Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INMED 2010 D ů m hudby v Pardubicích 25 - 26. listopadu 2010 Po ž adavky na sb ě r dat a controlling pro efektivní poskytování pé č e v za ř ízení holdingového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INMED 2010 D ů m hudby v Pardubicích 25 - 26. listopadu 2010 Po ž adavky na sb ě r dat a controlling pro efektivní poskytování pé č e v za ř ízení holdingového."— Transkript prezentace:

1 INMED 2010 D ů m hudby v Pardubicích 25 - 26. listopadu 2010 Po ž adavky na sb ě r dat a controlling pro efektivní poskytování pé č e v za ř ízení holdingového typu Martin Zeman, Ji ř í Madar

2 INMED 2010 - Pardubice Obsah – Úvod, vznik KZ – Základní informace – Vývoj v letech 2007 – 2009 – P ř echod k procesnímu ř ízení – Mise, vize, strategie, BSC – Organizace a ř ízení – Oblast klinického controllingu – P ř íklady ukazatel ů – Úkoly p ř ed námi – Pot ř ebujeme / Nabízíme – Záv ě r, Shrnutí

3 INMED 2010 - Pardubice Vznik k 1.9.2010 – Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 32/16Z/2006 ze dne 8.11.2006 rozhodlo o zm ě n ě zp ů sobu organizace a zabezpe č ení poskytování zdravotní pé č e z nemocnic, které byly dosud p ř ísp ě vkovými organizacemi Ústeckého kraje, na akciovou spole č nost s nemocnicemi jako odšt ě pnými závody. – Jedná se o Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici D ěč ín, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov, které tvo ř í jednu páte ř ní sí ť pro celý Ústecký kraj.

4 INMED 2010 - Pardubice Vznik k 1.9.2010 – Cíl Ústeckého kraje: vytvo ř ení unikátního zdravotnického za ř ízení, jeho ž prost ř ednictvím bude pro ob č any Ústeckého kraje zajiš ť ována dostupná a p ř itom maximáln ě efektivní a hospodárná zdravotní pé č e, která by m ě la svou kvalitou odpovídat nejmodern ě jším trend ů m v medicín ě. – Tato Krajská zdravotní, a.s. je ve 100% vlastnictví ÚK a dosa ž ený zisk KZ, a.s. bude primárn ě pou ž it pro oblast rozvoje zdravotní pé č e této spole č nosti.

5 INMED 2010 - Pardubice Základní informace – Po č et l ůž ek3 300 – Po č et hospitalizací130 000 – Po č et zam ě stnanc ů celkem cca 6 200 – Léka řů 850 – Sester2 700 – Ostatní NLZP1 250 – THP+ provoz1 330 *Stav zam ě stnanc ů k 30.6.2009

6 INMED 2010 - Pardubice Obrat 4,3 mld. - vývoj HV 2006-2009

7 INMED 2010 - Pardubice Specifika projektu – Slou č ení č ty ř menších okresních nemocnic ( D ěč ín, Teplice, Most, Chomutov ) a jedné velké nemocnice v Ústí nad Labem, – velké rozdíly ve vybavenosti, v IT, v nastavení ř ízení, sledování kvality, – ISO 9000:2001 jako první v Evrop ě v Ústí nad Labem, – v Ústí nová a modern ě vybavená nemocnice v roce 2003, – ostatní kraje jen malé nemocnice (Plze ň ský, Pardubický, Karlovarský, Královéhradecký).

8 INMED 2010 - Pardubice Vývoj v letech 2007-2009 – centralizace úhradových dodatk ů se zdravotními pojiš ť ovnami – centralizace nákup ů,výb ě rová ř ízení, jednotný elektronický objednávkový systém – jednotný ekonomický software – SAP ve všech p ě ti nemocnicích – orientace na hospoda ř ení organizace

9 INMED 2010 - Pardubice Vývoj v letech 2007-2009 – dopln ě ní NIS do zbývajících dvou nemocnic (aktuáln ě 1x Clinicom, 3x Akord, 1x Medea) – centralizace výukových center – jednotn ě pro všechny nemocnice – centralizace IT, právních slu ž eb a dalších č inností pro všech p ě t nemocnic – centrální ř ízení ekonomiky - centrální platební styk, cashflow, závazky a pohledávky

10 INMED 2010 - Pardubice Vývoj v letech 2007-2009 – centrální ř ízení kvality - p ř evedení veškeré ř ízení dokumentace jednotlivých o.z do jednotného sdíleného prostoru Krajské zdravotní, a.s. v č etn ě sou č asného popisu a mapování nov ě vzniklých proces ů, sjednocení pr ů b ěž ného vyhodnocování, tj. jak dotazníkových šet ř ení v rámci spokojenosti pacient ů, tak p ř íprava nastavení indikátor ů kvality ošet ř ovatelské i lé č ebné pé č e, jednotný systém pro sledování MU, trendová analýza.

