Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Úvodní slovo a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Úvodní slovo a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení."— Transkript prezentace:

1

2  Úvodní slovo a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 2

3  Úvodní slovo a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 3

4  Schvalovaní stanov asociace a jejich zm ě n  Volba a odvolávání č len ů Výboru  Rozhodnutí podle pot ř eb asociace o z ř ízení č i zrušení dalších orgán ů asociace, pov ěř ení č len ů asociace výkonem funkcí v t ě chto orgánech, p ř ípadn ě jejich odvolání z t ě chto funkcí  Ur č ovaní koncepce asociace a její cíle na p ř íští období  Schvalovaní zprávy o č innosti a zprávy o hospoda ř ení za minulé období  Stanovení výši zápisného a č lenských p ř ísp ě vk ů  Rozhodnutí o zániku asociace 4

5  Č lenská sch ů ze je usnášeníschopná, je-li p ř ítomna nadpolovi č ní v ě tšina všech č len ů asociace.  Není-li p ř ítomna nadpolovi č ní v ě tšina všech č len ů v dob ě, na ni ž byla č lenská sch ů ze svolána, je č lenská sch ů ze po uplynutí 30 minut schopna jednat a usnášet se nadpolovi č ní v ě tšinou hlas ů p ř ítomných č len ů.  Č lenská sch ů ze p ř ijímá rozhodnutí hlasováním.  Ka ž dý č len, který je osobn ě p ř ítomen na č lenské sch ů zi, má jeden hlas.  Všechna hlasování jsou ve ř ejná, pokud č lenská sch ů ze nerozhodne jinak. Pro p ř ijetí rozhodnutí je pot ř eba souhlas nadpolovi č ní v ě tšiny p ř ítomných č len ů, pokud tyto stanovy neur č í jinak. 5

6  Úvodní slovo PV a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 6

7  xxx • xxx  xxx • Xxx  Nutné schválení!! 7

8  Úvodní slovo PV a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 8

9  Ú č etnictví pro asociaci provedeno certifikovanou ú č etní od oficiálního zalo ž ení asociace (12. dubna 2011)  Zalo ž ení transparentního ú č tu pro zajišt ě ní pr ů hledného financování asociace  Pokud nejsou ž ádné námitky, prosíme Č lenskou sch ů zi o schválení hospoda ř ení Asociace za rok 2011 9 VýdajeP ř íjmy 16,965 K č U č ebnice do zem ě pisu20,600 K č Absolventské dary 5,700 K č Vývoj webových stránek 18,465 K č P ř íjmy z plesu 25,081 K č Celkem39,696 K č Celkem Výsledek hospoda ř ení po zdan ě ní:14,615 K č

10  Úvodní slovo PV a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 10

11  Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace  Neustálé zlepšování webových stránek Asociace  Vydávání pravidelného newsletteru nebo školního magazínu 11

12  Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace  Akce: • Organizace setkání mezi absolventy a profesory ve spojení s barbecue party • Uspo ř ádání akce „Hej č ínský Gaudeamus“ – • Po ř ádaní nepravidelných seminá řů a prezentací pro stávající studenty • Uspo ř ádání 2. ve ř ejné diskuze s vedením školy a zástupci profesor ů a student ů 12

13  Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace  Podpora: • Analýza mo ž ností a p ř íprava modelu pro anga ž ování zahrani č ních pedagog ů • Pilotní projekt „Zapojení absolvent ů do výuky“ • Podpora č innosti Studentské rady, realizace spole č ných akcí nebo projekt ů (nap ř. kalendá ř ) • P ř íprava návrhu ř ešení, které by umo žň ovalo snazší návrat student ů vracejících se ze zahrani č ních st ř edních škol do odpovídajícího ro č níku 13

14  Komunikace – Akce – Podpora – Reprezentace  Reprezentace: • Ú č ast na p ř íprav ě „mission statementu“ pro celou školu, který by se stal základem pro další sm ěř ování gymnázia, nastavil o č ekávání všech zú č astn ě ných stran a ur č il konkrétní vizi do budoucnosti. • Vytvo ř ení obsáhlejšího dokumentu, který by ur č oval plán a cíle Anglické sekce na dalších 10 let.  Analýza, zda by bylo mo ž né na Anglické sekci nabízet International Baccalaureate 14

15  Oproti roku 2011 plánujeme výrazné navýšení rozpo č tu díky v ě tšímu mno ž ství po ř ádaných akcí a ambiciózn ě jším cíl ů m 15 VýdajeP ř íjmy 46,500 K č 3. absolventský ples69,500 K č 3. absolventský ples 11,200 K č Newsletter (2 vydání)6,000 K č Absolventské barbecue 11,000 K č Absolventské barbecue 1,000 K č Sportovní turnaj 3,250 K č Sportovní turnaj50,000 K č Sponzorské dary 30,000 K č Podpora školy26,000 K č P ř ísp ě vky absolvent ů 25,000 K č Podpora student ů 8,000 K č Další vývoj stránek 144,150 K č Celkem152,500 K č Celkem

16  Úvodní slovo PV a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 16

17  Výbor asociace má 5 č len ů.  Výbor asociace je volen č lenskou sch ů zí na dobu jednoho roku.  Výbor asociace volí ze svého st ř edu p ř edsedu, místop ř edsedu a pokladníka.  Výbor asociace schvaluje rozpo č et, ú č etní uzáv ě rku a vydává výro č ní zprávu asociace. 17

18  P ř ihlášení kandidáti do Výboru asociace: • Radim Brach • Martin Hu ň ka • Pavel Kun č ík • Marek Zelenka • Denisa Ž ilová 18

19  Úvodní slovo PV a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 19

20  Úvodní slovo PV a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení kandidát ů na č leny Výboru asociace  Volba č len ů Výboru asociace  Diskuze a další témata 20

21  Spolupráce s dalšími institucemi p ř i GOH • Studentská rada • Sdru ž ení pro rozvoj GOH • Sdru ž ení rodi čů  Dlouhodobé cíle a sm ěř ování AAGOH • Chceme asociaci „západního st ř ihu“, nebo jen organizátora absolventských setkání  Jakou cestou se vydat p ř i podpo ř e školy a student ů ? • Podpora zájmových krou ž k ů (nap ř. debrujá ř i, debaté ř i) • Podpora školních vým ě nných pobyt ů, studijních pobyt ů • P ř ímá materiální podpora, nap ř. ve form ě u č ebnic, materiál ů, atd.  Zavedení č lenských p ř ísp ě vk ů – dobrovolné / povinné? 21


Stáhnout ppt " Úvodní slovo a formální nále ž itosti  Shrnutí výro č ní zprávy za rok 2011  Hospoda ř ení v roce 2011  Cíle a rozpo č et na rok 2012  P ř edstavení."

Podobné prezentace


Reklamy Google