Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 1.pracovní setkání Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 26. Č ervna 2013 Kongresové centrum U Hájk ů, Na Florenci 29, Praha 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 1.pracovní setkání Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 26. Č ervna 2013 Kongresové centrum U Hájk ů, Na Florenci 29, Praha 1."— Transkript prezentace:

1 ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 1.pracovní setkání Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 26. Č ervna 2013 Kongresové centrum U Hájk ů, Na Florenci 29, Praha 1

2 ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE Co p ř edcházelo: • Pokusy o zalo ž ení profesní organizace v 90. letech • n ě kolik díl č ích setkání a konferencí • pravidelné výjezdy na setkání Slovenské parkovací asociace • 1. odborná konference doprava v klidu 30. zá ř í 2010 • 2. odborná konference doprava v klidu 18. ř íjna 2012

3

4

5 ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE Aktuální stav: • 29.4.2013 podpis zakladatelské smlouvy Č PA • zakládající č lenové: • MOZ Consult s.r.oIng. Petr Horský • Designa Parking  Access s.r.o.Ing. Milan Zelenka • Apreco s.r.o.Petr Váverka • Jihom ě stská parkovací a.s.Ing. Ond ř ej Myška

6

7 Forma sdružení: „zájmové sdružení právnických osob založené v souladu s ustanovením § 20f a násl., občanského zákoníku zakladatelskou smlouvou“

8 Cíle sdružení (citace ze stanov): • zajiš ť uje sdru ž ování a spolupráci mezi organizacemi zabezpe č ujícími provozování parkoviš ť, orgány m ě st a obcí, investory, realizátory staveb a odbornými subjekty s cílem informovat a vzd ě lávat č leny asociace, jako ž i t ř etí zainteresované osoby • aktivn ě p ů sobí v legislativních procesech s cílem zlepšování právní prost ř edí pro ř ešení parkování • aktivn ě p ů sobí v procesech p ř ípravy a projednávání zm ě n technických p ř edpis ů v oblasti ř ešení parkování • aktivn ě p ů sobí v oblasti zajišt ě ní financování ř ešení dopravy v klidu, zejména rozvoj ve ř ejných (m ě stských) parkoviš ť a gará ž í s napojením na celom ě stský dopravní systém • zajiš ť uje vzájemnou podporu č len ů p ř i právních, odborných a obchodních otázkách, dále spole č ných, koncep č ních a organiza č ních po č in ů a p ř i zastupování a prezentaci asociace a jejích č len ů v ůč i t ř etím subjekt ů m • podporuje rozvoj parkovacích systém ů a jejich za ř ízení ř ešením parkovací politiky a vým ě nou zkušeností formou odborných setkání, organizováním a ú č astí na kongresech, tak i kontakty se zahrani č ními partnery • je oprávn ě na vykonávat č innost, opat ř ení a obchodní aktivity, které pomohou k dosa ž ení jejich cíl ů (expertízy, doporu č ení, studie apod.).

9 P ř ijetí nových č len ů : cílem je sdru ž it co nejvíce m ě st a obcí, m ě stských spole č ností, privátních provozovatel ů a projek č ních a produk č ních spole č ností, jejich ž náplní je ř ešení dopravy v klidu

10 Jak se stát č lenem Č PA (citace stanov) č lenem asociace se m ůž e stát právnická osoba se sídlem na území č lenského státu Evropské Unie nebo s organiza č ní slo ž kou na území č lenského státu Evropské Unie • která zaplatí vstupní č lenský p ř ísp ě vek • která souhlasí se stanovami asociace a se zakladatelskou smlouvou • na její ž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní nebo vyrovnací ř ízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci; • která nemá da ň ové nedoplatky • která nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na ve ř ejné zdravotní pojišt ě ní nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpe č ení a p ř ísp ě vku na státní politiku zam ě stnanosti • její ž statutární orgán nebo č len statutárního orgánu nebyl pravomocn ě odsouzen za trestný č in, jeho ž skutková podstata souvisí s p ř edm ě tem podnikání této právnické osoby nebo asociace, nebo pro trestný č in hospodá ř ské povahy, nebo pro trestný č in proti majetku, ani za jiný úmyslný trestný č in • která nebyla ze sdru ž ení vylou č ena a • která ze sdru ž ení v posledních 6 m ě sících nevystoupila

11 Jak se stát č lenem Č PA pro m ě sta a obce Pro přistoupení k členství v naší organizaci ze strany obcí je zapotřebí dodržet následující postup dle zákona 128/2000 Sb, který praví následující: Zákon o obcích (obecní zřízení) 128/2000 Sb, § 84 …. (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno … e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání Stručně shrnuto, přistupující města a obce potřebují souhlas zastupitelstva

12 ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE Cílem je bezpečné parkování ve městech a obcích bez kongescí a dalších fatálních dopadů!!!

13

14

15

16 ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE D ě kuji za pozornost Ing. Ond ř ej Myška p ř edseda č eské parkovací asociace z.s.p.o. V Praze dne 26. č ervna 2013


Stáhnout ppt "ZALO Ž ENÍ Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 1.pracovní setkání Č ESKÉ PARKOVACÍ ASOCIACE 26. Č ervna 2013 Kongresové centrum U Hájk ů, Na Florenci 29, Praha 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google