Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

• Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "• Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské."— Transkript prezentace:

1

2 • Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem • K dosažení úspěšnosti na poli vědy, výchovy a vzdělávání je pro KZ nezbytné se opírat o dlouhodobou partnerskou spolupráci s renomovanými institucemi v této oblasti

3 • ÚZS (nyní FZS) vznikl v roce 2003 v reakci na nový systém vzdělávání zdravotnických pracovníků, spojený se vstupem ČR do EU • V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na Všeobecnou sestru, Porodní asistentku, Fyzioterapii, Ergoterapii.

4 • V Ústeckém kraji sídlí pouze 3 instituce s vazbou na biomedicínský výzkum: • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, veřejná vysoká škola zřízená zákonem, specificky zejména Fakulta zdravotnických studií, • Krajská zdravotní, a.s. (zakladatel Ústecký kraj, jediný akcionář), specificky zejména Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem s klinikami, lékařskou knihovnou a centrem vědy, výchovy a dalšího vzdělávání, • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR, specificky zejména Centrum imunologie a mikrobiologie s imunologickým pracovištěm, jehož náplní je lékařská aplikace vědního oboru imunologie, oddělení projektů a zahraniční spolupráce, jehož náplní je výzkum a hodnocení vlivů na veřejné zdraví a zdravotních rizik ze životního prostředí, centrum hygienických laboratoří.

5 • Uvedená tři pracoviště tvoří znalostní, personální i technologickou základnu pro jakékoliv smysluplné počínání v oblasti biomedicínského výzkumu v Ústeckém kraji. • Za účelem žádoucího posílení vědeckovýzkumného potenciálu uvedených pracovišť a účelného využití všech dostupných, přesto omezených kapacit je nutné je organizačně propojit a vytvořit společný subjekt, naplňující definiční znaky výzkumné organizace. • Optimálního provázání zdravotnické výuky, zdravotní péče, sledování environmentálního a veřejného zdraví i biomedicínského výzkumu lze dosáhnout nejlépe tím, že všechny kapacity budou co nejtěsněji koncentrovány i dislokačně.

6 • Biomedicínské centrum Ústeckého kraje je společným projektem: • Univerzity Jana Evangelisty v Ústí nad Labem • Krajské zdravotní, a.s. • Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

7 S (silné stránky)W (slabé stránky) 1.Tradiční dlouholetá spolupráce zúčastněných institucí 2.Existující akreditované vzdělávací programy FZS a KZ 3.Vysoká erudice zdravotnických pracovišť MNUL a ZÚUL, i v oblasti VaV 4.Technologická vybavenost zdravotnických pracovišť MNUL 5.Silné zázemí UJEP a KZ postavení v regionu 6.KZ poskytuje uplatnění široké škále absolventů zdravotnických vysokoškolských vzdělávacích programů 7.KZ poskytuje komplexní zázemí pro klinickou a praktickou část výuky 8.Partnerská síť univerzitních a výzkumných pracovišť, spolupracujících s KZ (MNUL), FZS a ZÚUL 1.Absence LF a FN v Ústeckém kraji 2.Biomedicínský výzkum nemá tradici na UJEP 3.Dislokace zdravotnických studií mimo areál nemocnice 4.Nedostatek docentů a profesorů v oblasti biomedicíny v kraji 5.Nedostatek klinik a vysokoškolských ústavů v MNUL 6.Absence magisterských a doktorských studijních programů v oblasti biomedicíny v kraji 7.Nízký počet realizovaných VaV grantů v Ústeckém kraji 8.Horší dostupnost veřejné podpory pro KZ jako velký podnik a nevýzkumnou organizaci 9.Nedostatečná spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu a výuky se saskými institucemi a renomovanými světovými pracovišti

8 O (příležitosti)T (ohrožení) 1.Strukturální fondy EU, rámcové programy EU pro VaV a další externí zdroje pro financování VaV 2.Transformace vzdělávacího systému ve zdravotnictví směrem k vysokoškolským studiím 3.Rostoucí poptávka po absolventech VŠ a po specializačním vzdělávání ve zdravotnictví 4.Důraz na biomedicínský výzkum v EU 5.Absorpční kapacita a vhodná poloha institucí sídlících právě v Ústeckém kraji pro financování ze strukturálních fondů EU 1.Finanční náročnost adaptace vhodných prostor v areálu MNUL 2.Nedostatečná finanční podpora ze strany kraje 3.Nejasná podoba politiky soudržnosti EU po roce 2013 4.Konkurence a přebytek silných subjektů, zabývajících se biomedicínským výzkumem a výukou v jiných regionech, především v Praze 5.Připravovaný zákon o univerzitních nemocnicích znevýhodňuje Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem i Fakultu zdravotnických studií UJEP 6.Probíhající transformace (centralizace, slučování, redukce) Zdravotních ústavů

