Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Co je airsoft? 2.Způsoby hry 3.Pravidla 4.Výbava 5.Zbraně 6.Střelivo 7.Pojmy 8.Ukázka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Co je airsoft? 2.Způsoby hry 3.Pravidla 4.Výbava 5.Zbraně 6.Střelivo 7.Pojmy 8.Ukázka."— Transkript prezentace:

1

2 1.Co je airsoft? 2.Způsoby hry 3.Pravidla 4.Výbava 5.Zbraně 6.Střelivo 7.Pojmy 8.Ukázka

3  Airsoft je moderní druh vojenského sportu  pochází z Východní Asie  je podobný paintballu  je realisti č t ě jší

4  hraje se na otev ř ených prostranstvích tzv. OPEN SPACE (louky, lesy) nebo v uzav ř ených prostorách tzv. CQB (opušt ě né budovy)  cílem jedné hry je spln ě ní p ř edem stanoveného úkolu (nap ř. získat nep ř átelskou vlajku, eliminovat nep ř átelský tým, vysvobodit rukojmí, bránit základnu)  existují také oblasti, které se dají na hru pronajmout s mo ž ností objednání i pojízdných tank ů, transportér ů, vlajek a dalších dopl ň k ů, které jakýmkoliv zp ů sobem mohou bitvu p ř iblí ž it skute č nosti

5  hra je zalo ž ena na č estném chování hrá čů  zasa ž ení hrá č i chodí na tzv.mrtvolišt ě  je zakázáno fyzické napadání ostatních hrá čů

6  základní výbavu tvo ř í ochranné brýle, maskované oble č ení a zbra ň  pokro č ilejší hrá č i pou ž ívají imitace granát ů, dýmovnice, miny, vysíla č ky atd.

7  manuální: za ř ízení ur č ená pro st ř ílení jednotlivých st ř el, vyu ž ívají energii ru č n ě stla č ené pru ž iny  plynové: vyu ž ívají k pohonu kuli č ek plyn, který je p ř esn ě aplikován tryskou; st ř elba poloautomatická i pln ě automatická  elektrické: pou ž ívají ke svému pohonu obdobn ě jako manuály stla č ený vzduch, avšak píst natahuje elektromotorek, tyto zbran ě také umo žň ují pln ě -automatickou st ř elbu a to rychlostí i p ř es 1800 ran za minutu.

8  pou ž ívají se kuli č ky s pr ů m ě rem 6 nebo 8mm o váze 0,12g – 0,45g  n ě kte ř í výrobci kuli č ky leští a potahují vrstvou silikonu, jiní vyráb ě jí tzv. BIO st ř elivo, které se v p ř írod ě snáze rozkládá

9  AEG – automatic electric gun  AEP – automatic electric pistol  Hop-up - gumi č ka ud ě lující kuli č ce zp ě tnou rotaci, která narovnává balistickou k ř ivku a tím podstatn ě zvyšuje dost ř el  “Tlačák“ - tla č ný zásobník, který má menší kapacitu  “Točák“ - to č ný zásobník, který má velkou kapacitu, ale musí se pr ů b ěž n ě „dotá č et“ a chrastí

10  http://www.youtube.com/watch?v=mrzTt l1xH0o


Stáhnout ppt "1.Co je airsoft? 2.Způsoby hry 3.Pravidla 4.Výbava 5.Zbraně 6.Střelivo 7.Pojmy 8.Ukázka."

Podobné prezentace


Reklamy Google