Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní plán rozvoje eHealth – Revize legislativy Praha 25. kv ě tna 2010 Potí ž e s p ř echodem na elektronicky vedenou zdravotní dokumentaci v Krajské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní plán rozvoje eHealth – Revize legislativy Praha 25. kv ě tna 2010 Potí ž e s p ř echodem na elektronicky vedenou zdravotní dokumentaci v Krajské."— Transkript prezentace:

1 Národní plán rozvoje eHealth – Revize legislativy Praha 25. kv ě tna 2010 Potí ž e s p ř echodem na elektronicky vedenou zdravotní dokumentaci v Krajské zdravotní, a.s. Martin Zeman

2 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Osnova • Úvod • Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. • Transforma č ní projekt a procesy • Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní, a.s • Rok 2010 – procesní revize systému ř ízení KZ • Problémy s klinickými informa č ními systémy • Obecné poznatky • Problémy s obrazovou dokumentací • Co bychom pot ř ebovali

3 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. • Výchozí situace – Od zrušení KÚNZ krá č ela ka ž dá z nemocnic v Ústeckém kraji vlastní cestou – P ř echodem nemocnic k VÚSC se p ř íliš nezm ě nilo – Z ř izovatel neuplat ň oval koncep č ní p ř ístup k ř ízení svých organizací stejného typu – Mohutnost infrastruktury Masarykovy nemocnice p ř esahuje souhrn infrastruktury ostatních 4 nemocnic

4 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. • Výchozí situace – 5 nemocnic = 5 sv ě t ů = 5 ICT – centrála je sv ě tem č. 6 – ∞ katalog ů a č íselník ů – chaos v systémech ř ízení

5 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. • 1. zá ř í 2007 – 5 nemocnic se transformuje do jediné organizace -> Krajská zdravotní, a.s. – 5 nemocnic -> 1 firma -> jedno ZZ – Centrála spole č nosti Krajská zdravotní v sídle Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

6 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2007 – transformace 5 nemocnic do jediné a.s. • Charakteristika organizace: Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Děčín,o.z. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,o.z. Nemocnice Teplice,o.z. Nemocnice Most,o.z. Nemocnice Chomutov,o.z. • stav aktiv spole č nosti 5 miliard K č • základní kapitál 3,6 miliardy K č • plánované výnosy 4,5 miliardy K č • celkem 6237 zam ě stnanc ů

7 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy • O č ekávané zm ě ny – Vy č len ě ní servisních č inností – 1 firma = 1 ICT – Zm ě ny v IS/ICT a jejich ř ízení budou podporovat a urychlovat vyu ž ití potenciálu zefektivn ě ní (zrychlení, zjednodušení, zlevn ě ní) proces ů v nov ě vzniklé spole č nosti – KZ zkonsoliduje IS/ICT infrastrukturu a srovná míru vysp ě losti proces ů ve všech svých č ástech – Analogicky v dalších procesech

8 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy • Motto – Chceme být zákaznicky orientovanou spole č ností, opírající se o všestrann ě vzd ě lané, vnit ř n ě motivované a se strategií ztoto ž n ě né zam ě stnance. • Vize – Usilujeme o dodr ž ování jednotných standard ů poskytované zdravotní pé č e a dalších slu ž eb v celé naší spole č nosti a budujeme špi č ková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. – Chceme být nejen velkým, ale i vyhledávaným zam ě stnavatelem, umo žň ujícím kontinuální rozši ř ování znalostí a dovedností svých pracovník ů.

9 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy • Strategie – Orientace na zákazníka – V ů d č í úloha ve zdravotnictví Ústeckého kraje, p ř esahující do širšího regionu – Univerzitní nemocnice sou č ástí Krajské zdravotní, a.s. – Finan č ní stabilita – Jednotná firemní kultura p ř i zachování vnit ř ní sout ěž ivosti

10 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy • Vize ICT KZ – Bezfilmové a bezpapírové zdravotnictví – Telemedicína – Elektronický zdravotní záznam – Nové slu ž by zalo ž ené na ICT a zárove ň – Ochrana soukromí – Právní ochrana – Finan č ní zdraví

11 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy • Postupné kroky 1.Multidoménová struktura 2.ERP systém s 1 ú č etním okruhem 3.Personální informa č ní systém 4.P ř ístupový (access) systém 5.Integrace aplikací • To znamená – on-line informace o identit ě osob – role osob spravované personálním IS

12 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy • Podp ů rná infrastruktura ICT – Jednotn ě (centráln ě ) ř ízená, na internetových protokolech zalo ž ená, vysokorychlostní páte ř ní sí ť propojující nemocnice navzájem – Pronájem temných vláken osvícených vlastní technologií mezi m ě sty s realizací poslední míle – Napojení sít ě na národní v ě deckou po č íta č ovou sí ť (NREN CESNET2) a internet, EduRoam – Datové centrum KZ – Integra č ní platforma Ensemble – Medical archive solution –úlo ž išt ě dat pro medicínské aplikace

13 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Transforma č ní projekt a procesy Privátní optická sí ť nemocnic

14 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní • M ěř ení zralosti proces ů * * podle IDS Scheer