9 • Vytvoření společného centra, plnícího roli vzdělávacího zařízení, výzkumné instituce a zdravotnického zařízení, zastřešujícího subjekty, sídlící v Ústeckém kraji a zabývající se biomedicínským výzkumem, vysokoškolským vzděláváním a špičkovou zdravotní péčí. • Biomedicínské centrum se má stát partnerem renomovaných univerzitních a vědeckovýzkumných institucí tuzemských i zahraničních, schopným řešit vědeckovýzkumné úkoly na základě získaných výzkumných grantů, klinických studií, z dalších veřejných prostředků i na komerčním principu.

10 • V první etapě má Biomedicínské centrum zejména: • zpřístupňovat, propagovat, podporovat a spoluorganizovat odborné aktivity na poli vědy a výzkumu • Krajské zdravotní, a.s. • Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem • Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem • a jejich partnerských institucí.

11 • Spolupráce všech tří institucí na realizaci projektu Biomedicínského centra byla zahájena v roce 2012 a v současné době je připraveno i smluvní zajištění projektu. Memorandum o spolupráci ve kterém UJEP, KZ a ZÚUL vyjadřují společný záměr zahájit a dále rozvíjet trojstrannou spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských zdravotnických oborů.

12 • UJEP, KZ a ZÚUL se rozhodly podporovat vytvoření společného pracoviště Biomedicínské centrum Ústeckého kraje. • Spolupráce všech tří institucí se soustředí na: • vzdělávání akreditovaných nelékařských zdravotnických oborů na FZS UJEP, • provádění základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu, • získání tuzemských i zahraničních grantů, • realizaci dlouhodobého záměru vybudování nemocnice univerzitního typu, • vzájemnou informovanost o možnostech a nabídkách další spolupráce, řešených projektech, • organizování odborných aktivit na poli biomedicínského výzkumu.

13 • Plán rozvoje biomedicínského centra lze rozvrhnout do tří etap: 1.etapa základní (volné sdružení) 2.etapa rozvojová (propojování partnerů) 3.etapa konečná (fungující Biomedicínské centrum)

14 • Pravidelné porady vedení projektu • Zahájení činnost Kongresové skupiny Biomedicínského centra • Mapování vědeckovýzkumného potenciálu, týmů, vybavení všech 3 institucí pro potřeby projektu • Příprava regionální koncepce biomedicínského výzkumu • Spolupráce knihoven, příprava společné lékařské knihovny všech institucí

15 • Příprava nových klinik a ústavů • Probíhá realizace společných projektů i s dalšími partnery (CESNET, lékařské fakulty UK, Cíl 3, ČVUT, ÚEM AV ČR)

16 • Zahájení realizace projektu „Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0274, financovaného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, hlavní řešitel Ústav experimentální medicíny AV ČR, partneři KZ a LF UK v Hradci Králové, jehož součástí je mj. organizace „Letní školy praktických dovedností v biomedicínském výzkumu“ a „Vzdělávacího programu řízení projektů biomedicínského výzkumu a uplatnění jejich výsledků v praxi“. • Vznik společného pracoviště s Ústavem experimentální medicíny AV ČR „Neuroregenerace a biomedicínského výzkumu“, které je dle smlouvy prvním krokem na cestě k ustavení zamýšleného Centra translační medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

17 • Příprava centra biomedicínského inženýrství (ve spolupráci s ČVUT) • Příprava centra translační medicíny (ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR)

18 • Jak dokládá SWOT analýza, musíme překonávat množství slabých stránek a hrozeb a lépe využívat příležitostí a silných stránek • Efekty spolupráce se dostavují pomalu, nový přístup ke spolupráci se teprve prosazuje • Jen obtížně a nedostatečně se daří získávat finance na potřebnou infrastrukturu (včetně podpory lidských zdrojů) • Reálná koordinovaná spolupráce všech tří subjektů od roku 2012 znamená zásadní změnu a příslib do budoucna

19 Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem martin.zeman@kzcr.eu tel.: +420 477 117 900


Stáhnout ppt "• Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské."

Podobné prezentace


Reklamy Google