11 INMED 2010 - Pardubice N ě které zkušenosti, vedoucí k p ř echodu na procesní ř ízení – Sice jedna spole č nost, ale 5x zcela samostatné subjekty – Odpov ě dnost ř editel ů OZ za hospoda ř ení o.z. – Rozpo č ty samostatn ě na jednotlivé nemocnice a sou č et na a.s. – Nám ě stci G Ř nemohli zasahovat do ř ízení o.z. – Nešlo ř ídit jednotn ě hlavn ě zdravotní pé č i – Bylo 5 klinických controlling ů v nejednotných NIS bez jednotného sledování – Nesjednocením ř ízení stálá existence naddimenzování zam ě stnanc ů hlavn ě v podp ů rných procesech

12 INMED 2010 - Pardubice Sou č asný stav p ř echodu k procesnímu ř ízení – Revize mise a vize spole č nosti KZ a.s. – Tvorba globální strategie KZ – BSC dle oblastí – cíle, iniciativy, ukazatelé (KPI) – Znova popis proces ů – to be stavu

13 INMED 2010 - Pardubice Mise (poslání) – Zajiš ť ovat komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní pé č i primárn ě obyvatel ů m Ústeckého kraje. Vize – Usilujeme o dodr ž ování jednotných standard ů poskytované zdravotní pé č e a dalších slu ž eb v celé naší spole č nosti a budujeme špi č ková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. – Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otev ř enost v ůč i klient ů m. – Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, umo žň ující kontinuální rozši ř ování znalostí a dovedností svých pracovník ů. – Chceme být renomovanou zdravotnickou vzd ě lávací a výzkumnou institucí.

14 INMED 2010 - Pardubice Tvorba globální strategie KZ

15 INMED 2010 - Pardubice BSC dle oblastí – jasn ě ur č ení vlastníci proces ů – cíl ů, iniciativ a ukazatel ů (KPI)

16 INMED 2010 - Pardubice Základní organiza č ní č len ě ní KZ, a.s. – valná hromada KZ, a.s. – Rada Ústeckého kraje v p ů sobnosti jediného akcioná ř e – p ř edstavenstvo KZ, a.s. – dozor č í rada KZ, a.s. –ř editel KZ, a.s. – 4 úseky ř ízené nám ě stky KZ, a.s. zdravotní pé č e, ř ízení lidských zdroj ů, ekonomického ř ízení a controllingu, ř ízení a správy majetku, systému ř ízení – 4 samostatné odbory KZ, a.s. centrum informa č ních technologií, ř ízení vztahu s dodavateli, ř ízení vztahu se zákazníky, kancelá ř e ř editele a právní – 5 odšt ě pných závod ů - nemocnic (jedno I Č, r ů zná I Č Z)

17 INMED 2010 - Pardubice Ř ízení úseku zdravotní pé č e – NZDP KZ p ř ímo pod ř ízeny primariáty o.z. – Celkem 120 primariát ů, v odšt ě pných závodech z ů stávají nám ě stci zdravotní pé č e pod ř ízení nám ě stkovi ř editele pro zdravotní pé č i –Ř ídíme pouze zdravotní pé č i, smlouvy, produkci, náklady na zdravotní pé č i – Primá ř ské porady jednotlivých nemocnic – Nov ě porady nap ř í č obory – nastaveno 9 blízkých oblastí – Porovnáváme jednotlivá odd ě lení nap ř í č nemocnicemi – Nap ř í č se sna ž íme ř ídit produkci dle dodatk ů se ZP – p ř íklady

18 INMED 2010 - Pardubice Odbor ř ízení ekonomiky zdravotní pé č e

19 INMED 2010 - Pardubice P ř íklad – cíle operativního controllingu – Vyu ž ít standardy NRC pro kalkulaci poskytovaných výkon ů – Oblast klinického controllingu Porovnat kalkulované náklady výkonu (dle NRC standard ů ) se skute č nými náklady v rámci jednotlivých odd ě lení Porovnat nákladovost výkonu pro shodná odd ě lení u r ů zných poskytovatel ů ZP – Oblast re ž ijního controllingu Poskytnout základ pro stanovení re ž ijních nákladu zdravotnické produkce Porovnat tvorbu re ž ijních nákladu nap ř í č organizací