15 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní

16 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2009 – procesní audit Krajské zdravotní

17 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Rok 2010 – procesní revize systému ř ízení KZ • Výstupem z procesního auditu je i návrh koncepce ř ízení KZ – Východiskem je procesní model KZ – Byla provedena analýza stávajících úzkých míst a potenciál ů obecn ě a v jednotlivých procesních oblastech – Byl obecn ě definován cílový stav ř ízení proces ů – Byla definována cílová zralost BPM (t+3 roky) v jednotlivých procesních oblastech

18 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Problémy s klinickými informa č ními systémy • 5 nemocnic – 3 r ů zné systémy ve 4 verzích • Integra č ní platforma Ensemble • Chybí interní standardizace proces ů vedení zdravotních záznam ů • Není spole č né úlo ž išt ě zdravotních záznam ů (krom ě PACS) • Nejsou konsolidované laborato ř e ani jejich IS

19 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Obecné poznatky • Spojením neuspo ř ádaných č inností míra uspo ř ádání celku klesá • Zavedení ř ádu do nové organizace jako je KZ trvá velmi dlouho •Č innosti a zm ě ny na sebe navazující je nutné vykonávat po sob ě • Respektování tempa zm ě n • Není nap ř. doimplementován systém informa č ní bezpe č nosti (nap ř. ISO 27001) ani integrovaný systém ř ízení

20 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Problémy s obrazovou dokumentací • Zapojení do projekt ů ePACS a REDIMED • Strach právního a IT útvar ů odesílat snímky mimo organizaci • Negativní zkušenosti s vedením zdravotní dokumentace ze soudních spor ů • Medicínský i ekonomický tlak na elektronickou vým ě nu snímk ů i dalších dokument ů • Ochota léka řů vyu ž ívat i nezabezpe č ené postupy, v č etn ě emailu

21 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Problémy s obrazovou dokumentací • Elektronický dokument, který je postaven za ur č itých podmínek na rove ň vyvolanému rtg. snímku alias papírové zdravotní dokumentaci, bude zaru č enou cestou (nepozm ě n ě n ě ) transportován mezi dv ě ma právnickými osobami • S pr ů kazným datem vzniku a pr ů kazn ě podepsaný zdravotnickou osobou, která je v ůč i pacientovi v roli ošet ř ujícího léka ř e, je na druhé stran ě poskytnut analogicky zdravotník ů m ve stejné roli a nikdy jinak ?

22 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Problémy s obrazovou dokumentací • Dodr ž ování t ě chto pravidel musí být n ě jak (smluvn ě, organiza č n ě, technicky) ošet ř eno mezi poskytovatelem a p ř íjemcem. • Z ř ejm ě ka ž dý zdravotník, který potom systému sv ěř í zdravotní záznam (resp. snímek pacienta), musí podepsat n ě jaké pou č ení a odpov ě dnost v ůč i KZ (na naší stran ě ), ž e tam bude nále ž it ě strkat jen to, co tam strkat má (a co smí). • Toté ž o č ekáváme u druhé strany • To není dostate č n ě podpo ř eno technologickou infrastrukturou • Obdobné problémy jsou i CD a DVD nosi č i s dokumentací (p ř edevším obrazovou), které si navíc pacient mnohdy zase odnáší

23 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Ostatní dokumentace • Nejsme z ř ejm ě p ř ipraveni v ě rohodn ě kooperovat na vým ě n ě propoušt ě cích zpráv, nález ů z laborato ř í, patologie apod. • Nemáme ž ádný skute č ný nebo virtuální archiv, o kterém bychom byli schopni ř íci, ž e dokumenty v n ě m ulo ž ené vznikly korektní cestou – ž e jsou to „ty pravé“ a „jediné“ • Nemáme mechanismus, jak je automaticky vydávat č i sdílet externím subjekt ů m naše záznamy s ov ěř ováním obou stran a auditováním procesu • A nemáme to t č. ani uvnit ř KZ

24 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Co bychom pot ř ebovali • Aplikovatelné doporu č ené postupy pro praxi v Č R – „pravidla hry“ • Externí registry zdravotnických profesionál ů • Elektronické podpisy pro zdravotníky • Klinické informa č ní systémy s prokazatelnou podporou vedení elektronické zdravotní dokumentace • Ov ěř ování zp ů sobilosti (i č áste č né) poskytovatel ů zdravotní pé č e vést, poskytovat a sdílet elektronické zdravotní záznamy • Technologie a informa č ní systémy, o kterých víme, ž e k této zp ů sobilosti napomáhají

25 Národní program rozvoje eHealth – Revize legislativy Kontakt Krajská zdravotní, a.s. Sociální pé č e 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem I Č 25488627 DI Č CZ25488627 Tel.: +420 477 114 011 Martin Zeman, email: Martin.Zeman@kzcr.eu


Stáhnout ppt "Národní plán rozvoje eHealth – Revize legislativy Praha 25. kv ě tna 2010 Potí ž e s p ř echodem na elektronicky vedenou zdravotní dokumentaci v Krajské."

Podobné prezentace


Reklamy Google