Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus

2 2012 / 2013 Fiscus Majetek Soubor v ě cí a práv, která jsou v právoplatném dr ž ení jedné nebo více osob Úprava majetku vyplývá ze Stanov Junáka Podrobn ě jší informace pro hospoda ř ení s majetkem najdeme ve Sm ě rnice k majetku Junáka, resp. Sm ě rnici k inventarizaci

3 2012 / 2013 Fiscus Majetek D ě lení majetku – Hmotný (automobil) x nehmotný (software) – Movitosti (automobil) x nemovitosti (budova, pozemek) *jakákoliv dispozice s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho OJ podléhá schválení Výkonné rady Junáka

4 2012 / 2013 Fiscus Majetek Základní evidence vedena v ú č etnictví OJ dle pravidel stanovených zákonem o ú č etnictví Vlastníkem veškerého majetku st ř ediska je st ř edisko nikoli oddíl V ú č etnictví se eviduje pouze majetek >60tis.K č u nehmotného a >40tis.K č u hmotného Sm ě rnice k majetku stanovuje povinnost pro OJ vést operativní evidenci dlouhodobého majetku i s cenou ni ž ší (>7tis.K č u nehmotného a >3tis.K č u hmotného), tuto hranici si mohou OJ ješt ě sní ž it Operativní evidence – popis majetku, umíst ě ní, osobu odpov ě dnou za majetek, skute č nost zda byl po ř ízen z ú č elov ě vázaných prost ř edk ů, p ř íp. další informace (pro interní pot ř eby, externími subjekty není kontrolována) Za ř azování a vy ř azování majetku z evidence probíhá pr ů b ěž n ě b ě hem roku – podlo ž eno dokladem (faktura, darovací smlouva, u vy ř azení – likvida č ní protokol

5 2012 / 2013 Fiscus Majetek D ě lení majetku pro ú č ely hospoda ř ení v Junáku – Dlouhodobý majetek (doba pou ž itelnosti delší ne ž 1 rok, nehmotný od 7000K č, hmotný od 3000K č ) – Peníze (v pokladn ě, na BÚ, spo ř ící č i termínovaný ú č et) – Pohledávka (nárok na pen ěž ní č i nepen ěž ní pln ě ní) x Závazek (povinnost pen ěž n ě č i nepen ěž n ě plnit v d ů sledku právního vztahu – není majetkem) – Zásoba (hmotný majetek krátkodobé pot ř eby)

6 2012 / 2013 Fiscus INVENTARIZACE Proces odsouhlasení skute č ného stavu majetk ů a závazk ů, se stavem zachyceným v ú č etnictví a p ř ípadným vypo ř ádáním rozdíl ů – Sou č ást dob ř e vedeného ú č etnictví Povinnost ukládá zákon o ú č etnictví, podrobný postup Sm ě rnice k inventarizaci (od 1.9 do 31.1.) – Alespo ň 1x ro č n ě – Rozhodnutí o provedení inventarizace – Podklady – inventurní soupisy veškerého majetku k datu (31.12) – Inventura – stav v reálu č i ú č etnictví (dokladová x fyzická) – Inventariza č ní zápis – Likvida č ní protokol Inventariza č ní komise – písemný zápis – Není zále ž itostí revizní komise

7 2012 / 2013 Fiscus INVENTARIZACE x INVENTURA Inventarizace – celý komplex č inností inventura – díl č í č innost v rámci inventarizace, p ř i které se kontroluje skute č ný stav ur č itého druhu majetku č i závazk ů fyzická a dokladová vy ř azení majetku, zd ů raznit nemovitosti – prodej, bezúplatný p ř evod, darování, fyzická likvidace

8 2012 / 2013 Fiscus Zdroje financování Ú č astnické poplatky – poplatky na tábor, akce od rodi čů d ě tí Č lenské p ř ísp ě vky – výše se stanovuje postupn ě po jednotlivých organiza č ních stupních P ř ísp ě vky m ě st a obcí Dotace ze státního rozpo č tu Dary x sponzoring Pronájem majetku A další, nap ř. reklama, brigády, úroky JUNÁK 225 Kč KRAJ 0 - 120 Kč OKRES 0 - 120 Kč STŘEDISKO 0 - x Kč

9 2012 / 2013 Fiscus Dotace MŠMT Ú č el: provoz, akce, stavby, neorganizovaná mláde ž, celostátní akce Z dotace lze hradit do výše max. 70 % nákladů nem ůž eme voln ě m ě nit ú č el Ř ídit se pokynem/rozhodnutím Vyú č tování Skladování 10 let

10 2012 / 2013 Fiscus Informace a formulá ř e Registrace – skautIS K ř i ž ovatka www.krizovatka.skaut.czwww.krizovatka.skaut.cz – Spisovna na k ř i ž ovatce –Ř ády – pokyny – Metodické listy

11 2012 / 2013 Fiscus Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Hospodaření Kateřina Hrdličková - Matýsek Fiscus."

Podobné prezentace


Reklamy Google