Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s."— Transkript prezentace:

1 Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s.
Biomedicínské centrum Ústeckého kraje příklad regionální spolupráce v biomedicínském výzkumu Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s. 4. ročník konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích “ 23. – 24. května 2013, zámeček Větruše, Ústí nad Labem

2 Výchozí situace – KZ Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem K dosažení úspěšnosti na poli vědy, výchovy a vzdělávání je pro KZ nezbytné se opírat o dlouhodobou partnerskou spolupráci s renomovanými institucemi v této oblasti

3 Výchozí situace – FZS UJEP
ÚZS (nyní FZS) vznikl v roce 2003 v reakci na nový systém vzdělávání zdravotnických pracovníků, spojený se vstupem ČR do EU V oblasti vědy a výzkumu se jednotlivé katedry orientují na problematiku danou svými specifickými obory edukace, konkrétně všemi teoretickými a klinickými zdravotnickými a ošetřovatelskými obory s důrazem na Všeobecnou sestru, Porodní asistentku, Fyzioterapii, Ergoterapii.

4 Biomedicínský výzkum v regionu
V Ústeckém kraji sídlí pouze 3 instituce s vazbou na biomedicínský výzkum: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, veřejná vysoká škola zřízená zákonem, specificky zejména Fakulta zdravotnických studií, Krajská zdravotní, a.s. (zakladatel Ústecký kraj, jediný akcionář), specificky zejména Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem s klinikami, lékařskou knihovnou a centrem vědy, výchovy a dalšího vzdělávání, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR, specificky zejména Centrum imunologie a mikrobiologie s imunologickým pracovištěm, jehož náplní je lékařská aplikace vědního oboru imunologie, oddělení projektů a zahraniční spolupráce, jehož náplní je výzkum a hodnocení vlivů na veřejné zdraví a zdravotních rizik ze životního prostředí, centrum hygienických laboratoří.

5 Biomedicínský výzkum v regionu
Uvedená tři pracoviště tvoří znalostní, personální i technologickou základnu pro jakékoliv smysluplné počínání v oblasti biomedicínského výzkumu v Ústeckém kraji. Za účelem žádoucího posílení vědeckovýzkumného potenciálu uvedených pracovišť a účelného využití všech dostupných, přesto omezených kapacit je nutné je organizačně propojit a vytvořit společný subjekt, naplňující definiční znaky výzkumné organizace. Optimálního provázání zdravotnické výuky, zdravotní péče, sledování environmentálního a veřejného zdraví i biomedicínského výzkumu lze dosáhnout nejlépe tím, že všechny kapacity budou co nejtěsněji koncentrovány i dislokačně.

6 Projekt BMC ÚK Biomedicínské centrum Ústeckého kraje je společným projektem: Univerzity Jana Evangelisty v Ústí nad Labem Krajské zdravotní, a.s. Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

7 SWOT analýza projektu BMC ÚK
S (silné stránky) W (slabé stránky) Tradiční dlouholetá spolupráce zúčastněných institucí Existující akreditované vzdělávací programy FZS a KZ Vysoká erudice zdravotnických pracovišť MNUL a ZÚUL, i v oblasti VaV Technologická vybavenost zdravotnických pracovišť MNUL Silné zázemí UJEP a KZ postavení v regionu KZ poskytuje uplatnění široké škále absolventů zdravotnických vysokoškolských vzdělávacích programů KZ poskytuje komplexní zázemí pro klinickou a praktickou část výuky Partnerská síť univerzitních a výzkumných pracovišť, spolupracujících s KZ (MNUL), FZS a ZÚUL Absence LF a FN v Ústeckém kraji Biomedicínský výzkum nemá tradici na UJEP Dislokace zdravotnických studií mimo areál nemocnice Nedostatek docentů a profesorů v oblasti biomedicíny v kraji Nedostatek klinik a vysokoškolských ústavů v MNUL Absence magisterských a doktorských studijních programů v oblasti biomedicíny v kraji Nízký počet realizovaných VaV grantů v Ústeckém kraji Horší dostupnost veřejné podpory pro KZ jako velký podnik a nevýzkumnou organizaci Nedostatečná spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu a výuky se saskými institucemi a renomovanými světovými pracovišti

8 SWOT analýza projektu BMC ÚK
O (příležitosti) T (ohrožení) Strukturální fondy EU, rámcové programy EU pro VaV a další externí zdroje pro financování VaV Transformace vzdělávacího systému ve zdravotnictví směrem k vysokoškolským studiím Rostoucí poptávka po absolventech VŠ a po specializačním vzdělávání ve zdravotnictví Důraz na biomedicínský výzkum v EU Absorpční kapacita a vhodná poloha institucí sídlících právě v Ústeckém kraji pro financování ze strukturálních fondů EU Finanční náročnost adaptace vhodných prostor v areálu MNUL Nedostatečná finanční podpora ze strany kraje Nejasná podoba politiky soudržnosti EU po roce 2013 Konkurence a přebytek silných subjektů, zabývajících se biomedicínským výzkumem a výukou v jiných regionech, především v  Praze Připravovaný zákon o univerzitních nemocnicích znevýhodňuje Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem i Fakultu zdravotnických studií UJEP Probíhající transformace (centralizace, slučování, redukce) Zdravotních ústavů

