se 4 km západn ě od Jet ř ichovic a 3 km východn ě od R ůž ové. Ves se t ř emi stálými obyvateli slou ž í p ř evá ž n ě k rekrea č ním ú č el ů m.

3  Kamenická Strá ň je vesnickou památkovou zónou. Je zde zachován unikátní soubor lidové architektury, jako jsou p ř ízemní roubené chalupy s hrázd ě ným štítem, stavení s p ů dním polopatrem a hrázd ě ným štítem a patrové budovy s hrázd ě ným patrem.

4

5  Osada le ž ící nad levým b ř ehem Kamenice správn ě p ř inále ž í k obci R ůž ová, je zasv ě cena sv. Jakubu v ě tšímu. P ů vodní obyvatelé se ž ivili prací v lese, plavením zpracováváním d ř eva (pálení uhlí a výrobou sm ů ly), dnes osada slou ž í p ř evá ž n ě k rekreaci.

6  V osad ě se zachoval jedine č ný soubor roubených chalup, v ě tšinou s podstávkou a s hrázd ě nými patry, a proto byla roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

7

8  Kamenická Strá ň (p ů vodn ě Neudorf – Nová Ves, pozd ě ji Neudorf Kamnitzer – Nová Ves Kamenická, pozd ě ji Kamnitzleiten – Kamenická Strá ň ) se poprvé písemn ě p ř ipomíná a ž roku 1614, její p ů vod se ale p ř edpokádá nejpozd ě ji na p ř elomu 15. a 16. století.

9  Stojí v blízkosti hrany strmého levého b ř ehu Kamenice, která te č e asi o 150 m ní ž e. Na katastru Kamenické Strán ě se nachází i z ř ícenina Dolského mlýna.  Sou č asná p ř eva ž ující d ř ev ě ná zástavba pochází z 18. a 19. století. Jedná se v ě tšinou o p ř ízemní domky se zd ě nou hospodá ř skou a roubenou obytnou č ástí s podstávkou, která nese podkroví s bedn ě nými štíty. N ě kolik objekt ů je vybaveno hrázd ě ným patrem. Spíše výjime č n ě se dochovala hospodá ř ská roubená stavení.

10

11  Na n ě kterých č áste č n ě d ř ev ě ných stavbách nacházíme vlivy pozdního 19. století a ž secese na po č átku století dvacátého. Z doby mezi lety 1900– 1930 najdeme ve vsi i objekty zd ě né, kterých se moderniza č ní zásahy dotkly výrazn ě ji.  Po roce 1945 byli vyhnáni p ů vodní n ě mecky mluvící obyvatelé. Ves postihly demolice,zejména statk ů menší obydlí domká řů p ř e ž ila díky rozvoji chalupá ř ství. Krom ě dom ů se zachovala i drobná sakrální architektura. Vesnická památková zóna byla vyhlášena roku 1995.

12  Vytvo ř ily:David Gabriel  Nikola Luhová


Stáhnout ppt " Kamenická Strá ň je malá vesnice v okrese D ěč ín, č ást obce R ůž ová. Nachází se 4 km západn ě od Jet ř ichovic a 3 km východn ě od R ůž ové. Ves."

Podobné prezentace


Reklamy Google