20 INMED 2010 - Pardubice Díl č í úkoly k ř ešení – Sledování vývoje nových produkt ů (nap ř. iktová jednotka) Zavést speciální objekt pro zachycení náklad ů na vybudování nap ř. nového pracovišt ě, kde se náklady (p ř ípadn ě investice) p ř edcházejí p ř ed tvorbou výnosu Odd ě lená evidence zaru č í, ž e o tyto dodate č né náklady nebudou deformovány skute č né náklady produkce – a ť ji ž v oblasti p ř ímých náklad ů č i zú č tované re ž ie – Tvorba plánu Plánovací proces poskytne podklady pro stanovení interního ocenení vnit ř n ě poskytovaných slu ž eb Vychází z p ř edpokládaného objemu poskytovaných výkonu – tedy v zásad ě z p ř edpokládaného objemu poskytnuté ZP – Tvorba vhodné datové základny => reportovací a analytické schopnosti Pou ž it vhodnou konstrukci (nákladových / výnosových) objekt ů Reflektovat dlouhodobou pot ř ebu sledování iniciativ (projekt ů, aj.)

21 INMED 2010 - Pardubice Ukázka – ukazatelé produkce VZP

22 INMED 2010 - Pardubice Ukázka – sledování vývoje po č tu p ř ípad ů, VZP

23 INMED 2010 - Pardubice Ukázka – sledování vývoje po č tu p ř ípad ů, VZP, detail

24 INMED 2010 - Pardubice Víme, ž e je p ř ed námi … – benchmarking mezi nemocnicemi – nastavit jednotná kriteria m ěř ení kvality poskytované pé č e (IK – KPI, v souladu s nastavením proces ů ) – koncentrace specializované pé č e do jednotlivých o.z. – restrukturalizace zdravotní pé č e v rámci kraje – budovat centra excelence v jednotlivých nemocnicích – jednat se zdravotními pojiš ť ovnami o úhradách formou balí č k ů a jejich rozší ř ení – p ř ipravit projekt univerzitní nemocnice – v jednotlivých nemocnicích vybudovat specializovaná centra jednodenní chirurgie

25 INMED 2010 - Pardubice Víme, ž e je p ř ed námi … – návrh úhrad na rok 2011 – snaha ušet ř it výdaje státního rozpo č tu – zajistit kvalitu pé č e ob č an ů m Č R – máme analýzy a audity našich nemocnic spolu s návrhy systémových opat ř ení

26 INMED 2010 - Pardubice Pot ř ebujeme / Nabízíme – dohodu o spolupráci s MZ Č R ohledn ě restrukturalizace l ůž ek – dohodu s MZ o pom ě ru l ůž ek akutní pé č e a následné pé č e – dohodu o úhradách ZP pro KZ a.s. – spole č né nastavení spolupráce s ostatními nemocnicemi v kraji – jasnou a oboustrannou dohodu o úhradách ambulantních a jednodenních výkon ů – motivaci od pojiš ť oven zvyšovat kvalitu zdravotní pé č e, motivaci zvyšovat kvalitu ř ízení ji ž máme - ekonomický po ž adavek

27 INMED 2010 - Pardubice Pot ř ebujeme / Nabízíme – jsme vhodný partner pro plátce z pohledu vzájemných úspor díky rozdílnosti nemocnic a jednomu ř ízení z centrály – významného poskytovatele zdravotní pé č e v kraji – 1 velkou nemocnici a 4 menší nemocnice –ř ízení zdravotní pé č e po dohod ě s plátci – p ř echod na levn ě jší a kvalitn ě jší pé č i – spolupráci se záchrannou slu ž bou – uspo ř íme všichni – navrhujeme projekt ve spolupráci s VZP a MZ Č R

28 INMED 2010 - Pardubice Kontakt Ing. Martin Zeman vedoucí odboru v ě dy a výzkumu Krajská zdravotní, a.s. Sociální pé č e 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem I Č 25488627 DI Č CZ25488627 Tel.: +420 477 117 900 Email: Martin.Zeman@kzcr.eu


Stáhnout ppt "INMED 2010 D ů m hudby v Pardubicích 25 - 26. listopadu 2010 Po ž adavky na sb ě r dat a controlling pro efektivní poskytování pé č e v za ř ízení holdingového."

Podobné prezentace


Reklamy Google