9 Cíl projektu BMC ÚK Vytvoření společného centra, plnícího roli vzdělávacího zařízení, výzkumné instituce a zdravotnického zařízení, zastřešujícího subjekty, sídlící v Ústeckém kraji a zabývající se biomedicínským výzkumem, vysokoškolským vzděláváním a špičkovou zdravotní péčí. Biomedicínské centrum se má stát partnerem renomovaných univerzitních a vědeckovýzkumných institucí tuzemských i zahraničních, schopným řešit vědeckovýzkumné úkoly na základě získaných výzkumných grantů, klinických studií, z dalších veřejných prostředků i na komerčním principu.

10 Cíl projektu BMC ÚK V první etapě má Biomedicínské centrum zejména:
zpřístupňovat, propagovat, podporovat a spoluorganizovat odborné aktivity na poli vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s. Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a jejich partnerských institucí.

11 Memorandum o spolupráci
Spolupráce všech tří institucí na realizaci projektu Biomedicínského centra byla zahájena v roce 2012 a v současné době je připraveno i smluvní zajištění projektu. Memorandum o spolupráci ve kterém UJEP, KZ a ZÚUL vyjadřují společný záměr zahájit a dále rozvíjet trojstrannou spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských zdravotnických oborů.

12 Obsah spolupráce UJEP, KZ a ZÚUL se rozhodly podporovat vytvoření společného pracoviště Biomedicínské centrum Ústeckého kraje. Spolupráce všech tří institucí se soustředí na: vzdělávání akreditovaných nelékařských zdravotnických oborů na FZS UJEP, provádění základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu, získání tuzemských i zahraničních grantů, realizaci dlouhodobého záměru vybudování nemocnice univerzitního typu, vzájemnou informovanost o možnostech a nabídkách další spolupráce, řešených projektech, organizování odborných aktivit na poli biomedicínského výzkumu.

13 Business plán BMC ÚK Plán rozvoje biomedicínského centra lze rozvrhnout do tří etap: etapa základní (volné sdružení) etapa rozvojová (propojování partnerů) etapa konečná (fungující Biomedicínské centrum)

14 Aktuální stav Pravidelné porady vedení projektu
Zahájení činnost Kongresové skupiny Biomedicínského centra Mapování vědeckovýzkumného potenciálu, týmů, vybavení všech 3 institucí pro potřeby projektu Příprava regionální koncepce biomedicínského výzkumu Spolupráce knihoven, příprava společné lékařské knihovny všech institucí

15 Aktuální stav Příprava nových klinik a ústavů
Probíhá realizace společných projektů i s dalšími partnery (CESNET, lékařské fakulty UK, Cíl 3, ČVUT, ÚEM AV ČR)

16 Aktuální stav Zahájení realizace projektu „Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královéhradeckém a Ústeckém kraji“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ , financovaného Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, hlavní řešitel Ústav experimentální medicíny AV ČR, partneři KZ a LF UK v Hradci Králové, jehož součástí je mj. organizace „Letní školy praktických dovedností v biomedicínském výzkumu“ a „Vzdělávacího programu řízení projektů biomedicínského výzkumu a uplatnění jejich výsledků v praxi“. Vznik společného pracoviště s Ústavem experimentální medicíny AV ČR „Neuroregenerace a biomedicínského výzkumu“, které je dle smlouvy prvním krokem na cestě k ustavení zamýšleného Centra translační medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

17 Připravovaná pracoviště se spolupracujícími institucemi
Příprava centra biomedicínského inženýrství (ve spolupráci s ČVUT) Příprava centra translační medicíny (ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR)

18 Závěr Jak dokládá SWOT analýza, musíme překonávat množství slabých stránek a hrozeb a lépe využívat příležitostí a silných stránek Efekty spolupráce se dostavují pomalu, nový přístup ke spolupráci se teprve prosazuje Jen obtížně a nedostatečně se daří získávat finance na potřebnou infrastrukturu (včetně podpory lidských zdrojů) Reálná koordinovaná spolupráce všech tří subjektů od roku 2012 znamená zásadní změnu a příslib do budoucna

19 Kontakt Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A Ústí nad Labem tel.:


Stáhnout ppt "Martin Zeman Krajská zdravotní, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google