Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filip Chvátal ANALÝZA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V OBCÍCH ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filip Chvátal ANALÝZA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V OBCÍCH ČR."— Transkript prezentace:

1 Filip Chvátal ANALÝZA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V OBCÍCH ČR

2 Analýza dojezdnosti do center Kvalita dopravní obslužnosti? Úrove ň dopravy neur č í pouze dopravní prost ř edky, ale zejména efektivita rozmíst ě ní dopravní infrastruktury Dostupnost ekonomických a sociálních p ř íležitostí Konkurence nejen mezi státy ale i na nižších úrovních Úkolem ve ř ejné sféry je zajistit základní dopravní obslužnost, p ř ístup k ní Vytvo ř it konkuren č ní prost ř edí Kombinace volné konkurence a vhodné úrovn ě dopravní infrastruktury vytvá ř ejí dobré p ř edpoklady pro všestranný rozvoj daného region ů.

3 kategorie hranice kategorií [počet spojení] počet spojení do centra ORP v prac. den počet obcípočet obyvatel abs.% % VI.0320,512 0470,1 V.1-1099615,9271 6652,6 IV.11 - 201 37822,0474 9544,5 III.21 - 351 50124,0853 4638,1 II.36 - 601 22119,51 135 36410,8 I.více než 6091614,71 728 14216,4 centra ORP2063,36 031 17857,4 celkový počet obcí 6 250100,010 506 813100,0

4 ANALÝZA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V OBCÍCH ČR Velký rozdíl v úrovni dopravní obslužnosti v autobus. doprav ě – tržní mechanismy Úrove ň železni č ní dopravní obslužnosti je oproti autobusové doprav ě rovnom ě rn ě jší

5 Základní dopravní obslužnost Zákon rozlišuje pojem základní dopravní obslužnost územního obvodu (na krytí ztráty p ř ispívají kraje) v § 19a a pojem ostatní dopravní obslužnost (na krytí ztráty p ř ispívají obce ze svých rozpo č t ů ) v § 19c zákona. Dopravní obslužnost – dotace Zabezpe č ení dopravní obslužnosti pat ř í k základním práv ů m ob č an ů. Mají právo na dostupnou a finan č n ě únosnou dopravní službu. Tento ve ř ejný zájem (doprava do škol, ú ř ad ů, k soud ů m, zdravotnickým za ř ízením apod.) nem ů že být zabezpe č en jen poskytováním služeb na tržním základ ě. Struktura dopravních podnik ů po privatizaci je rozt ř íšt ě ná, není možné krýt ztráty z provozování základní dopravní obslužnosti zisky z provozování lukrativních spoj ů.

6 Základní dopravní obslužnost Kraje zajiš ť ují ZDO R ů zní dopravci v r ů zných krajích N ě kde jdou cestou Integrovaných dopravních systém ů IDS JMK Kde jinde je IDS

7 Závazky veřejné služby Závazky ve ř ejné služby zahrnují závazek provozu (provozovat ve ř ejnou linkovou dopravu plynule a pravideln ě podle schváleného jízdního ř ádu v č etn ě zabezpe č ování dopl ň kových p ř epravních služeb) a závazek p ř epravy (p ř epravovat cestující za stanovené ceny v č etn ě slev a za stanovených podmínek). Na zabezpe č ení dopravní obslužnosti jsou uzavírány smlouvy o závazku ve ř ejné služby mezi kraji (obcemi) a dopravci.

8 Analýza dojezdnosti do center v České republice

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Zadání cvičení 13 mikroregion ů v ústeckém kraji Do kolika st ř edisek se mohou dostat z obcí v daném mikroregionu p ř ímými spoji Kolikrát za den jezdí z dané obce spoj – po č et spoj ů do jednotlivých st ř edisek Je to autobus, nebo vlak? Kdy jede do p ř íslušného st ř ediska první spoj A kdy poslední Tabulky Mapu po č tu spoj ů do st ř edisek

18 Zadání cvičení 1 Úkolem tedy je vytvo ř it tyto t ř i tabulky a mapu s celkovými po č ty spoj ů obcí ve vašem mikroregionu Termín odevzdání – 15.3.! pro st ř ede č ní skupinu a 16.3.! pro skupinu č tvrte č ní. Počet přímých spojů z obcí spadajících do vašeho mikroregionu do 13 středisek Druh spojení Ústí n. L.TepliceLitvínov… Obec 1 Obec 2 Obec 3 …


Stáhnout ppt "Filip Chvátal ANALÝZA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V OBCÍCH ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google