Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení Hotel Avanti – Brno 7. ř íjna 2010 Zdravotnická technika a ICT – aktuální problémy konvergujících technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení Hotel Avanti – Brno 7. ř íjna 2010 Zdravotnická technika a ICT – aktuální problémy konvergujících technologií."— Transkript prezentace:

1 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení Hotel Avanti – Brno 7. ř íjna 2010 Zdravotnická technika a ICT – aktuální problémy konvergujících technologií Martin Zeman

2 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Problematika splývání p ř ístupu k ř ízení ICT technologií a ke správ ě zdravotnické techniky je diskutována ř adu let. Výstupem z t ě chto diskuzí nejsou jednozna č né návody a doporu č ení, které by bylo mo ž no v praxi snadno uplatnit.

3 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno ??? Kde kon č í zdravotnický prost ř edek kon č í a za č íná jeho IT č ást? Kam spadají osoby, odpov ě dné za zdravotnické prost ř edky? Do zdravotnické č ásti nemocnice? Do provozn ě - technických úsek ů nebo pod CIO? Jak organizovat nákup zdravotnické techniky? Jak koordinovat servis?

4 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Historie se opakuje? Informa č ní technologie na sebe nabalují vlastnosti p ů vodn ě odlišných oblastí lidského konání – telekomunikace, rozhlasová a televizní technika, sd ě lovací a zabezpe č ovací technika, reprografická technika …

5 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno P ř íklad: zobrazovací technika a systémy PACS P ř estávají certifikací jednotlivých díl č ích č ástí systému (monitor ů, program ů, grafických karet, server ů, diskových polí aj.) jako prost ř edk ů zdravotnické techniky být tyto č ásti, pop ř. celé systémy, sou č ástí ICT infrastruktury č i ne ?

6 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Rozhodnutí o zp ů sobu Zp ů sobem nákupu p ř itom rozhodujeme mj. o výši DPH, v p ř ípad ě servisu o re ž imu profylaktických prohlídek, kvalifikaci resp. zp ů sobilosti servisních pracovník ů, zaškolení, validaci atd.

7 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Dáme to CIO ?!? Bude s tím potom zacházeno tak, jak se má zacházet se zdravotnickou technikou? Nebude v p ř ípad ě soudních spor ů „nesprávná“ pé č e o tuto techniku zpochyb ň ovat medicínské postupy nemocnice? Nenaruší se garan č ní podmínky?

8 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Dáme to CTO ?!? Nebude nap ř. po č íta č ovou sí ť a VT na radiologii č i kardiologii jako sou č ást zdravotnické techniky p ř ipojená do po č íta č ové sít ě organizace bezpe č nostním rizikem pro všechny ostatní IS ? Nebudou d ů v ě rné informace dostupné neoprávn ě ným osobám č i dokonce komukoliv? Budou vyu ž ity vymo ž enosti ICT infrastuktury?

9 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno A co stream a video ? Co se d ě je s výstupy nap ř. z angia, z endoskop ů, diagnostických a opera č ních mikroskop ů, kamer snímajících d ě ní na opera č ních sálech? Je s t ě mito daty zacházeno tak, jako s daty z IS, jsou-li kdesi u p ř ístroj ů uchovávána na VHS č i DVD nosi č ích, pop ř. na lokálním PC? Je s nimi zacházeno jako s výstupy ze zdravotnické techniky, m ě lo by být? Kdo odpovídá za jejich bezpe č né uchovávání? Jsou sou č ástí zdravotní dokumentace? Jsou ješt ě č itelná? Nezm ě nila se?

10 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Bezdrátové a jiné po č íta č ové sít ě „bezpe č ná“, „rychlá“ a „odd ě lená“ ř ešení rojící se v tichosti kolem zdravotnických p ř ístroj ů pou ž ívání low-end IT technologií spolu s high-end zdravotnickou technikou ignorování ICT infrastruktury nemocnic

11 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Je to slo ž ité a je to na 220V ? Co je to ? I v srdcích monitor ů ž ivotních funkcí, CT, NMR, mamograf ů, ultrazvuk ů apod. bije n ě jaká verze Microsoft Windows nebo Linuxu. K výb ě ru, zapojování, propojování a pé č i o tato za ř ízení pot ř ebujeme komplexní znalost zdravotnických i ICT technologií.

12 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Za č ínáme spolupracovat ZT pot ř ebuje vyu ž ívat po č íta č ové sít ě a komunikovat po IP, medicínský obraz ší ř íme v tzv. DICOM sítích Konektivita s t ě mito sít ě mi bývá minimem, na kterém se v tradi č n ě ř ízené nemocnici oba sv ě ty setkávají

13 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Kam s daty ? Udává se, ž e v pr ů m ě rné evropské č i americké nemocnici dochází ke zdvojnásobení objemu ukládaných dat ka ž dých cca 18 m ě síc ů Sou č asný vývoj v oblasti obrazových dat se, zejména díky kardiologickým dat ů m (64 a více vrstvá CT, 4D ultrazvuky, digitální mamografie, angiografie atd.) ozna č uje jako “Tsunami obrazových dat” Cítíme, ž e nastane-li s modernizací p ř ístroje p ř echod z analogového záznamu digitální, má se o to postarat ICT infrastruktura, ne sk ř í ň ve vyšet ř ovn ě ani lokální po č íta č č i záznamové za ř ízení – d ě láme to tak?

14 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Je to p ř ístroj nebo software ? Specifické systémy certifikace p ř ístroj ů pro pou ž ití v medicín ě, tedy tzv. zdravotnických prost ř edk ů, se nevyhýbají ani informa č ním systém ů m, zejména pokud mají slou ž it k po ř izování, uchovávání a zpracování č ástí zdravotní dokumentace. Znamená to snad, ž e se nemocni č ní informa č ní systém stane sou č ástí sv ě ta zdravotnické techniky? Uv ě domujeme si d ů sledky?

15 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Splývání V ěř ím, ž e díky vývoji vysokoškolského vzd ě lávání v oblasti biomedicínského in ž enýrství, zdravotnické techniky a zdravotnické informatiky budou mít absolventi škol své znalosti natolik multidisciplinární, ž e se tradi č ní hráze mezi obory, podpo ř ené organiza č ním rozd ě lením, samy rozsypou Problémy se tím nevy ř eší, ale naše p ř ístupy budou více pou č ené a odpov ě dné

16 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno A co dál ? Budeme se z ř ejm ě zabývat více pot ř ebou provázání zdravotnické informatiky/techniky se zdravotnickou ekonomikou a medicínou

17 Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení – Hotel Avanti – Brno Kontakt Ing. Martin Zeman vedoucí odboru v ě dy a výzkumu Krajská zdravotní, a.s. Sociální pé č e 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem I Č 25488627 DI Č CZ25488627 Tel.: +420 477 117 900 Email: Martin.Zeman@kzcr.eu


Stáhnout ppt "Efektivní provoz zdravotnického za ř ízení Hotel Avanti – Brno 7. ř íjna 2010 Zdravotnická technika a ICT – aktuální problémy konvergujících technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google