Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."— Transkript prezentace:

1 2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus

2 2014 / 2015 Úvod do hospoda ř ení Hospoda ř ení Junáka slou ž í k zabezpe č ení jeho výchovných cíl ů Nesmí být v rozporu s etickými zásadami hnutí Junák i jeho OJ jsou povinny nakládat se svým jm ě ním s nejvyšší ú č elností a hospodárností Cílem je zajišt ě ní č innosti Ve st ř edisku se hospoda ř ením zabývá hospodá ř a celá ř ada dalších č inovník ů Fiscus

3 2014 / 2015 Definice Hospoda ř ení je soubor ekonomicko-správních č inností zabezpe č ujících provoz Junáka č i jeho organiza č ních jednotek, mezi které pat ř í správa majetku, získávání finan č ních zdroj ů a nakládání s nimi, tvorba č erpání a kontrola rozpo č tu, vedení ú č etnictví, pln ě ní da ň ových povinností, tvorba vnit ř ních hospodá ř ských p ř edpis ů a pln ě ní ostatních povinností v oblasti hospoda ř ení vyplývajících z právních p ř edpis ů i vnit ř ních p ř edpis ů Junáka Fiscus

4 2014 / 2015 Hospodá ř ské p ř edpisy Zákon č. 563/1991 Sb., o ú č etnictví v platném zn ě ní Da ň ové p ř edpisy Stanovy Junáka Hospodá ř ský ř ád Junáka Sm ě rnice k proplácení cestovních náhrad Sm ě rnice k proplácení telekomunika č ních poplatk ů Sm ě rnice k majetku Junáka Sm ě rnice k inventarizaci R ů zné pokyny zpravodaj ů Výkonné rady Junáka (VRJ) –Pokyn k dotacím OJ pro rok xxxx –Pokyn k registraci pro rok xxxx –Pokyn k táborům –atd. Fiscus Pozor na nový občanský zákoník! Změna názvu organizace, stanov a všech souvisejících dokumentů!

5 2014 / 2015 Právní subjektivita Schopnost mít práva a povinnosti St ř edisko je ZOJ – má právní subjektivitu Oddíl – nemá právní subjektivitu Oddíl tedy samostatn ě nehospoda ř í a nem ůž e vlastnit majetek Ř ada pravomocí m ůž e být p ř enesena na oddíly, zále ž í na pravidlech nastavených st ř ediskem Fiscus

6 2014 / 2015 Název st ř ediska Celý název Junák – svaz skaut ů a skautek Č R, st ř edisko OST Ř Í Ž Praha 4 Junák – svaz skaut ů a skautek Č R, 7.st ř edisko BLANÍK Praha 4 Zkrácený název Junák, st ř edisko OST Ř Í Ž Praha 4 Junák, 7. st ř edisko BLANÍK Praha 4 Nov ý název Junák – český skaut, z. s. Fiscus

7 2014 / 2015 Doklady Prvotní doklady – Paragon, ú č tenka, faktura, výpis z BÚ, atd. – Povinné nále ž itosti Obsah hospodá ř ské operace Pen ěž ní č ástka nebo informace o cen ě za m ě rnou jednotku a vyjád ř ení mno ž ství Datum vystavení prvotního dokladu Identifikace výstavce prvotního dokladu, ideáln ě firmou sídlem a I Č O Fiscus

8 2014 / 2015 Doklady Ú č etní doklady –Povinné náležitosti Ozna č ení ú č etního dokladu Obsah ú č etního p ř ípadu a jeho ú č astníky Pen ěž ní č ástku nebo informaci o cen ě za m ě rnou jednotku a vyjád ř ení mno ž ství Okam ž ik vyhotovení ú č etního p ř ípadu Okam ž ik uskute č n ě ní ú č etního p ř ípadu Podpisový záznam osoby odpov ě dné za ú č etní p ř ípad a podpisový záznam osoby odpov ě dné za jeho zaú č tování Fiscus

9 2014 / 2015 Příjmový/výdajový pokladní doklad

10 2014 / 2015 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "2014 / 2015 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."

Podobné prezentace


Reklamy Google