Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Babou č ková. ORGANIZA Č NÍ FORMA „ vn ě jší uspo ř ádání organiza č ních a didaktických podmínek vyu č ování, v nich ž se realizuje výchovn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Babou č ková. ORGANIZA Č NÍ FORMA „ vn ě jší uspo ř ádání organiza č ních a didaktických podmínek vyu č ování, v nich ž se realizuje výchovn."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Babou č ková

2 ORGANIZA Č NÍ FORMA „ vn ě jší uspo ř ádání organiza č ních a didaktických podmínek vyu č ování, v nich ž se realizuje výchovn ě vzd ě lávací proces“.

3 ZTV povinné nepovinné doplňkové – pohybově rekreační programy zájmové zájezdy kroužky jednorázové akce soutěže pohybově rekreační přestávky pohybová činnost v rámci hodin jiných předmětů rekreační cvičení nepovinné předměty volitelné předměty Vyučovací jednotka školní TV Výchova v přírodě Sportovní kurzy

4  VYU Č OVACÍ JEDNOTKA T Ě LESNÉ VÝCHOVY: základní organiza č ní forma p ř edm ě tu TV.

5  VÝCHOVA V P Ř ÍROD Ě

6  VYU Č OVACÍ JEDNOTKA ZDRAVOTNÍ T Ě LESNÉ VÝCHOVY

7  KURZY PLAVECKÝLYŽAŘSKÝ

8 OSTATNÍ SPORTOVNÍ KURZY

9 Mohou být žáky akceptovány na základě jejich zájmu. Nepovinné a volitelné předměty

10 ORGANIZA Č NÍ FORMY NEPOVINNÉ  OBSAH: sporty a jiné pohybové aktivity, které jsou vhodné z hlediska v ě ku i z hlediska podmínek školy a pro n ěž existují odpovídající oficiáln ě schválené metodické materiály.

11  POHYBOV Ě REKREA Č NÍ PROGRAMY č innosti zdravotn ě kondi č ní v ostatních č ástech denního re ž imu ž ák ů ve škole

12  CVI Č ENÍ V HODINÁCH JINÝCH P Ř EDM Ě T Ů (kinestetický vyu č ovací styl)  POHYBOV Ě REKREA Č NÍ P Ř ESTÁVKY  REKREA Č NÍ CVI Č ENÍ

13 SOUTĚŽE JEDNORÁZOVÉ AKCE KROUŽKY ZÁJEZDY APOD.

14 1. PODLE HLAVNÍCH SLO Ž EK VÝCHOVN Ě VZD Ě LÁVACÍHO PROCESU Diagnostické Motiva č ní Expozi č ní Fixa č ní

15 . PODLE OBSAHU Gymnastické (cvi č ení s hudbou, kondi č ní gymnastika apod.)

16  2. PODLE OBSAHU atletické

17  2. PODLE OBSAHU herní

18  2. PODLE OBSAHU úpolové

19 3. PODLE TÉMATICKÉ Č INNOSTI Monotématické Smíšené 4. PODLE POHLAVÍ Ž ÁK Ů Dív č í Chlapecké Koedukované

20 5. NA ZÁKLAD Ě INTENCIONALITY Povinná školní TV Zdravotní TV Nepovinná TV

21 6. PODLE ZÁKLADNÍHO ZAM ĚŘ ENÍ Nácvi č ná Kondi č ní Rekrea č n ě orientované Sout ěž ní aj.

22  1. ÚVODNÍ Č ÁST (organiza č ní – CÍL VYUČOVACÍ JEDNOTKY, rušná a pr ů pravná č ást – p ř íprava pohybového aparátu na zatí ž ení) = cca. 8- 10 min. RUŠNÁ ČÁST – zahřátí, prokrvení svalů ( 2-3 min.) PRŮPRAVNÁ ČÁST – především protažení zkrácených, posílení ochablých svalů, fixace dynamického stereotypu správného držení těla. (5-7 min.

23  2. HLAVNÍ Č ÁST – rozvoj pohybových schopností, nácvik nových pohybových dovedností, fixace a automatizace základních pohybových dovedností z oblasti sportu = cca.25 – 30 min.

24 3. ZÁV Ě RE Č NÁ Č ÁST- kompenza č ní cvi č ení, celkové uklidn ě ní organismu !!CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU V.J.!!


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Babou č ková. ORGANIZA Č NÍ FORMA „ vn ě jší uspo ř ádání organiza č ních a didaktických podmínek vyu č ování, v nich ž se realizuje výchovn."

Podobné prezentace


Reklamy Google